PREZENTACJA STRONY

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej i w zastosowaniu Ogólna ochrona danych Rozporządzenie [Rozporządzenie (UE) 2016/679], użytkownikom strony internetowej https://www.pistonaddict.com podaje się tożsamość różnych zainteresowanych stron w kontekście jej realizacji i monitorowania.

 • Właściciel: Piston Addict SA
 • SA o kapitale zakładowym w wysokości 400 000 CHF
 • Numer IDE: CHE-354.351.695
 • Numer VAT: CHE-354.351.695TVA i EU528667635 (numer OSS spoza UE)
 • Biuro : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Szwajcaria
 • Telefon: 00 41 22 342 03 55
 • Twórca/Webmaster: KUBIWEB
 • SAS o kapitale zakładowym w wysokości 21 320 €
 • Numer SIRET: 53018964600025
 • Siedziba główna: 46-48 Chemin de la Bruyère – 69570 DARDILLY
 • Zarządzanie: Pan Castelain Kevin.

Działalność Piston Addict odbywa się na całym świecie, z głównym naciskiem na Europę, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY I OFEROWANYCH USŁUG

Korzystanie z serwisu https://www.pistonaddict.com oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione, dlatego użytkownicy strony https://www.pistonaddict.com są proszeni o regularne zapoznawanie się z nimi.

Ta strona jest normalnie dostępna dla użytkowników w każdej chwili. O przerwie spowodowanej konserwacją techniczną może jednak zdecydować Piston Addict, który wówczas postara się poinformować użytkowników przed datą i godziną interwencji.

Strona https://www.pistonaddict.com jest regularnie aktualizowana przez Piston Addict. W ten sam sposób noty prawne mogą być w każdej chwili modyfikowane: niemniej jednak narzucają się użytkownikowi, który jest zachęcany do jak najczęstszego sięgania do nich w celu zapoznania się z nimi.

OPIS ŚWIADCZONYCH USŁUG

Celem strony https://www.pistonaddict.com jest dostarczenie informacji dotyczących całej działalności firmy. Piston Addict stara się, aby informacje zawarte na stronie https://www.pistonaddict.com były jak najbardziej dokładne.

Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, zarówno przez siebie, jak i przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają jej te informacje.

Wszystkie informacje wskazane na stronie https://www.pistonaddict.com są podane orientacyjnie i prawdopodobnie ulegną zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie https://www.pistonaddict.com nie są wyczerpujące. Są one podawane z zastrzeżeniem zmian dokonanych od momentu umieszczenia ich w Internecie.

OGRANICZENIA UMOWNE DOTYCZĄCE DANYCH TECHNICZNYCH

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem ze strony. Ponadto użytkownik serwisu zobowiązuje się do korzystania z serwisu przy użyciu aktualnego sprzętu, nie zawierającego wirusów oraz przy użyciu zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I NARUSZENIA

Piston Addict jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, zdjęć, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów strony, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Piston Addict.

Każde nieuprawnione użycie strony lub któregokolwiek z elementów na niej zawartych zostanie uznane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Uzależniony od tłoków nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika, podczas uzyskiwania dostępu do strony https://www.pistonaddict.com, a wynikające zarówno z użycia sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanej w punkcie 4, jak i pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

Piston Addict nie ponosi również odpowiedzialności za szkody następcze (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony https://www.pistonaddict.com. Dla użytkowników dostępne są przestrzenie interaktywne (możliwość zadawania pytań w przestrzeni kontaktowej).

Piston Addict zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tej przestrzeni, które naruszałyby ustawodawstwo obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych.

W stosownych przypadkach Piston Addict zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia itp.).

ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

We Francji dane osobowe są chronione w szczególności przez ustawę nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawę nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego i dyrektywę europejską z 24 października 1995 r. oraz przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Podczas korzystania ze strony https://www.pistonaddict.com mogą być gromadzone następujące dane: adresy URL linków, przez które użytkownik wszedł na stronę https://www.pistonaddict.com , dostawca usług internetowych użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku Piston Addict zbiera jedynie dane osobowe dotyczące użytkownika na potrzeby określonych usług oferowanych przez stronę https://www.pistonaddict.com.

Użytkownik przekazuje te informacje z pełną świadomością stanu faktycznego, w szczególności gdy sam je wprowadza. Wówczas określa się użytkownikowi strony https://www.pistonaddict.com obowiązek lub brak obowiązku podania tych informacji. Zgodnie z przepisami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, a także przepisami rozdziału 3 ogólnych przepisów o ochronie danych, wszyscy użytkownicy mają prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku, wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, określającego adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony https://www.pistonaddict.com nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przydzielane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim.

Dopiero przejęcie wykupu Piston Addict i jego praw pozwoliłoby na przekazanie takich informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby związany tym samym obowiązkiem przechowywania i modyfikowania danych w odniesieniu do użytkownika strony. https://www.pistonaddict.com.

Strona nie jest zgłoszona do CNIL, ponieważ nie zbiera danych osobowych bez zgody osób zainteresowanych. Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

Aby skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do danych osobowych lub w przypadku pytań ich dotyczących, można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod następującym adresem: dpo@pistonaddict.com.

LINKI HIPERTEKSTOWE I PLIKI COOKIE

Strona https://www.pistonaddict.com zawiera pewną ilość linków hipertekstowych do innych stron, ustawionych z upoważnienia Piston Addict. Piston Addict nie ma jednak możliwości weryfikacji zawartości odwiedzanych w ten sposób stron, dlatego nie ponosi za ten fakt żadnej odpowiedzialności.

Przeglądanie strony https://www.pistonaddict.com prawdopodobnie spowoduje instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie.

Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także mają umożliwić różne miary frekwencji.

Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

 • W programie Internet Explorer: zakładka narzędzia (piktogram w postaci trybika u góry po prawej stronie) / opcje internetowe. Kliknij na Prywatność i wybierz Zablokuj wszystkie pliki cookie. Walidacja na Ok.
 • W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność. Ustaw zasady retencji na: użyj niestandardowych ustawień dla historii. Na koniec odznacz ją, aby wyłączyć pliki cookie.
 • W Safari: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na ikonę menu (symbolizowaną przez trybik). Wybierz Ustawienia. Kliknij przycisk Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji “Prywatność” kliknij na Ustawienia treści. W sekcji “Pliki cookie” możesz zablokować pliki cookie.
 • W przeglądarce Chrome: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie). Wybierz Ustawienia. Kliknij przycisk Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji “Prywatność” kliknij na preferencje. W zakładce “Prywatność” możesz zablokować pliki cookies.

PRAWO WŁAŚCIWE I PRZYZNANIE JURYSDYKCJI

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony https://www.pistonaddict.com podlegają prawu szwajcarskiemu. Wyłączna jurysdykcja przysługuje właściwym sądom w Genewie.

GŁÓWNE PRZEPISY, KTÓRYCH TO DOTYCZY

Ustawa nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przetwarzania danych, plików i wolności. Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej. Sekcje 2, 3, 4 i 5 rozdziału 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

LEXICON

Użytkownik: Użytkownik Internetu łączący się, korzystający z w/w strony.

Dane osobowe: “informacje, które pozwalają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).

COPYRIGHT

Ikony kluczowe stworzone przez Good Ware – Flaticon

Piston Addict jest zarejestrowanym znakiem towarowym, wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuletyn