WARUNKI OGÓLNE

Poniżej przedstawiamy Regulamin, który dotyczy korzystania z naszej strony/platformy aukcyjnej oraz dokonywania zakupów za jej pośrednictwem, przy czym PISTON ADDICT SA pełni jedynie rolę platformy pośredniczącej.

PISTON ADDICT SA utworzona zgodnie z prawem szwajcarskim, zarejestrowana pod adresem Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Szwajcaria z numerem rejestracyjnym IDE CHE-354.351.695 prowadzi platformę na https://pistonaddict.com/ (‘‘Platforma”) umożliwiając zarówno osobom fizycznym (‘Konsumenci”) oraz profesjonalistów oferujących towary na sprzedaż i kontaktujących ich z potencjalnymi nabywcami chcącymi się zaangażować. Działalność Piston Addict odbywa się na całym świecie, z głównym naciskiem na Europę, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Celem tych warunków jest określenie Twoich praw i obowiązków podczas dostępu i korzystania z platformy, czy to jako kupujący czy sprzedający, w Twoich relacjach z PISTON ADDICT SA.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym momencie, w takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany podczas dostępu do platformy lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany podczas rejestracji.

Dostęp i korzystanie z Platformy oznacza akceptację obowiązujących warunków, naszej polityki poufności dostępnej tutaj, jak również wszelkich warunków specjalnych, które mogą mieć zastosowanie.

DEFINICJE:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Szwajcaria. Platforma: https://pistonaddict.com/
 2. Aukcja: aukcja internetowa prowadzona wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej firmy PISTON ADDICT SA.
 3. Oferent: uczestnik Aukcji.
 4. Kupujący: Oferent, z którym została zawarta umowa sprzedaży.
 5. Członek Kupujący: Oferent i/lub Kupujący, który zarejestrował się na Platformie.
 6. Konsument: osoba fizyczna, która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Umowa na odległość: umowa zawarta pomiędzy Członkiem handlowym/zawodowym sprzedającym a Konsumentem za pośrednictwem Platformy w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży towarów na odległość, przy czym do momentu zawarcia umowy wykorzystuje się wyłącznie lub częściowo jedną lub więcej technik komunikacji na odległość.
 8. Towary: towar (liczba pojedyncza)/towary (liczba mnoga), które mogą być oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Platformy.
 9. Członek: Uczestnik, który dokonał rejestracji na Platformie.
 10. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku I do niniejszych Warunków. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku I do niniejszych Warunków. Załącznik I nie musi być udostępniany, jeżeli konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do jego zamówienia.
 11. Oferent: uczestnik, który oferuje do sprzedaży w drodze Aukcji.
 12. Uczestnik : Wszystkie podmioty, w tym Oferenci, Użytkownicy, Oferenci, Kupujący i Sprzedający, którzy w jakikolwiek sposób korzystają z Platformy PISTON ADDICT SA.
 13. Platforma : de strona internetowa pod adresem. https://pistonaddict.com/ prowadzony przez PISTON ADDICT SA.
 14. Okres refleksji lub Okres ochłodzenia : okres, w którym Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 15. Wynagrodzenie : Wszelkie płatności należne zgodnie z art. 6.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie Cooling-off.
 17. Umowa sprzedaży lub Kontrakt: umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 18. Sprzedawca: Oferent, z którym została zawarta umowa sprzedaży.
 19. Członek Sprzedający: Oferent i/lub Sprzedający, który zarejestrował się na Platformie.
 20. Regulamin : niniejszy regulamin.
 21. Użytkownik: uczestnik Aukcji internetowej, który korzysta z serwisu internetowego PISTON ADDICT SA.

 1. Zastosowanie

1.1 Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich Aukcji organizowanych przez PISTON ADDICT SA, w których PISTON ADDICT SA nie występuje jako Sprzedający.

1.2 Niniejsze ogólne warunki dotyczą stosunku prawnego pomiędzy PISTON ADDICT SA z jednej strony a Uczestnikami z drugiej. Strony mogą odstąpić od tych warunków tylko w formie pisemnej.

1.3 Wyraźnie wyklucza się możliwość zastosowania ogólnych lub specjalnych warunków stosowanych przez Uczestników.

1.4 Mamy prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmienione ogólne warunki obowiązują od pierwszej Aukcji następującej po dniu, w którym nastąpiła zmiana ogólnych warunków.

1.5 Z aktualnymi ogólnymi warunkami handlowymi PISTON ADDICT SA można zapoznać się na stronie aukcyjnej PISTON ADDICT SA i pobrać je z niej.

1.6 Uczestnicy są zobowiązani do rejestracji, aby móc składać towary lub oferty w ramach Aukcji. Rejestrując się, Uczestnik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.

1.7 Tekst niniejszego Regulaminu zostanie udostępniony Konsumentowi w taki sposób, aby Konsument mógł go z łatwością zapisać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość należy wskazać, gdzie można zapoznać się z Regulaminem w formie elektronicznej oraz że na życzenie Konsumenta zostanie on przesłany nieodpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób.

