VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Nižšie nájdete podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie našej aukčnej stránky/platformy a na nákup prostredníctvom tejto stránky/platformy, pričom spoločnosť PISTON ADDICT SA pôsobí len ako sprostredkovateľská platforma.

Spoločnosť PISTON ADDICT SA založená podľa švajčiarskeho práva, registrovaná na adrese Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Švajčiarsko s registračným číslom IDE CHE-354.351.695 prevádzkuje platformu na https://pistonaddict.com/ (‘“Platforma), ktoré umožňujú jednotlivcom (“Spotrebitelia”) a profesionálov, ktorí ponúkajú tovar na predaj a sprostredkúvajú im kontakt s potenciálnymi kupujúcimi, ktorí sa chcú zapojiť. Aktivity Piston Addict prebiehajú po celom svete s hlavným zameraním na Európu, okrem Spojeného kráľovstva a Írska.

Účelom týchto podmienok je vymedziť vaše práva a povinnosti pri prístupe a používaní platformy, či už ako kupujúci alebo predávajúci, vo vašich vzťahoch so spoločnosťou PISTON ADDICT SA.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky, o čom budete informovaní pri vstupe na platformu alebo zaslaním e-mailu na adresu uvedenú pri registrácii.

Prístup k platforme a jej používanie znamená súhlas s platnými podmienkami, s našimi zásadami ochrany dôverných informácií, ktoré sú k dispozícii tu, ako aj s prípadnými osobitnými podmienkami.

DEFINÍCIE:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Švajčiarsko. Platforma: https://pistonaddict.com/
 2. Aukcia: internetová aukcia, ktorá sa koná výlučne prostredníctvom webovej stránky spoločnosti PISTON ADDICT SA.
 3. Účastník aukcie: účastník aukcie.
 4. Kupujúci: uchádzač, s ktorým bola uzavretá kúpna zmluva.
 5. Kupujúci člen: uchádzač a/alebo kupujúci, ktorý sa zaregistroval na platforme.
 6. Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá koná na účely mimo svojej podnikateľskej alebo profesionálnej činnosti.
 7. Zmluva na diaľku: zmluva medzi obchodným/profesionálnym predajcom a spotrebiteľom prostredníctvom platformy v rámci organizovaného systému predaja tovaru na diaľku, pričom až do uzavretia zmluvy sa výlučne alebo čiastočne využíva jedna alebo viacero techník komunikácie na diaľku.
 8. Tovar: tovar (jednotné číslo)/tovar (množné číslo), ktorý možno ponúknuť na predaj prostredníctvom platformy.
 9. Člen: Účastník, ktorý sa zaregistroval na platforme.
 10. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy: európsky vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe I k týmto obchodným podmienkam. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy: európsky vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe I k týmto obchodným podmienkam. Príloha I sa nemusí sprístupniť, ak Príloha I sa nemusí sprístupniť, ak spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v súvislosti so svojou objednávkou.
 11. Ponúkajúci: účastník, ktorý ponúka na predaj prostredníctvom aukcie.
 12. Účastník : Všetky strany vrátane uchádzačov, používateľov, ponúkajúcich, kupujúcich a predávajúcich, ktorí akýmkoľvek spôsobom využívajú platformu PISTON ADDICT SA.
 13. Platforma : de webové stránky na adrese https://pistonaddict.com/ prevádzkuje PISTON ADDICT SA.
 14. Lehota na rozmyslenie alebo lehota na zváženie : lehota, počas ktorej môže spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy.
 15. Odmena : Všetky platby splatné v súlade s čl. 6.
 16. Právo na odstúpenie od zmluvy: možnosť spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy na diaľku v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 17. Kúpna zmluva alebo zmluva: zmluva uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim.
 18. Predávajúci: ponúkajúci, s ktorým bola uzavretá kúpna zmluva.
 19. Predávajúci člen: ponúkajúci a/alebo predávajúci, ktorý sa zaregistroval na platforme.
 20. Podmienky a ustanovenia : tieto podmienky a ustanovenia.
 21. Používateľ: účastník internetovej aukcie, ktorý používa webové stránky spoločnosti PISTON ADDICT SA.

 1. Použiteľnosť

1.1 Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky aukcie organizované spoločnosťou PISTON ADDICT SA, v ktorých spoločnosť PISTON ADDICT SA nevystupuje ako predávajúci.

1.2 Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na právny vzťah medzi spoločnosťou PISTON ADDICT SA na jednej strane a účastníkmi na strane druhej. Strany sa môžu od týchto podmienok odchýliť len písomne.

1.3 Uplatňovanie všeobecných alebo osobitných podmienok používaných účastníkmi je výslovne vylúčené.

1.4 Máme právo jednostranne meniť tieto Podmienky. Zmenené všeobecné podmienky sa uplatňujú od prvej aukcie nasledujúcej po dni, keď došlo k zmene všeobecných podmienok.

