VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Níže naleznete podmínky, které se vztahují na používání našich aukčních stránek/platformy a na nákup prostřednictvím těchto stránek/platformy, kde společnost PISTON ADDICT SA působí pouze jako zprostředkovatelská platforma.

Společnost PISTON ADDICT SA založená podle švýcarského práva, registrovaná na adrese Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Švýcarsko, s registračním číslem IDE CHE-354.351.695 provozuje platformu na. https://pistonaddict.com/ (‘“Platforma), které umožňují jednotlivcům (“Spotřebitelé”) a profesionály, kteří nabízejí zboží k prodeji a zprostředkovávají jim kontakt s potenciálními kupci, kteří se chtějí zapojit. Aktivity Piston Addict probíhají po celém světě s hlavním zaměřením na Evropu, kromě Velké Británie a Irska.

Účelem těchto podmínek je definovat vaše práva a povinnosti při přístupu na platformu a jejím používání, ať už jako kupující nebo prodávající, ve vašich vztazích se společností PISTON ADDICT SA.

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli změnit, o čemž budete informováni při vstupu na platformu nebo zasláním e-mailu na adresu uvedenou při registraci.

Přístup k platformě a její používání znamená souhlas s platnými podmínkami, s našimi zásadami důvěrnosti, které jsou k dispozici zde, jakož i s případnými zvláštními podmínkami.

DEFINICE:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Švýcarsko. Platforma: https://pistonaddict.com/
 2. Aukce: internetová aukce pořádaná výhradně prostřednictvím webových stránek společnosti PISTON ADDICT SA.
 3. Účastník aukce: účastník aukce.
 4. Kupující: uchazeč, se kterým byla uzavřena kupní smlouva.
 5. Kupující člen: Nabízející a/nebo Kupující, který se zaregistroval na Platformě.
 6. Spotřebitel: fyzická osoba, která jedná za účelem, který nespadá do její podnikatelské nebo profesní činnosti.
 7. Smlouva uzavřená na dálku: smlouva mezi obchodním/profesionálním prodejcem a spotřebitelem prostřednictvím platformy v rámci organizovaného systému prodeje zboží na dálku, přičemž až do uzavření smlouvy se výhradně nebo částečně využívá jedna nebo více technik komunikace na dálku.
 8. Zboží: zboží (jednotné číslo)/zboží (množné číslo), které může být nabízeno k prodeji prostřednictvím platformy.
 9. Člen: Účastník, který se zaregistroval na platformě.
 10. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: evropský vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze I těchto obchodních podmínek. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: evropský vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze I těchto obchodních podmínek. Příloha I nemusí být zpřístupněna, pokud příloha I nemusí být zpřístupněna, pokud spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v souvislosti se svou objednávkou.
 11. Nabízející: účastník, který nabízí k prodeji v aukci.
 12. Účastník : Všichni účastníci, včetně uchazečů, uživatelů, nabízejících, kupujících a prodávajících, kteří jakýmkoli způsobem využívají platformu PISTON ADDICT SA.
 13. Platforma : de webové stránky na adrese https://pistonaddict.com/ provozuje PISTON ADDICT SA.
 14. Lhůta na rozmyšlenou nebo lhůta na rozmyšlenou : lhůta, během níž může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy.
 15. Odměna : Veškeré platby splatné v souladu s čl. 6.
 16. Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou.
 17. Kupní smlouva nebo smlouva: smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím.
 18. Prodávající: nabízející, se kterým byla uzavřena kupní smlouva.
 19. Prodávající člen: nabízející a/nebo prodávající, který se zaregistroval na platformě.
 20. Obchodní podmínky : tyto obchodní podmínky.
 21. Uživatel: účastník internetové aukce, který používá webové stránky společnosti PISTON ADDICT SA.

 1. Použitelnost

1.1 Tyto podmínky se vztahují na všechny aukce pořádané společností PISTON ADDICT SA, v nichž společnost PISTON ADDICT SA nevystupuje jako prodávající.

1.2 Tyto všeobecné podmínky se vztahují na právní vztah mezi společností PISTON ADDICT SA na jedné straně a účastníky na straně druhé. Strany se mohou od těchto podmínek odchýlit pouze písemně.

1.3 Použitelnost všeobecných nebo zvláštních podmínek používaných účastníky je výslovně vyloučena.

1.4 Máme právo jednostranně změnit tyto podmínky. Změněné všeobecné podmínky platí od první aukce následující po dni, kdy došlo ke změně všeobecných podmínek.

1.5 Aktuální všeobecné obchodní podmínky společnosti PISTON ADDICT SA si můžete prohlédnout a stáhnout z aukčních webových stránek společnosti PISTON ADDICT SA.

1.6 Účastníci se musí zaregistrovat, aby mohli předkládat zboží nebo podávat nabídky prostřednictvím aukce. Registrací vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami.

1.7 Text těchto obchodních podmínek bude spotřebiteli zpřístupněn takovým způsobem, aby si jej spotřebitel mohl snadno uložit na trvalý nosič dat. Pokud to není rozumně možné, musí být před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde je možné se s obchodními podmínkami seznámit v elektronické podobě a že na žádost spotřebitele budou zaslány bezplatně, a to buď elektronicky, nebo jiným způsobem.

 1. Základní principy

2.1 Poskytujeme pouze platformu umožňující spojení prodávajícího s jedním nebo více potenciálními kupujícími registrovanými na platformě jako členové.

2.2 Za uzavření a plnění smlouvy, ke kterému může mezi členy dojít, nesou výhradní a plnou odpovědnost.

2.3 Proto berete na vědomí, že nejsme v žádném případě stranou kupní smlouvy, kterou můžete uzavřít prostřednictvím platformy s členem platformy, a že jsme odpovědní za dodržování těchto podmínek pouze vůči našim členům, s vyloučením jakýchkoli jiných závazků a pouze v rozsahu stanoveném těmito podmínkami.

2.4 Členové mohou vystupovat jako spotřebitelé a jako komerční/profesionální účastníci. Komerční prodávající členové musí vzít v úvahu, že smlouva může být uzavřena mezi nimi jako komerčními prodávajícími členy a spotřebitelem jako kupujícím členem. V tomto ohledu musí komerční prodejní členové dodržovat platné právní předpisy o ochraně spotřebitele. V případě smlouvy mezi dvěma spotřebiteli se tyto spotřebitelské právní předpisy nepoužijí.

2.5 Členům, kteří jsou komerčními/profesionálními účastníky se sídlem mimo Evropu a chtějí prostřednictvím platformy prodávat zboží, které již v Evropě působí, to neumožňujeme.

2.6 Členové se zavazují přistupovat k platformě a používat ji v souladu s jejím účelem, tj. umožnit připojení a prodej, resp. nákup zboží. Uživatelům je proto zakázáno:

 1. a) porušit práva třetích stran, ať už práva duševního vlastnictví (obsah patřící třetí straně), osobnostní práva (útoky na čest, krádež identity), věcná práva (neexistence práva na zboží nabízené k prodeji patřící třetí straně) nebo smluvní práva (právo na užívání zboží patřící třetí straně);
 2. b) jakýmkoli způsobem ohrožovat stabilitu našich počítačových systémů a serverů a jejich řádné fungování, zejména šířením škodlivých kódů (virů, trojských koní, škodlivého softwaru atd.);
 3. c) upravovat bez našeho souhlasu a jakýmkoli způsobem naše webové stránky a platformu nebo vykazovat jakoukoli rušivou činnost v této věci;
 4. d) nabízet k prodeji jiný obsah než zboží uvedené na webových stránkách jako zboží, které lze nabízet k prodeji prostřednictvím platformy;
 5. e) chovat se v rozporu se zákonem jakýmkoli způsobem v souvislosti s přístupem k platformě a jejím používáním, včetně výměn, ke kterým může docházet mezi členy;
 6. f) propagovat vlastní služby, které nejsou nabízeny k prodeji;
 7. g) používat v rámci aukčního procesu automatizovaný software nebo jakýkoli jiný robot či podobný systém, který by uživateli umožnil přihazovat jinak než ručně;
 8. h) používat systém k nedovoleným účelům, zejména k praní špinavých peněz nebo k jiným činnostem trestné povahy. Vyhrazujeme si právo vznést v této souvislosti dotaz.