 1. Podstawowe zasady

2.1 Udostępniamy wyłącznie Platformę umożliwiającą połączenie Sprzedawcy z jednym lub większą liczbą potencjalnych Kupujących zarejestrowanych na platformie jako Członkowie.

2.2 Zawarcie i wykonanie umowy, która może wystąpić między Członkami, jest ich wyłączną i całkowitą odpowiedzialnością.

2.3 W związku z tym rozumieją Państwo, że nie jesteśmy w żaden sposób stroną umowy sprzedaży, którą mogą Państwo zawrzeć za pośrednictwem platformy z Członkiem platformy, oraz że ponosimy odpowiedzialność za przestrzeganie tych warunków wyłącznie wobec naszych Członków, z wyłączeniem wszelkich innych zobowiązań i tylko w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

2.4 Członkowie mogą występować jako Konsumenci oraz jako Uczestnicy komercyjni/profesjonalni. Członkowie Handlowi Sprzedający biorą pod uwagę, że Umowa może być zawarta pomiędzy nimi jako Członkiem Handlowym Sprzedającym a Konsumentem jako Członkiem Kupującym. W tym zakresie Członkowie Sprzedający zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego. W przypadku Umowy pomiędzy dwoma Konsumentami, niniejsze prawo konsumenckie nie ma zastosowania.

2.5 Nie zezwalamy Członkom będącym uczestnikami komercyjnymi/profesjonalnymi z siedzibą poza Europą, którzy chcą sprzedawać towary za pośrednictwem Platformy, którzy są już obecni w Europie.

2.6 Członkowie zobowiązują się do dostępu i korzystania z platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, a mianowicie do umożliwienia połączenia i sprzedaży, odpowiednio zakupu towarów. W związku z tym, Użytkownikom zabrania się:

 1. a) naruszać praw osób trzecich, zarówno praw własności intelektualnej (treści należące do osoby trzeciej), praw osobistych (ataki na honor, kradzież tożsamości), praw rzeczywistych (brak prawa do oferowanych do sprzedaży towarów należących do osoby trzeciej), jak i praw umownych (prawo do korzystania z towarów należących do osoby trzeciej);
 2. b) zagrażać w jakikolwiek sposób stabilności naszych systemów komputerowych i serwerów oraz ich prawidłowemu funkcjonowaniu, w szczególności poprzez rozpowszechnianie złośliwych kodów (wirusów, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania itp;)
 3. c) Modyfikować bez naszej zgody i w jakikolwiek sposób naszą stronę internetową i platformę lub wykazywać w tej kwestii jakiekolwiek działania zakłócające;
 4. d) Oferowania do sprzedaży treści innych niż towary wymienione na stronie internetowej jako towary, które mogą być oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Platformy;
 5. e) Przyjmować zachowań sprzecznych z prawem w jakikolwiek sposób w kontekście dostępu do platformy i korzystania z niej, w tym w wymianach, które mogą mieć miejsce między Członkami;
 6. f) Promować własnych usług innych niż oferowane do sprzedaży towary;
 7. g) Używanie automatycznego oprogramowania lub innego robota lub podobnego systemu jako części procesu aukcyjnego umożliwiającego użytkownikowi składanie ofert w sposób inny niż ręczny;
 8. h) wykorzystywania systemu do celów niezgodnych z prawem, w szczególności do celów prania brudnych pieniędzy lub innych działań o charakterze przestępczym. Zastrzegamy sobie prawo do składania zapytań w tym zakresie.

  3. Rejestracja

3.1 Publikacja ogłoszenia i możliwość nabycia towarów oferowanych do sprzedaży na platformie wymaga Twojej rejestracji jako Członka, procesu, podczas którego wyrażasz zgodę na przekazanie nam wymaganych danych osobowych wskazanych w naszej polityce prywatności.

3.2 Twoja rejestracja jako Sprzedawcy wymaga, poza zwykłymi danymi, dostarczenia nam kopii dokumentu tożsamości oraz dokumentu rejestracyjnego towarów oferowanych do sprzedaży, w celu zapewnienia, że jesteś właścicielem towarów w miarę naszych możliwości.

3.3 Twoja rejestracja jest bezpłatna.

3.4 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje, które nam przekazuje oraz za zapewnienie, że informacje te pozostają aktualne, dopóki jego konto nie zostanie zamknięte.

3.5 W przypadku rejestracji jako Sprzedawca, Użytkownik proszony jest o wskazanie, czy działa jako Konsument czy profesjonalny/komercyjny Sprzedawca. Jako profesjonalny/handlowy Sprzedawca podlegasz szczególnym obowiązkom, w szczególności w zakresie przepisów konsumenckich, jak również na płaszczyźnie fiskalnej w zakresie płacenia podatku VAT, zobowiązujesz się do udzielenia odpowiedzi zgodnej z prawdą w tej kwestii oraz do zwolnienia nas i zabezpieczenia nas, jak również naszych przedstawicieli, od wszelkich szkód, które możemy ponieść w przypadku braku odpowiedzi zgodnej z prawdą.