1.5 Aktuálne všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PISTON ADDICT SA si môžete pozrieť a stiahnuť z aukčnej webovej stránky spoločnosti PISTON ADDICT SA.

1.6 Účastníci sa musia zaregistrovať, aby mohli predkladať tovar alebo podávať ponuky prostredníctvom aukcie. Registráciou účastník súhlasí s týmito podmienkami.

1.7 Text týchto obchodných podmienok bude spotrebiteľovi sprístupnený takým spôsobom, aby si ho spotrebiteľ mohol ľahko uložiť na trvanlivý nosič dát. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku sa uvedie, kde je možné do obchodných podmienok nahliadnuť v elektronickej podobe a že na žiadosť spotrebiteľa budú zaslané bezplatne, a to buď elektronicky, alebo iným spôsobom.

 1. Základné princípy

2.1 Poskytujeme iba platformu, ktorá umožňuje spojenie predávajúceho s jedným alebo viacerými potenciálnymi kupujúcimi registrovanými na platforme ako členovia.

2.2 Za uzavretie a plnenie zmluvy, ku ktorému môže dôjsť medzi členmi, nesú výhradnú a plnú zodpovednosť.

2.3 V tejto súvislosti beriete na vedomie, že nie sme žiadnou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy, ktorú môžete uzavrieť prostredníctvom platformy s členom platformy, a že sme zodpovední za dodržiavanie týchto podmienok len voči našim členom, s vylúčením akýchkoľvek iných záväzkov, a len v rozsahu stanovenom týmito podmienkami.

2.4 Členovia môžu vystupovať ako spotrebitelia a ako komerční/profesionálni účastníci. Komerční predávajúci členovia berú do úvahy, že zmluva môže byť uzavretá medzi nimi ako komerčnými predávajúcimi členmi a spotrebiteľom ako kupujúcim členom. V tomto ohľade musia komerční predajcovia dodržiavať platné právne predpisy o ochrane spotrebiteľa. V prípade zmluvy medzi dvoma spotrebiteľmi sa tieto právne predpisy o ochrane spotrebiteľa neuplatňujú.

2.5 Neumožňujeme členom, ktorí sú obchodnými/profesionálnymi účastníkmi so sídlom mimo Európy a ktorí chcú predávať tovar prostredníctvom platformy, ktorá sa už nachádza v Európe.

2.6 Členovia sa zaväzujú pristupovať a používať platformu v súlade s jej účelom, a to umožniť pripojenie a predaj, resp. nákup tovaru. Používatelia preto nesmú:

 1. a) porušenie práv tretích strán, či už ide o práva duševného vlastníctva (obsah patriaci tretej strane), osobnostné práva (útoky na česť, krádež identity), vecné práva (neexistencia práva na tovar ponúkaný na predaj patriaci tretej strane) alebo zmluvné práva (právo používať tovar patriaci tretej strane);
 2. b) akýmkoľvek spôsobom ohrozovať stabilitu našich počítačových systémov a serverov a ich riadne fungovanie, najmä šírením škodlivých kódov (vírusov, trójskych koní, škodlivého softvéru atď.);
 3. c) upravovať bez nášho súhlasu a akýmkoľvek spôsobom našu webovú stránku a platformu alebo v tejto veci vykonávať akúkoľvek rušivú činnosť;
 4. d) ponúkať na predaj iný obsah ako tovar uvedený na webovej stránke ako tovar, ktorý možno ponúkať na predaj prostredníctvom platformy;
 5. e) sa v súvislosti s prístupom k platforme a jej používaním, vrátane výmen, ku ktorým môže dôjsť medzi členmi, správať v rozpore so zákonom;
 6. f) propagovať svoje vlastné služby iné ako tovar ponúkaný na predaj;
 7. g) používať automatizovaný softvér alebo akýkoľvek iný robot alebo podobný systém ako súčasť aukčného procesu, ktorý umožňuje používateľovi prihadzovať inak ako ručne;
 8. h) používať systém na nezákonné účely, najmä na účely prania špinavých peňazí alebo iné činnosti trestnej povahy. V tejto súvislosti si vyhradzujeme právo na prešetrenie.

  3. Registrácia

3.1 Uverejnenie inzerátu a možnosť získania tovaru ponúkaného na predaj na platforme si vyžaduje vašu registráciu ako člena, počas ktorej súhlasíte s tým, že nám oznámite požadované osobné údaje, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov.

3.2 Vaša registrácia ako predávajúceho si okrem bežných údajov vyžaduje, aby ste nám poskytli kópiu svojho dokladu totožnosti a registračného dokladu tovaru ponúkaného na predaj, aby sme sa mohli čo najlepšie uistiť, že ste vlastníkom tovaru.

3.3 Vaša registrácia je bezplatná.

3.4 Ste výlučne zodpovední za informácie, ktoré nám poskytnete, a za to, že tieto informácie zostanú aktuálne, pokiaľ váš účet nebude zrušený.