  3. Registrace

3.1 Zveřejnění inzerátu a možnost získat zboží nabízené k prodeji na platformě vyžaduje vaši registraci jako člena, při níž souhlasíte s tím, že nám sdělíte požadované osobní údaje, jak je uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů.

3.2 Vaše registrace jako prodávajícího vyžaduje, abyste nám kromě obvyklých údajů poskytli kopii svého dokladu totožnosti a registračního dokladu zboží nabízeného k prodeji, abychom se mohli co nejlépe ujistit, že jste vlastníkem zboží.

3.3 Vaše registrace je bezplatná.

3.4 Jste výhradně zodpovědní za informace, které nám poskytnete, a za to, že tyto informace zůstanou aktuální, dokud váš účet nebude uzavřen.

3.5 V případě registrace jako prodávající jste vyzváni, abyste uvedli, zda jednáte jako spotřebitel nebo profesionální/obchodní prodávající. Jako profesionální/obchodní prodejce podléháte specifickým povinnostem, zejména pokud jde o spotřebitelské předpisy, jakož i na daňové úrovni s ohledem na platbu DPH, zavazujete se, že v této věci odpovíte pravdivě a že nás a naše zástupce zbavíte odpovědnosti za škody, které nám mohou vzniknout, pokud neodpovíte pravdivě.

3.6 Zaručujete nám, že:

 1. a) Údaje, které jste nám poskytli, jsou přesné a zůstanou jimi po dobu, dokud nebude váš účet zrušen, případné změny musíte neprodleně provést ve svém účtu;
 2. b) Jste oprávněni registrovat se na naší platformě podle platných právních předpisů, zejména jste dosáhli plnoletosti v zemi svého bydliště, přičemž používání naší platformy je nezletilým osobám zakázáno;
 3. c) Prodej zboží, resp. jeho pořízení probíhá v souladu se zákony a předpisy platnými ve státě, ve kterém máte bydliště;
 4. d) Obecně dodržujete zákony a předpisy, které se na vás vztahují.

Souhlasíte s tím, že nás, naše zástupce a zaměstnance odškodníte za veškeré škody, které nám mohou vzniknout v důsledku porušení výše uvedených závazků.

3.7 Můžete vystupovat pod pseudonymem. V tomto případě nesmí být zvolený pseudonym obscénní, hanlivý nebo šokující; kromě toho nesmí obsahovat údaje týkající se e-mailové adresy nebo internetové stránky, nesmí porušovat práva třetí strany ani odpovídat identitě třetí osoby.

3.8 Souhlasíte s tím, že budete zachovávat důvěrnost svého uživatelského jména a hesla a nebudete je žádným způsobem sdílet. Berete na vědomí, že jsme oprávněni, stejně jako naši členové, považovat jakékoli použití vašeho účtu za jednání vaší osoby nebo vámi pověřené osoby. V případě zneužití nebo podezření na zneužití souhlasíte s tím, že nás o tom budete neprodleně informovat, a v takovém případě berete na vědomí, že můžeme váš účet na nezbytně nutnou dobu pozastavit.

3.9 Zakládání více účtů stejnou osobou jako kupujícím členem je zakázáno.

3.10 Jsme oprávněni kdykoli a podle vlastního uvážení odmítnout jakoukoli registraci, pozastavit účet nebo vyloučit člena.