3.6 Użytkownik gwarantuje nam, że:

 1. a) Informacje, które nam podałeś są dokładne i pozostaną takie tak długo, jak długo Twoje konto nie zostanie zamknięte, wszelkie zmiany muszą być dokonane przez Ciebie bezzwłocznie na Twoim koncie;
 2. b) Jesteś uprawniony do rejestracji na naszej Platformie zgodnie z obowiązującym Cię prawem, w szczególności, że osiągnąłeś pełnoletność w kraju zamieszkania, przy czym korzystanie z naszej Platformy jest zabronione dla osób niepełnoletnich;
 3. c) Sprzedaż towaru, odpowiednio jego nabycie, odbywa się zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w państwie, w którym mają Państwo miejsce zamieszkania;
 4. d) Ogólnie rzecz biorąc, przestrzegasz obowiązującego Cię prawa i przepisów.

Zgadzasz się zwolnić nas, naszych przedstawicieli i pracowników z odpowiedzialności za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć dla nas z naruszenia powyższych zobowiązań.

3.7 Masz prawo występować pod pseudonimem. W tym przypadku wybrany pseudonim nie może być obsceniczny, obraźliwy lub szokujący; ponadto nie może zawierać wskazówek dotyczących adresu e-mail lub strony internetowej, ani naruszać praw osób trzecich lub odpowiadać tożsamości osoby trzeciej.

3.8 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojej nazwy użytkownika i hasła i nie udostępniania ich w żaden sposób. Rozumiesz, że mamy prawo, podobnie jak nasi Członkowie, uznać, że każde użycie Twojego konta jest działaniem Twojej własnej osoby lub osoby przez Ciebie upoważnionej. W przypadku nadużycia lub podejrzenia nadużycia, użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie, w którym to przypadku rozumie, że możemy zawiesić konto użytkownika na niezbędny czas.

3.9 Zabronione jest otwieranie kilku kont przez tę samą osobę fizyczną jako Członka Kupującego.

3.10 Mamy prawo w każdej chwili i według własnego uznania odmówić jakiejkolwiek rejestracji, zawiesić konto lub wykluczyć Członka.

 1. Ogłoszenie

4.1 Treść ogłoszenia jest wyłączną inicjatywą danego Członka Sprzedającego i jest na jego wyłączną i całkowitą odpowiedzialność. Może on swobodnie określić cenę rezerwową, poniżej której nie może dojść do transakcji, odpowiednio zdecydować, że sprzedaż odbędzie się po stałej cenie, bez możliwości licytacji. Jeżeli sprzedający korzysta z warunków dotyczących planowanej sprzedaży, powinien je wymienić w ogłoszeniu.

4.2 Z zastrzeżeniem innej daty zamieszczenia wybranej przez Członka Sprzedającego, jego ogłoszenie jest publikowane niezwłocznie po zapłaceniu należnego z tego tytułu wynagrodzenia, zamieszczenie którego jest równoznaczne z rozpoczęciem 7 (siedmiu) dni.

4.3 Sprzedający zobowiązuje się, że jego ogłoszenie zawiera wszystkie elementy, które może racjonalnie uznać za istotne dla potencjalnego nabywcy, w tym w szczególności:

 1. a) Cena sprzedaży w przypadku licytacji stałej lub cena minimalna w przypadku licytacji;
 2. b) Data pierwszego wprowadzenia towarów do obrotu i nabycia przez sprzedawcę;
 3. c) Wszelkie wady i naprawy, którym uległy towary oferowane do sprzedaży;
 4. d) Miejsce sprzedaży towarów oraz sposób transportu i dostawy, jeśli dotyczy.
 5. e) ustawowy okres do namysłu i prawo do odstąpienia od umowy obowiązujące Konsumentów.
 6. f) Czy Uczestnik Sprzedaży działa jako Konsument czy jako Uczestnik komercyjny/profesjonalny.

4.4 Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów konsumenckich.

4.5 Sprzedający ma zakaz wstawiania linków URL lub adresów internetowych, jak również innych treści w celach reklamowych w jakikolwiek sposób w związku z jego ogłoszeniem.

4.6 Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do monitorowania treści Ogłoszenia, jego prawdziwości lub zasadności jego warunków i możemy według własnego uznania odmówić zamieszczenia jakiegokolwiek Ogłoszenia lub usunąć je bez uprzedzenia i bez prawa Członków do jakiegokolwiek odszkodowania.

4.7 Od momentu wystawienia towaru na sprzedaż na platformie, do Sprzedającego należy zapewnienie jego dostępności i uniemożliwienie nabycia przez osoby trzecie na innej platformie lub w jakikolwiek inny sposób. Do momentu rozpoczęcia Aukcji Sprzedający może ogłaszać się na innej platformie, o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązkami Sprzedającego wynikającymi z niniejszego Regulaminu (w szczególności art. 7.3.1). Zamieszczając swoje ogłoszenie w Internecie, Sprzedający gwarantuje dobry stan towaru (z zastrzeżeniem wyraźnie wymienionych wad i napraw) oraz jego działanie.