3.5 V prípade registrácie ako predávajúci musíte uviesť, či vystupujete ako spotrebiteľ alebo profesionálny/obchodný predávajúci. Ako profesionálny/obchodný predávajúci podliehate osobitným povinnostiam, najmä pokiaľ ide o spotrebiteľské predpisy, ako aj na daňovej úrovni v súvislosti s platbou DPH, zaväzujete sa odpovedať v tejto veci pravdivo a zbaviť nás a odškodniť nás, ako aj našich zástupcov za všetky škody, ktoré nám môžu vzniknúť, ak neodpoviete pravdivo.

3.6 Ručíte nám za to, že:

 1. a) Informácie, ktoré ste nám poskytli, sú presné a zostanú také, kým nebude váš účet zrušený, akékoľvek zmeny musíte bezodkladne vykonať vo svojom účte;
 2. b) Ste oprávnení zaregistrovať sa na našej platforme podľa platných právnych predpisov, najmä že ste dosiahli plnoletosť v krajine vášho bydliska, pričom používanie našej platformy je pre neplnoleté osoby zakázané;
 3. c) predaj tovaru, resp. jeho nadobudnutie sa uskutočňuje v súlade so zákonmi a predpismi platnými v štáte, v ktorom máte bydlisko;
 4. d) vo všeobecnosti dodržiavate zákony a predpisy, ktoré sa na vás vzťahujú.

Súhlasíte s tým, že nás, našich zástupcov a zamestnancov odškodníte za všetky škody, ktoré nám môžu vzniknúť v dôsledku porušenia vyššie uvedených záväzkov.

3.7 Môžete vystupovať pod pseudonymom. V tomto prípade nesmie byť zvolený pseudonym obscénny, hanlivý alebo šokujúci; okrem toho nesmie obsahovať údaje týkajúce sa e-mailovej adresy alebo internetovej stránky, nesmie porušovať práva tretej strany ani zodpovedať identite tretej osoby.

3.8 Súhlasíte s tým, že budete zachovávať dôvernosť svojho používateľského mena a hesla a nebudete ich žiadnym spôsobom zdieľať. Beriete na vedomie, že sme oprávnení, rovnako ako naši členovia, považovať každé použitie vášho účtu za úkon vašej osoby alebo vami poverenej osoby. V prípade zneužitia alebo podozrenia zo zneužitia súhlasíte s tým, že nás o tom budete bezodkladne informovať a v takom prípade beriete na vedomie, že vám môžeme na potrebný čas pozastaviť účet.

3.9 Otvorenie viacerých účtov tou istou osobou ako kupujúcim členom je zakázané.

3.10 Sme oprávnení kedykoľvek a podľa vlastného uváženia odmietnuť akúkoľvek registráciu, pozastaviť účet alebo vylúčiť člena.

 1. Oznámenie

4.1 Obsah inzerátu je výhradnou iniciatívou príslušného predávajúceho člena a je na jeho výhradnú a plnú zodpovednosť. Môže si určiť rezervnú cenu, pod ktorou sa nemôže uskutočniť žiadna transakcia, resp. rozhodnúť, že predaj sa uskutoční za pevnú cenu bez prípadnej aukcie. Ak predávajúci člen využíva podmienky týkajúce sa plánovaného predaja, uvedie tieto podmienky v inzeráte.

4.2 S výhradou iného dátumu uverejnenia, ktorý si zvolí predávajúci člen, je jeho inzerát uverejnený hneď po zaplatení odmeny splatnej na tento účel, pričom uverejnenie sa rovná začiatku 7 (siedmich) dní.

4.3 Predávajúci člen sa zaväzuje, že jeho inzerát obsahuje všetky prvky, ktoré môže odôvodnene považovať za podstatné pre potenciálneho kupujúceho, najmä:

 1. a) predajná cena v prípade pevnej ceny alebo minimálna cena v prípade aukcie;
 2. b) dátum prvého uvedenia tovaru na trh a jeho nadobudnutia predávajúcim;
 3. c) akékoľvek vady alebo opravy tovaru ponúkaného na predaj;
 4. d) miesto predaja tovaru a prípadne spôsob dopravy a doručenia.
 5. e) zákonná lehota na premyslenie a právo na odstúpenie od zmluvy platné pre spotrebiteľov.
 6. f) či predávajúci člen vystupuje ako spotrebiteľ alebo ako obchodný/profesionálny účastník.

4.4 Predávajúci člen je povinný dodržiavať platné spotrebiteľské predpisy.

4.5 Predávajúci člen nesmie v súvislosti so svojím inzerátom akýmkoľvek spôsobom vkladať URL odkazy alebo webové adresy, ako aj akýkoľvek iný obsah na reklamné účely.

4.6 Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť, kontrolovať obsah inzerátu, jeho pravdivosť alebo primeranosť jeho podmienok a môžeme podľa vlastného uváženia odmietnuť uverejnenie akéhokoľvek inzerátu alebo ho odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku členov na akúkoľvek kompenzáciu.