4.8 W przypadku naruszenia art. 4.7, dany Sprzedawca zobowiązuje się do zwolnienia nas, naszych przedstawicieli i pracowników oraz Kupującego z odpowiedzialności za wszelkie szkody, które mogą z tego wynikać.

4.9 Członek Sprzedający ma prawo do zmiany ceny rezerwowej i/lub informacji wymienionych w jego ogłoszeniu, dopóki nie zostanie złożona oferta przez Członka Kupującego.

 1. Zawarcie umowy

5.1 Początek okresu sprzedaży wybranego przez Członka Sprzedającego podczas zamieszczania jego ogłoszenia w Internecie jest równoznaczny z wiążącą ofertą sprzedaży danego towaru (1) pierwszemu Kupującemu, który zaproponuje zapłacenie uzgodnionej ceny stałej lub (2) najwyższemu licytantowi w przypadku sprzedaży w drodze licytacji, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku towar zostanie wystawiony na sprzedaż z ceną rezerwową, przy czym warunkiem wiążącego charakteru oferty jest fakt, że najwyższa oferta jest wyższa niż cena rezerwowa podana przez Członka Sprzedającego.

5.2 Czas trwania sprzedaży wynosi 7 (siedem) dni od rozpoczęcia okresu sprzedaży. Jeżeli po upływie tego terminu nie zostanie złożona żadna oferta i nie dojdzie do zawarcia Umowy, Członek Sprzedający ma prawo do ponownego zaoferowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.3 Członek Sprzedający ma prawo do wycofania swojej oferty, dopóki nie zostanie złożona oferta przez Członka Kupującego.

5.4 Oferta złożona przez Członka Kupującego jest równoznaczna ze stanowczym przyjęciem nabycia towaru pod warunkiem zapłaty (1) ceny sprzedaży wskazanej w przypadku sprzedaży po ustalonej cenie lub (2) kwoty, za którą wygrał licytację w przypadku licytacji, przy czym rezerwę stanowi wówczas hipoteza, w której towar byłby wystawiony na sprzedaż z ceną rezerwową, hipoteza, w której oferta złożona przez Członka Kupującego wiąże Członka Sprzedającego tylko wtedy, gdy oferowana kwota jest wyższa niż cena rezerwowa.

5.5 Umowa zostaje zawarta w momencie, w którym Konsument zaakceptuje zgodnie z punktem 5.4 ofertę i określone w niej warunki, o których mowa w punkcie 5.1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą, działającym w imieniu własnym, a Konsumentem. Platforma nie jest stroną niniejszej Umowy i w żadnym momencie nie staje się właścicielem lub prawowitym wierzycielem towaru dostarczonego Konsumentowi przez Sprzedawcę.

5.6 Zaleca się, aby Członek nabywający miał miejsce zamieszkania w państwie, w którym znajduje się Członek sprzedający, odpowiednio, dane towary. W przeciwnym wypadku Członek Kupujący jest proszony o zorientowanie się przed złożeniem zamówienia, jakie koszty mogą wyniknąć dla niego z dostawy z zagranicy, czy to w zakresie kosztów transportu, czy też podatków związanych z importem towarów, które zostaną doliczone do ceny sprzedaży. W przypadku Konsumenta działającego jako Członek Kupujący, Członek sprzedający przekaże Konsumentowi te informacje.

W tym przypadku i w odstępstwie od art. 5.5 zdanie pierwsze, zakład dokonany przez Członka Kupującego stanowi jedynie przyjęcie pod warunkiem zawieszającym, że akceptuje on całkowitą cenę sprzedaży, która zostanie mu przekazana przez Członka Sprzedającego, jak przewidziano w Art. 8.2 i 8.3.

5.7 Członkom, których połączenie nastąpiło za pośrednictwem Platformy, zabrania się zawierania Umowy poza nią w celu obejścia obowiązków płacowych wobec platformy lub podejmowania jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście struktury opłat platformy.

Każde naruszenie tej klauzuli może skutkować zamknięciem konta ze skutkiem natychmiastowym i zobowiązaniem użytkownika do zapłacenia nam odszkodowania w zryczałtowanej kwocie 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) za każde naruszenie. Wszelkie odszkodowania i działania prawne wobec Ciebie są zastrzeżone.

5.8 Sprzedawca najpóźniej w chwili dostarczenia towaru przekaże Konsumentowi na piśmie lub w taki sposób, aby Konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych następujące informacje:

 1. Adres siedziby Członka Sprzedającego, do którego Konsument może kierować swoje skargi.
 2. Warunki i sposób, w jaki Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne powiadomienie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy
 3. Informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym
 4. Cena, wraz ze wszystkimi podatkami, towaru, usługi; o ile ma to zastosowanie, koszt dostawy; oraz sposób płatności, dostawy towaru.
 5. Jeżeli Konsumentowi przysługuje Prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
 1. Wynagrodzenie

6.1 Cena za umieszczenie ogłoszenia w Internecie przez Członka Sprzedającego wynosi:

 1. a) 99 EUR (dziewięćdziesiąt dziewięć euro) za formułę klasyczną (online na platformie);
 2. b) 349 EUR (trzysta czterdzieści dziewięć euro) za formułę premium, która obejmuje promocję ogłoszenia preferencyjnie na platformie, w ramach naszego newslettera, naszych stron społecznościowych oraz w ogłoszeniach prasowych, gdy jest to możliwe.