4.7 Od okamihu, keď je tovar vystavený na predaj na platforme, je predávajúci člen povinný zabezpečiť jeho dostupnosť a zabrániť jeho nadobudnutiu treťou stranou na inej platforme alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Predávajúci člen môže až do spustenia aukcie inzerovať na inej platforme, pokiaľ to nie je v rozpore s povinnosťami predávajúceho člena podľa týchto podmienok (najmä článok 7.3.1). Uverejnením inzerátu na internete predávajúci člen ručí za dobrý stav tovaru (s výhradou jasne uvedených chýb a opráv) a jeho prevádzku.

4.8 V prípade porušenia čl. 4.7 sa dotknutý predávajúci člen zaväzuje odškodniť nás, našich zástupcov a zamestnancov, ako aj kupujúceho za akúkoľvek škodu, ktorá z toho môže vzniknúť.

4.9 Predávajúci člen je oprávnený zmeniť rezervnú cenu a/alebo informácie uvedené v jeho inzeráte, pokiaľ kupujúci člen nepredložil žiadnu ponuku.

 1. Uzavretie zmluvy

5.1 Začiatok obdobia predaja, ktorý si predávajúci člen zvolí pri zadávaní svojho inzerátu na internete, sa rovná záväznej ponuke na predaj príslušného tovaru (1) prvému kupujúcemu členovi, ktorý navrhne zaplatiť dohodnutú pevnú cenu, alebo ( 2) záujemcovi s najvyššou ponukou v prípade, že sa predaj uskutočňuje formou aukcie, pričom výhrada sa potom uplatňuje v prípade, že by bol tovar vystavený na predaj s rezervnou cenou, pričom predpokladom záväznej povahy ponuky je skutočnosť, že najvyššia ponuka je vyššia ako rezervná cena oznámená predávajúcim členom.

5.2 Doba trvania predaja je 7 (sedem) dní od začiatku doby predaja. Ak po uplynutí tejto lehoty nebola predložená žiadna ponuka a nebola uzavretá žiadna zmluva, predávajúci člen môže tovar opätovne ponúknuť v súlade s platnými ustanoveniami.

5.3 Predávajúci člen je oprávnený stiahnuť svoju ponuku, pokiaľ nebola predložená ponuka kupujúceho člena.

5.4 Ponuka predložená kupujúcim členom sa rovná záväznému súhlasu s nadobudnutím tovaru pod podmienkou zaplatenia (1) predajnej ceny uvedenej v prípade predaja za pevnú cenu alebo (2) sumy, za ktorú vyhral ponuku v prípade aukcie, pričom výhrada sa potom vzťahuje na hypotézu, keď by bol tovar ponúknutý na predaj s rezervnou cenou, pričom hypotéza, v ktorej ponuka predložená kupujúcim členom zaväzuje predávajúceho člena len vtedy, ak je ponúknutá suma vyššia ako rezervná cena.

5.5 Zmluva je uzavretá okamihom, keď spotrebiteľ v súlade s bodom 5.4 akceptuje ponuku a podmienky v nej stanovené, ako je uvedené v bode 5.1. Zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim, ktorý koná vo vlastnom mene, a spotrebiteľom. Platforma nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy a nikdy sa nestáva vlastníkom alebo oprávneným žiadateľom o tovar dodaný spotrebiteľovi predávajúcim.

5.6 Odporúča sa, aby mal kupujúci člen bydlisko v štáte, v ktorom sa nachádza predávajúci člen, resp. príslušný tovar. V prípade, že tomu tak nie je, kupujúci člen sa vyzýva, aby si pred zadaním objednávky zistil náklady, ktoré by mu mohli vzniknúť v dôsledku dodávky zo zahraničia, či už ide o náklady na dopravu alebo dane súvisiace s dovozom tovaru, ktoré sa pripočítajú k predajnej cene. V prípade, že spotrebiteľ vystupuje ako kupujúci člen, predávajúci člen poskytne spotrebiteľovi tieto informácie.

V tomto prípade a odchylne od čl. 5.5 prvá veta, stávka vykonaná kupujúcim členom predstavuje prijatie len pod odkladacou podmienkou, že akceptuje celkovú kúpnu cenu, ktorú mu oznámi predávajúci člen, ako je stanovené v čl. 8.2 a 8.3.

5.7 Členovia, ktorých pripojenie sa uskutočnilo prostredníctvom platformy, majú zakázané uzatvárať zmluvy mimo nej s cieľom obísť svoje povinnosti týkajúce sa odmeňovania vo vzťahu k platforme alebo podniknúť akékoľvek kroky, ktorých cieľom je obísť štruktúru poplatkov platformy.

Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia môže mať za následok zrušenie vášho účtu s okamžitou platnosťou a váš záväzok zaplatiť nám náhradu škody v paušálnej sume 1 000 EUR (tisíc eur) za každé porušenie. Všetky škody a právne kroky voči vám sú vyhradené.

5.8 Predávajúci člen poskytne najneskôr pri dodaní tovaru tieto informácie písomne alebo takým spôsobom, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvanlivý nosič údajov:

 1. Návštevná adresa prevádzkarne predávajúceho člena, na ktorú môže spotrebiteľ adresovať svoje sťažnosti.
 2. Podmienky, za ktorých môže spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy, a spôsob, akým ho môže využiť, alebo jasné oznámenie o vylúčení práva na odstúpenie od zmluvy
 3. Informácie o zárukách a existujúcom popredajnom servise
 4. Cena vrátane všetkých daní za tovar, službu, prípadne náklady na dodanie a spôsob platby, dodanie tovaru.
 5. Ak má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, použije sa vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 1. Odmeňovanie

6.1 Cena za umiestnenie inzerátu online predávajúcim členom je:

 1. a) 99 EUR (deväťdesiatdeväť eur) za klasickú formulu (online na platforme);
 2. b) 349 EUR (tristoštyridsaťdeväť eur) za prémiový vzorec, ktorý zahŕňa prednostnú propagáciu reklamy na platforme, v rámci nášho informačného bulletinu, na našich stránkach na sociálnych sieťach a v tlačových inzerátoch, ak je to možné.

6.2 V prípade, že predaj vedie k uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim členom a kupujúcim členom, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť nám províziu vo výške 3,5 % z predajnej ceny, minimálne 500 EUR a maximálne 5 000 EUR, ak nie je stanovená rezervná cena, a +10 % zo sumy medzi rezervnou cenou a konečnou cenou, ak konečná cena prevyšuje rezervnú cenu (pričom táto cena nezahŕňa žiadne náklady spojené s dodaním tovaru, ako je definované v článku 9.2).

6.3 Na karte každého kupujúceho člena sa uloží zádržné vo výške 3,5 % pôvodnej ponuky, minimálne 500 EUR a maximálne 5 000 EUR, aby sa zaručilo, že členovia majú finančné prostriedky na účasť na aukcii. Záloha sa uvoľní okamžite po skončení aukcie. Zákazník si je vedomý, že uvoľnenie tohto zadržania môže trvať až 7 dní v závislosti od jeho banky.

6.4 Ak sa na Odmenu vzťahuje DPH alebo podobná daň, vypočíta sa z vyššie uvedenej sumy Odmeny a dodatočne sa účtuje Predávajúcemu členovi, prípadne Kupujúcemu členovi.

 1. Platobné podmienky

7.1 Platba poplatkov

7.1.1 Členovia sa zaväzujú zaplatiť všetky príslušné poplatky (“nákupy”) uvedené na našej platforme vrátane, bez obmedzenia, všetkých príslušných daní (najmä DPH) alebo poplatkov.

7.1.2 Používame spoločnosť Stripe, Inc., ako službu spracovania platieb treťou stranou, avšak za predpokladu, že nespracovávame žiadnu transakciu, ktorú môže Kupujúci uskutočniť priamo s Predávajúcim, ak si takýto Predávajúci zvolí spôsob spracovania platby, ktorý na spracovanie platby využíva tretiu stranu. Všetky informácie, ktoré členovia poskytnú v súvislosti s aukciou, musia byť presné, úplné a aktuálne.

7.2.3 Ceny vozidiel alebo akýchkoľvek iných produktov alebo služieb uvedených predajcami na našej platforme stanovujú predajcovia a my nie sme zodpovední za stanovenie alebo vyjednávanie akýchkoľvek cien alebo súvisiacich poplatkov. Kupujúci členovia berú na vedomie a súhlasia s tým, že predávajúci môže pri výpočte konečnej predajnej ceny, ktorú má účtovať kupujúcemu, pripočítať k uvedenej cene všetky vyššie uvedené alebo akékoľvek iné dane a poplatky.

7.2.3 Všetky sumy uvedené v digitálnych službách sú v eurách.

7.2 Žiadne náhrady

Všetky nákupy uskutočnené od predávajúceho prostredníctvom platformy sa uskutočňujú medzi príslušným kupujúcim a predávajúcim; z tohto dôvodu sa v prípade, že požadujete vrátenie peňazí v súvislosti s nákupom alebo máte akékoľvek otázky, musíte obrátiť priamo na príslušného predávajúceho.

7.3 Ponuky a aukcie

7.3.1 Rezerva a zverejnenie

Ak chce predávajúci použiť našu platformu na zverejnenie vozidla alebo iného produktu, musí uviesť, či existuje minimálna cena, za ktorú je ochotný zvážiť predaj kupujúcemu (“rezerva”), alebo či sa takáto minimálna ponuka nevyžaduje (“bez rezervy”). Predávajúci môže počas aukcie znížiť alebo zrušiť rezervu tak, že nám takúto zmenu oznámi e-mailom alebo prostredníctvom našich webových nástrojov na oznamovanie, ak sú k dispozícii. Ponuku na zverejnenie na našej platforme schválime až po tom, ako predávajúci zvolí rezervu alebo možnosť “bez rezervy” pre príslušnú ponuku.