6.2 W przypadku, gdy sprzedaż prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Członkiem Sprzedającym a Członkiem Kupującym, Kupujący zobowiązuje się zapłacić nam prowizję w wysokości 3,5% ceny sprzedaży, przy czym minimalna kwota prowizji wynosi 500 €, a maksymalna 5 000 €, jeśli nie ustalono ceny rezerwowej, a +10% kwoty pomiędzy ceną rezerwową a ceną końcową, jeśli cena końcowa bije cenę rezerwową (która to cena nie obejmuje żadnych kosztów związanych z dostawą towarów, jak określono w artykule 9.2) .

6.3 Zatrzymanie w wysokości 3,5% pierwotnej oferty zostanie umieszczone na każdej karcie Członka Kupującego, z minimalną kwotą 500 € i maksymalną kwotą 5000 €, aby zagwarantować, że Członkowie mają fundusze na udział w aukcji. Holdback zostanie zwolniony natychmiast po zakończeniu aukcji. Klient jest świadomy, że zwolnienie tego holdingu może trwać do 7 dni, w zależności od jego banku.

6.4 Jeżeli do Wynagrodzenia ma zastosowanie jakikolwiek podatek VAT lub podobny obowiązek, zostanie on naliczony od wyżej wymienionej kwoty Wynagrodzenia i obciąża dodatkowo Członka Sprzedającego lub Członka Kupującego, w zależności od przypadku.

 1. Warunki płatności

7.1 Uiszczanie opłat

7.1.1 Członkowie zgadzają się na uiszczenie wszelkich stosownych opłat (“Zakupy”) wymienionych na naszej Platformie, w tym, bez ograniczeń, wszelkich stosownych podatków (w szczególności VAT) lub opłat.

7.1.2 Używamy Stripe, Inc. jako usługi przetwarzania płatności przez stronę trzecią; pod warunkiem jednak, że nie przetwarzamy żadnej transakcji, którą Kupujący może bezpośrednio przeprowadzić ze Sprzedawcą, jeśli taki Sprzedawca wybierze metodę przetwarzania płatności, która wykorzystuje stronę trzecią do przetwarzania płatności. Wszystkie informacje podawane przez Członków w związku z aukcją muszą być dokładne, kompletne i aktualne.

7.2.3 Ceny wymienione dla pojazdów lub wszelkich innych produktów lub usług wymienionych przez Sprzedających na naszej Platformie są ustalane przez Sprzedających i nie jesteśmy odpowiedzialni za ustalanie lub negocjowanie jakichkolwiek cen lub powiązanych opłat. Członkowie Kupującego rozumieją i zgadzają się, że Sprzedawca może dodać dowolny lub wszystkie z powyższych lub innych podatków i opłat do podanej ceny przy obliczaniu ostatecznej ceny sprzedaży, aby obciążyć Kupującego.

7.2.3 Wszystkie kwoty wymienione w Serwisach Cyfrowych podane są w euro.

7.2 Brak zwrotów

Wszystkie zakupy dokonane od Sprzedawcy za pomocą Platformy są pomiędzy odpowiednim Kupującym a Sprzedawcą; z tego powodu, w przypadku ubiegania się o zwrot związany z zakupem lub w przypadku jakichkolwiek pytań, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim Sprzedawcą.

7.3 Licytacja i aukcja

7.3.1 Rezerwa i publikacja

W celu skorzystania z naszej Platformy do wystawienia pojazdu lub innego produktu, Sprzedający jest zobowiązany do wskazania, czy istnieje minimalna cena, po której Sprzedający jest skłonny rozważyć sprzedaż Kupującemu (“Rezerwa”) lub czy taka minimalna oferta nie jest wymagana (“Brak Rezerwy”). Sprzedający może zmniejszyć lub odstąpić od Rezerw podczas aukcji, powiadamiając nas o takiej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub, jeśli to możliwe, naszych internetowych narzędzi powiadamiania udostępnionych Sprzedającemu. Zatwierdzimy ofertę do publikacji na naszej Platformie dopiero wtedy, gdy Sprzedający wybierze opcję “Rezerwuj” lub “Bez rezerw” dla danej oferty.

7.3.1 Potwierdzenie Sprzedawcy

Członkowie Sprzedający są odpowiedzialni pod każdym względem za wszelkie zamieszczone treści i informacje związane z jakimkolwiek pojazdem, produktem lub usługą, którą Członkowie Sprzedający zdecydują się sprzedać. Są oni również w pełni odpowiedzialni pod każdym względem za przeprowadzenie transakcji z danym Kupującym zgodnie z Umową.

W PRZYPADKU GDY CZŁONEK SPRZEDAJĄCY UZYSKUJE DOSTĘP DO PLATFORMY LUB KORZYSTA Z NIEJ W CELU SPRZEDAŻY POJAZDU LUB INNEGO PRODUKTU LUB USŁUGI JAKO “SPRZEDAJĄCY”, KAŻDY TAKI CZŁONEK SPRZEDAJĄCY NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE PO OPUBLIKOWANIU I W OKRESIE, W KTÓRYM OFERTA TAKIEGO SPRZEDAJĄCEGO JEST UDOSTĘPNIANA NA PLATFORMIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, TAKI SPRZEDAJĄCY NIE MOŻE WYSTAWIAĆ, ZAMIESZCZAĆ ANI W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIAĆ ODNOŚNEGO POJAZDU LUB INNEGO PRODUKTU LUB USŁUGI NA ŻADNEJ INNEJ AUKCJI, W SERWISIE DEALERSKIM LUB SERWISIE Z LISTAMI. PONADTO, KAŻDY SPRZEDAWCA NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE W DOWOLNYM MOMENCIE PO PUBLIKACJI, MOŻEMY USUNĄĆ LISTING SPRZEDAWCY.

7.3.2 Potwierdzenie przez kupującego

Każdy Kupujący będący Członkiem przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (i) opłaty dla Kupującego związane z każdą ofertą złożoną za pośrednictwem naszej Platformy są wiążące, a zatem należne i płatne na naszą rzecz zgodnie z Umową, oraz (ii) Kupujący jest odpowiedzialny za wszystkie obowiązujące opłaty i podatki państwowe dla odpowiednich pojazdów wymienionych za pośrednictwem platformy. Jeśli Kupujący Członkowie zdecydują się złożyć ofertę na pojazd, który został wymieniony przez Sprzedającego na naszej Platformie, tacy Członkowie przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że ich oferta stanowi pierwszy niewiążący krok w wyrażaniu zainteresowania Sprzedającego wymienionym pojazdem i nie tworzy sama w sobie formalnej umowy między Tobą jako Kupującym a takim Sprzedającym. Obowiązkiem Kupującego i Sprzedającego jest wynegocjowanie warunków wiążącej transakcji i zawarcie formalnej umowy. Zawieranie umów wykracza poza zakres niniejszej Umowy i Platformy, z których żadna nie wiąże stron ze sobą. Odpowiedzialność Kupującego za wszelkie opłaty za wysyłkę lub dostawę jest określona w formalnej umowie pomiędzy odpowiednim Sprzedawcą a Kupującym.

Nie sprawdzamy żadnych pojazdów ani żadnych innych towarów, które Sprzedający wystawia na Platformie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosi żadnego ryzyka związanego z zakupem pojazdu od Sprzedawcy wymienionego za pośrednictwem Platformy.

7.4 W przypadku, gdy (1) należna nam prowizja nie zostanie zapłacona, (2) cena sprzedaży nie zostanie zapłacona przez Członka Kupującego w uzgodnionym terminie lub (3) towar nie zostanie dostarczony, każda ze stron będzie wówczas uprawniona do rozwiązania Umowy, w którym to przypadku zobowiązujemy się do zwrotu Członkowi Kupującemu zapłaconej prowizji w ciągu 30 (trzydziestu) dni od poinformowania go o tym rozwiązaniu, przy czym Członek Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia Członkowi Kupującemu ceny sprzedaży, jeśli nie jest w stanie jej dostarczyć.

 1. Dostawa towarów

8.1 Tożsamość i dane kontaktowe Kupującego są przekazywane Członkowi Sprzedającemu po tym, jak prowizja należna zgodnie z art. 8.1 zostanie zapłacona na naszą rzecz. 8.1 została nam wypłacona.

8.2 Członek Sprzedający poinformuje Członka Kupującego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od powzięcia wiadomości o jego tożsamości o warunkach dostawy. Gdy dostawa ta wymaga wywozu towaru, Sprzedający informuje Kupującego w szczególności o kosztach transportu i ewentualnych obowiązujących podatkach, aby umożliwić Kupującemu poznanie ogólnej ceny transakcji. O ile nie uzgodniono inaczej między Członkiem Kupującym a Członkiem Sprzedającym, Członek Kupujący jest odpowiedzialny za organizację i wykonanie transportu towarów; informacje, które Członek Sprzedający ma przekazać Członkowi Kupującemu zgodnie z niniejszym punktem, są zatem uważane za wskazanie kosztów dla Członka Kupującego. Ponieważ nie jesteśmy stroną Umowy, nie będziemy mieli żadnego udziału w transporcie towaru.