7.3.1 Potvrdenie predávajúceho

Predávajúci členovia sú vo všetkých ohľadoch zodpovední za akýkoľvek nahraný obsah a informácie týkajúce sa akéhokoľvek vozidla, výrobku alebo služby, ktoré sa predávajúci členovia rozhodnú predať. Taktiež sú plne zodpovední vo všetkých ohľadoch za vykonanie transakcie s príslušným kupujúcim v súlade so zmluvou.

V PRÍPADE, ŽE PREDÁVAJÚCI ČLEN PRISTUPUJE K PLATFORME ALEBO JU POUŽÍVA NA PREDAJ VOZIDLA ALEBO INÉHO PRODUKTU ALEBO SLUŽBY AKO “PREDÁVAJÚCI”, KAŽDÝ TAKÝTO PREDÁVAJÚCI ČLEN TÝMTO BERIE NA VEDOMIE A SÚHLASÍ S TÝM, ŽE PO ZVEREJNENÍ A POČAS OBDOBIA, KEĎ JE PONUKA TAKÉHOTO PREDÁVAJÚCEHO SPRÍSTUPNENÁ NA PLATFORME ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NEJ, NESMIE TAKÝTO PREDÁVAJÚCI UVÁDZAŤ, ZVEREJŇOVAŤ ANI INAK SPRÍSTUPŇOVAŤ PRÍSLUŠNÉ VOZIDLO ALEBO INÝ PRODUKT ALEBO SLUŽBU NA ŽIADNEJ INEJ AUKCII, PREDAJNI ALEBO PONUKOVEJ SLUŽBE. KAŽDÝ PREDÁVAJÚCI TÝMTO BERIE NA VEDOMIE A SÚHLASÍ S TÝM, ŽE KEDYKOĽVEK PO ZVEREJNENÍ MÔŽEME JEHO PONUKU ODSTRÁNIŤ.

7.3.2 Potvrdenie kupujúceho

Každý kupujúci člen berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) poplatky Kupujúceho spojené s každou ponukou predloženou prostredníctvom našej Platformy sú záväzné, a teda splatné v súlade so Zmluvou, a (ii) Kupujúci je zodpovedný za všetky príslušné štátne poplatky a dane za príslušné vozidlá uvedené prostredníctvom Platformy. Ak sa kupujúci členovia rozhodnú podať ponuku na vozidlo, ktoré predávajúci uviedol na našej platforme, títo členovia berú na vedomie a súhlasia s tým, že ich ponuka predstavuje prvý nezáväzný krok pri vyjadrení záujmu predávajúceho o uvedené vozidlo a sama osebe nevytvára formálnu zmluvu medzi vami ako kupujúcim a takýmto predávajúcim. Povinnosťou kupujúceho a predávajúceho je dohodnúť podmienky záväznej transakcie a uzavrieť formálnu zmluvu. Toto uzatváranie zmlúv je mimo rozsahu tejto zmluvy a platformy, ktoré strany navzájom nezaväzujú. Zodpovednosť kupujúceho za akékoľvek prepravné alebo dodacie poplatky je stanovená vo formálnej dohode medzi príslušným predávajúcim a kupujúcim.

Nekontrolujeme žiadne vozidlá ani iný tovar, ktorý predávajúci uvádza na platforme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme žiadne riziko spojené s kúpou vozidla od predajcu uvedeného v zozname prostredníctvom platformy.

7.4 V prípade, že (1) nebude vyplatená provízia splatná v náš prospech, (2) kúpna cena nebude zaplatená kupujúcim členom v dohodnutej lehote alebo (3) tovar nebude dodaný, každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od zmluvy, pričom v takom prípade sa zaväzujeme vrátiť kupujúcemu členovi vyplatenú províziu do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, keď sme boli informovaní o tomto odstúpení, pričom predávajúci člen sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu kupujúcemu členovi, ak ju nebude môcť dodať.

 1. Dodanie tovaru

8.1 Totožnosť a kontaktné údaje kupujúceho sa predávajúcemu členovi oznámia po zaplatení provízie podľa čl. 8.1 uhradená.

8.2 Predávajúci člen je povinný informovať kupujúceho člena do 10 (desiatich) dní odo dňa, keď sa dozvedel o jeho totožnosti, o podmienkach dodávky. Ak si táto dodávka vyžaduje vývoz tovaru, predávajúci člen informuje kupujúceho najmä o nákladoch na dopravu a všetkých platných daniach, aby kupujúci člen vedel celkovú cenu transakcie. Ak sa kupujúci člen a predávajúci člen nedohodnú inak, za organizáciu a vykonanie prepravy tovaru zodpovedá kupujúci člen; informácie, ktoré má predávajúci člen poskytnúť kupujúcemu členovi podľa tohto bodu, sa preto považujú za údaj o nákladoch kupujúceho člena. Keďže nie sme zmluvnou stranou, nebudeme sa na preprave tovaru nijako podieľať.