8.3 Jeżeli towar ma być eksportowany, Członek Kupujący potwierdza swoją akceptację ceny globalnej w ciągu 10 (dziesięciu) dni od otrzymania informacji od Członka Sprzedającego. W przypadku, gdy cena ta nie zostanie zaakceptowana, Członek Kupujący informuje nas o tym; sprzedaż zostaje wówczas zakończona, a my zobowiązujemy się do zwrotu zapłaconej prowizji zgodnie z art. 8.2 w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania nas o tym. 8.2 w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania.

8.4 Członek Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny sprzedaży w ciągu 30 (trzydziestu) dni (1) po poinformowaniu przez Członka Sprzedającego o warunkach dostawy zgodnie z art. 9.2, odpowiednio (2) po potwierdzeniu przez Członka Kupującego przyjęcia ceny globalnej, gdy towar ma być eksportowany, chyba że Kupujący i Sprzedający uzgodnili inaczej.

 1. Gwarancja

9.1 Nie będąc stroną umowy sprzedaży pomiędzy Członkiem Sprzedającym a Członkiem Kupującym, nie udzielamy żadnej gwarancji w odniesieniu do towarów oferowanych do sprzedaży i nigdy nie wystawiamy towarów na sprzedaż na platformie. Tym samym (1) nigdy nie jesteśmy właścicielem towarów oferowanych do sprzedaży na platformie, (2) nie przeprowadziliśmy żadnej kontroli towarów oferowanych do sprzedaży na platformie oraz (3) nie posiadaliśmy ani jednego z oferowanych do sprzedaży towarów.

9.2 Kupujący jest uprawniony do wystąpienia przeciwko Sprzedającemu, dochodząc uprawnień przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, odpowiednio tych, które mogły być uzgodnione i przyznane bezpośrednio Kupującemu przez Sprzedającego w przypadku, gdy zakupiony towar nie jest zgodny z opisem sprzedaży lub posiadałby wady uprawniające Kupującego, przy czym Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia towaru przy odbiorze i poinformowania Sprzedającego o zauważonych wadach w terminie 14 (czternastu) dni od jego odbioru.

 1. Podatki

10.1 Zgadzasz się jako Członek wypełnić swoje zobowiązania prawne poprzez uiszczenie wszelkich opłat lub podatków, które mogą być należne w związku z realizacją sprzedaży lub nabycia towarów za pośrednictwem Platformy, w szczególności w zakresie podatku VAT, jeśli przypadkiem jesteś profesjonalnym Sprzedawcą.

 1. Własność praw

11.1 Posiadamy, odpowiednio, wszelkie niezbędne prawa, w szczególności własności intelektualnej, w odniesieniu do Platformy.

11.2 Rejestracja jako Członek nie daje Ci żadnych praw do Platformy, z wyjątkiem prawa dostępu do niej i korzystania z niej na zasadach przewidzianych w niniejszych warunkach.

11.3 Gwarantujesz, że posiadasz wszystkie prawa do (1) ogłoszeń, tekstów i ilustracji (“Treści”), które umieszczasz w Internecie jako Członek, odpowiednio, że uzyskałeś upoważnienia do tego w sposób udokumentowany i że jesteś w stanie dostarczyć nam takie dokumenty na nasze żądanie, (2) do towarów oferowanych do sprzedaży, które nie są przedmiotem żadnego ograniczonego lub umownego prawa rzeczowego, które osoba trzecia mogłaby podważyć w celu udaremnienia sprzedaży.

11.4 Udzielasz nam licencji do treści w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu, a mianowicie sprzedaży towarów na platformie w celu ich sprzedaży Członkowi Kupującemu, z wyłączeniem wszelkich innych celów, przy czym licencja ta obejmuje również w formule Premium prawo do wykorzystania tych treści w naszym newsletterze, na stronach społecznościowych i w publikacjach prasowych.

11.5 W przypadku naruszenia art. 11.3, wspomniane treści zostaną natychmiast usunięte, a Ty zgadzasz się nie szkodzić nam i zabezpieczyć nas, naszych przedstawicieli i pracowników przed odpowiedzialnością za wszelkie szkody, jakie możemy ponieść, czy to koszty adwokackie wynikające z takiego naruszenia, koszty prawne czy nakaz zapłaty odszkodowania.

11.6 Jesteśmy uprawnieni do wykorzystania wszelkich opinii lub poglądów, które nam przekazujesz w związku z platformą, przy czym nie daje Ci to prawa do wysuwania wobec nas jakichkolwiek roszczeń, w szczególności finansowych.

 1. Ochrona danych

12.1 Dostęp do platformy i korzystanie z niej wymaga gromadzenia i przetwarzania niektórych Twoich danych osobowych, co odbywa się zgodnie z naszą polityką prywatności, do której odwołanie znajduje się tutaj: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Brak gwarancji i zrzeczenie się odpowiedzialności [platform operating company]

13.1 Dostęp do Platformy i korzystanie z niej jest świadczone “tak jak jest”, bez gwarancji, że nie wystąpią w niej usterki lub błędy komputerowe, w takim przypadku będziemy starali się je usunąć bez możliwości zgłaszania przez Ciebie jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

13.2 Nasza Platforma może zawierać różne linki i adresy URL do stron osób trzecich, nad którymi nie mamy kontroli. Zachęcamy naszych Członków do zachowania ostrożności w odniesieniu do tych linków, do zapoznania się z warunkami, które mogą mieć zastosowanie i zwalniamy nas z odpowiedzialności za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć dla naszych Członków w związku z dostępem i korzystaniem z tych linków i adresów URL.