8.3 Ak sa má tovar vyviezť, kupujúci člen potvrdí svoj súhlas s globálnou cenou do 10 (desiatich) dní odo dňa, keď ho predávajúci člen informoval. V prípade, že táto cena nie je akceptovaná, kupujúci člen nás o tom informuje; predaj je potom ukončený a my sa zaväzujeme vrátiť zaplatenú províziu podľa čl. 8.2 do 10 (desiatich) dní od informovania.

8.4. Kupujúci člen sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu do 30 (tridsiatich) dní (1) po tom, čo predávajúci člen informoval kupujúceho o dodacích podmienkach podľa čl. 9.2, resp. 2) po tom, čo Kupujúci člen potvrdil akceptáciu celkovej ceny, ak sa má tovar vyviezť, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak.

 1. Záruka

9.1 Keďže nie sme zmluvnou stranou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim členom a kupujúcim členom, neposkytujeme žiadnu záruku na tovar ponúkaný na predaj a nikdy nevystavujeme tovar na predaj na platforme. Teda (1) nikdy sme neboli vlastníkom tovaru ponúkaného na predaj na platforme, (2) nevykonali sme žiadnu kontrolu tovaru ponúkaného na predaj na platforme a (3) nevlastnili sme ani jeden z tovarov ponúkaných na predaj.

9.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť voči predávajúcemu práva stanovené príslušnými právnymi predpismi, resp. práva, ktoré mohli byť dohodnuté a poskytnuté predávajúcim členom priamo kupujúcemu v prípade, že zakúpený tovar nezodpovedá opisu pri predaji alebo by vykazoval vady zakladajúce práva kupujúceho, pričom sa stanovuje, že kupujúci člen sa zaväzuje skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a informovať predávajúceho o zistených vadách do 14 (štrnástich) dní od jeho prevzatia.

 1. Dane

10.1 Ako člen súhlasíte s tým, že splníte svoje zákonné povinnosti tým, že zaplatíte všetky poplatky alebo dane, ktoré môžu byť splatné v súvislosti s realizáciou predaja alebo nadobudnutia tovaru prostredníctvom Platformy, najmä pokiaľ ide o DPH, ak ste náhodou profesionálny predajca.

 1. Vlastníctvo práv

11.1 V súvislosti s Platformou máme všetky potrebné práva, najmä práva duševného vlastníctva.

11.2 Vaša registrácia ako člena vám neudeľuje žiadne právo na platformu, okrem prístupu k nej a jej používania za podmienok stanovených v týchto podmienkach.

11.3 Ručíte za to, že máte všetky práva (1) na inzeráty, texty a ilustrácie (ďalej len “obsah”), ktoré ste ako člen umiestnili na internet, resp. že ste na to získali oprávnenia zdokumentovaným spôsobom a že ste schopní nám tieto dokumenty na našu žiadosť poskytnúť, (2) na tovar ponúkaný na predaj, ktorý nie je predmetom žiadneho obmedzeného alebo zmluvného vecného práva, ktoré by mohla tretia strana uplatniť na zmarenie predaja.

11.4 Udeľujete nám licenciu na obsah v rozsahu potrebnom na dosiahnutie požadovaného cieľa, a to predaja tovaru na platforme s cieľom jeho predaja u kupujúceho člena, s vylúčením akéhokoľvek iného účelu , pričom uvedená licencia zahŕňa v prémiovom vzorci aj právo používať uvedený obsah v našom informačnom bulletine, na sociálnych stránkach a v tlačových publikáciách.

11.5 V prípade porušenia čl. 11.3 bude uvedený obsah okamžite odstránený a vy sa zaväzujete, že nás, našich zástupcov a zamestnancov zbavíte zodpovednosti a odškodníte nás za všetky škody, ktoré nám môžu vzniknúť, či už ide o náklady na právne zastupovanie vyplývajúce z takéhoto porušenia, súdne trovy alebo príkaz na náhradu škody.

11.6 Sme oprávnení použiť akýkoľvek názor alebo stanovisko, ktoré nám oznámite v súvislosti s platformou, bez toho, aby vám to dávalo právo uplatniť voči nám akékoľvek nároky, najmä finančné.

 1. Ochrana údajov

12.1 Prístup k platforme a jej používanie si vyžaduje zhromažďovanie a spracovanie niektorých vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, na ktoré sa odkazuje tu: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Neexistencia záruky a odmietnutie záruky [platform operating company]

13.1 Prístup k platforme a jej používanie sa poskytuje “tak, ako je”, bez záruky, že nebude mať poruchy alebo počítačové chyby, v takom prípade sa budeme snažiť o ich odstránenie bez toho, aby ste mohli v tejto súvislosti vznášať akékoľvek nároky.

13.2 Naša platforma môže obsahovať rôzne odkazy a adresy URL na stránky tretích strán, nad ktorými nemáme kontrolu. Vyzývame našich členov, aby boli v súvislosti s týmito odkazmi opatrní, prečítali si podmienky, ktoré sa na ne môžu vzťahovať, a zbavujeme sa akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré môžu našim členom vzniknúť v súvislosti s prístupom a používaním uvedených odkazov a adries URL.

13.3 V plnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sa zbavujeme akejkoľvek zodpovednosti súvisiacej s vašou registráciou a uzatvorením, resp. plnením zmluvy, ktorá z nej môže medzi členmi vyplynúť.

Predovšetkým nezaručujeme, že predaj, resp. nadobudnutie tovaru v štáte vášho bydliska je zákonné alebo nebude podliehať určitým podmienkam, ktoré musia byť najprv splnené, najmä na administratívnej úrovni. Je na poslancoch, aby sa vopred informovali.

Naša zodpovednosť nemôže v žiadnom prípade presiahnuť kombinovanú cenu inzerátu a provízie, ktorá nám bola vyplatená v súvislosti s daným inzerátom.

 1. Zodpovednosť a odškodnenie poslancov

14.1 Členovia sa zaväzujú odškodniť nás, ako aj našich manažérov, zástupcov alebo zamestnancov za akúkoľvek škodu, ktorá nám môže vzniknúť v súvislosti s ich prístupom, používaním platformy, ako aj v súvislosti s akýmkoľvek porušením týchto podmienok alebo právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na (x) dotknutého člena (členov).

 1. Trvanie a ukončenie

15.1 Vaša príslušnosť k platforme sa začína otvorením účtu a končí jeho zrušením, ktoré môžete kedykoľvek spustiť online.

15.2 Vyhradzujeme si právo zrušiť váš účet kedykoľvek ku koncu mesiaca zaslaním predchádzajúceho oznámenia s minimálne sedemdňovou výpovednou lehotou, resp. s okamžitou platnosťou v prípade, že:

 1. a) prestaneme prevádzkovať platformu alebo všeobecne ukončíme svoju činnosť
 2. b) porušíte niektorý z týchto Podmienok;
 3. c) správate sa spôsobom, ktorý poškodzuje našu povesť.

15.3 Od okamihu zrušenia vášho účtu v dôsledku okolností uvedených v čl. 15.2 posteľ. b alebo c, máte zakázané otvoriť si nový účet pod svojou alebo inou identitou.

 1. Neplatnosť

16.1 V prípade, že sa niektorá z týchto podmienok ukáže ako neplatná podľa platných právnych predpisov, príslušná podmienka sa bude vykladať čo najbližšie k jej pôvodnému zneniu, aby sa zaručila jej platnosť. Ostatné podmienky nie sú touto možnou neplatnosťou dotknuté a zostávajú v plnej platnosti.

 1. Sťažnosti

17.1 Akékoľvek sťažnosti, ktoré môže mať Používateľ v súvislosti s našimi službami akejkoľvek povahy, nám zasiela elektronicky na e-mailovú adresu určenú na tento účel.

17.2 Snažíme sa sťažnosti riešiť primeraným spôsobom a zaväzujeme sa na sťažnosť odpovedať do 14 dní od jej doručenia. Ak si naša odpoveď vyžaduje viac času, môžeme túto lehotu 14 dní dvakrát predĺžiť.

 1. Rozhodné právo a príslušný súd

18.1 Platnosť a plnenie týchto podmienok podlieha uplatňovaniu švajčiarskeho práva s vylúčením federálneho práva medzinárodného práva súkromného.

18.2 Akýkoľvek spor vyplývajúci priamo alebo nepriamo z týchto podmienok medzi [company operating the platform] a členmi bude podliehať výlučnej právomoci Súdu prvého stupňa Ženevskej republiky a kantónu, ktorému sa strany týmto neodvolateľne podriaďujú.

18.3 Akýkoľvek spor medzi členmi, ktorý vznikne po uzavretí zmluvy týkajúcej sa tovaru ponúkaného na predaj prostredníctvom platformy, bude predložený príslušnému súdu v mieste bydliska kupujúceho.

Príloha 1

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

(tento formulár vyplňte a vráťte len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Pre: [ meno podnikateľa]

[ zemepisná adresa obchodníka]

[ faxové číslo obchodníka, ak je k dispozícii]

[ e-mailová adresa alebo elektronická adresa obchodníka/poskytovateľa]

Ja/my* týmto oznamujem/oznamujeme, že som sa rozhodol/rozhodli ukončiť našu zmluvu o predaji týchto výrobkov: [ označenie výrobku ]*

dodanie nasledujúceho digitálneho obsahu: [designation digital content]*

poskytovanie týchto služieb: [service designation]*,

Objednané dňa*/prijaté dňa* [date of order for services or date of receipt for products].

[meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)

[Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

[Signature of consumer(s)] (iba ak je tento formulár oznámený v papierovej forme)

[Date]

* Nehodiace sa prečiarknite alebo vyplňte, ak je to vhodné

Newsletter