13.3 Zwalniamy się z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Twoją rejestracją i zawarciem, ewentualnie wykonaniem Umowy mogącej wynikać z niej pomiędzy Członkami w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

W szczególności nie gwarantujemy, że sprzedaż lub nabycie towarów w Państwa kraju zamieszkania jest zgodne z prawem lub nie podlega pewnym warunkom, które muszą być najpierw spełnione, w szczególności na poziomie administracyjnym. Do posłów należy wcześniejsze zapytanie.

Nasza odpowiedzialność nie może w żadnym wypadku przekroczyć łącznej ceny kwoty ogłoszenia i prowizji wypłaconej nam w związku z danym ogłoszeniem.

 1. Odpowiedzialność i odszkodowania dla posłów

14.1 Członkowie zobowiązują się do zabezpieczenia nas, jak również naszych kierowników, przedstawicieli lub pracowników za wszelkie szkody, jakie możemy ponieść w związku z ich dostępem, korzystaniem z platformy, jak również w związku z jakimkolwiek naruszeniem niniejszych warunków lub prawa mającego zastosowanie do (x) Dotkniętego Członka (Członków).

 1. Czas trwania i zakończenie

15.1 Twoje powiązanie z platformą rozpoczyna się w momencie otwarcia konta i kończy się w momencie jego zamknięcia, które możesz uruchomić online w dowolnym momencie.

15.2 Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Twojego konta w dowolnym momencie na koniec miesiąca poprzez wysłanie wcześniejszego, co najmniej siedmiodniowego powiadomienia, odpowiednio ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

 1. a) zaprzestaniemy prowadzenia Platformy lub ogólnie zakończymy naszą działalność
 2. b) Naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z niniejszych Warunków;
 3. c) Zachowujesz się w sposób, który szkodzi naszej reputacji.

15.3 Od momentu zamknięcia Twojego konta z powodu okoliczności wymienionych w art. 15.2 łóż. b lub c, zabrania się otwierania nowego konta pod swoją lub inną tożsamością.

 1. Nieważność

16.1 W przypadku, gdy jeden lub drugi z tych warunków okaże się nieważny w świetle obowiązującego prawa, dany warunek zostanie zinterpretowany w sposób jak najbardziej zbliżony do jego pierwotnego brzmienia, aby zagwarantować jego ważność. Pozostałe warunki nie są dotknięte tą ewentualną nieważnością i zachowują pełną ważność.

 1. Skargi

17.1 Wszelkie reklamacje, jakie Użytkownik może mieć w związku z naszymi usługami, niezależnie od ich charakteru, należy składać do nas drogą elektroniczną na adres e-mail przeznaczony do tego celu.

17.2 Dokładamy starań, aby reklamacje były rozwiązywane w sposób adekwatny i zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeśli nasza odpowiedź wymaga więcej czasu, możemy dwukrotnie przedłużyć ten okres 14 dni.

 1. Prawo właściwe i sąd właściwy

18.1 Ważność i realizacja niniejszych warunków podlega zastosowaniu prawa szwajcarskiego, z wyłączeniem prawa federalnego dotyczącego międzynarodowego prawa prywatnego.

18.2 Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych warunków pomiędzy [company operating the platform] a Członkami będą podlegały wyłącznej jurysdykcji Sądu Pierwszej Instancji Republiki i Kantonu Genewskiego, któremu strony niniejszym zgadzają się nieodwołalnie poddać.

18.3 Wszelkie spory pomiędzy Członkami powstałe w wyniku zawarcia Umowy dotyczącej towarów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem platformy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kupującego.

Załącznik 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(wypełnij i zwróć ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od Umowy)

Do: [ nazwa przedsiębiorcy]

[ adres geograficzny przedsiębiorcy]

[ numer faksu przedsiębiorcy, jeśli jest dostępny]

[ adres e-mail lub adres elektroniczny przedsiębiorcy/usługodawcy]

Niniejszym informuję/informujemy*, że zdecydowałem/zdecydowaliśmy* o rozwiązaniu naszej umowy dotyczącej sprzedaży następujących produktów: [ oznaczenie produktu ]*.

dostawa następujących treści cyfrowych: [designation digital content]*

świadczenie następującej usługi: [service designation]*,

Zamówione w dniu*/otrzymane w dniu* [date of order for services or date of receipt for products].

[Nazwa konsumenta(ów)

[Adres konsumenta(-ów)

[Signature of consumer(s)] (tylko w przypadku zgłoszenia niniejszego formularza w formie papierowej)

[Date]

* Skreślić, jeśli nie dotyczy lub wypełnić, jeśli dotyczy

Biuletyn