 1. Oznámení

4.1 Obsah inzerátu je výhradně iniciativou příslušného prodávajícího člena a je na jeho výhradní a plnou odpovědnost. Může stanovit rezervní cenu, pod kterou se transakce nemůže uskutečnit, respektive rozhodnout, že prodej bude za pevnou cenu, bez možnosti dražby. Pokud prodávající člen využívá podmínky týkající se plánovaného prodeje, uvede tyto podmínky v inzerátu.

4.2 S výhradou jiného data zveřejnění, které si zvolí prodávající člen, je jeho inzerát zveřejněn, jakmile je uhrazena odměna, která mu za tento účel náleží, přičemž zveřejnění odpovídá začátku 7 (sedmi) dnů.

4.3 Prodávající člen se zavazuje, že jeho inzerát obsahuje všechny prvky, které může rozumně považovat za podstatné pro potenciálního kupujícího, zejména:

 1. a) Prodejní cena v případě pevné nebo minimální ceny v případě aukce;
 2. b) datum prvního uvedení zboží na trh a jeho nabytí prodávajícím;
 3. c) případné vady nebo opravy zboží nabízeného k prodeji;
 4. d) místo prodeje zboží a případně způsob dopravy a dodání.
 5. e) zákonná lhůta na rozmyšlenou a právo na odstoupení od smlouvy platné pro spotřebitele.
 6. f) zda prodávající člen jedná jako spotřebitel nebo jako obchodní/profesionální účastník.

4.4 Prodávající člen je povinen dodržovat platné spotřebitelské předpisy.

4.5 Prodávajícímu členovi je zakázáno vkládat odkazy URL nebo webové adresy, jakož i jakýkoli jiný obsah pro reklamní účely jakýmkoli způsobem v souvislosti s jeho inzerátem.

4.6 Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, kontrolovat obsah inzerátu, jeho pravdivost nebo přiměřenost jeho podmínek a můžeme podle vlastního uvážení odmítnout zveřejnění jakéhokoli inzerátu nebo jej odstranit bez předchozího upozornění a bez nároku členů na jakoukoli náhradu.

4.7 Od okamžiku, kdy je zboží vystaveno k prodeji na platformě, je prodávající člen povinen zajistit jeho dostupnost a vyloučit jeho získání třetí stranou na jiné platformě nebo jakýmkoli jiným způsobem. Dokud není aukce v provozu, může prodávající člen inzerovat na jiné platformě, pokud to není v rozporu s povinnostmi prodávajícího člena podle těchto podmínek (zejména čl.7.3.1). Zveřejněním svého inzerátu na internetu prodávající člen ručí za dobrý stav zboží (s výhradou jasně uvedených závad a oprav) a za jeho funkčnost.

4.8 V případě porušení čl. 4.7 se dotčený prodávající člen zavazuje odškodnit nás, naše zástupce a zaměstnance, jakož i kupujícího za jakoukoli újmu, která by z toho mohla vzniknout.

4.9 Prodávající člen je oprávněn změnit rezervní cenu a/nebo údaje uvedené ve svém inzerátu, pokud kupující člen nepodal žádnou nabídku.

 1. Uzavření smlouvy

5.1 Zahájení prodejní lhůty zvolené prodávajícím členem při vložení jeho inzerátu na internet se rovná závazné nabídce na prodej dotyčného zboží (1) prvnímu kupujícímu členovi, který navrhne zaplatit dohodnutou pevnou cenu, nebo ( 2) nejvyšší nabídce v případě, že se prodej uskuteční formou aukce, přičemž výhrada je učiněna v případě, že by zboží bylo dáno do prodeje s rezervní cenou, přičemž předpokladem závazné povahy nabídky je skutečnost, že nejvyšší nabídka je vyšší než rezervní cena sdělená prodávajícím členem.

5.2 Doba trvání prodeje je 7 (sedm) dní od začátku prodejní doby. Pokud po uplynutí této lhůty nebyla podána žádná nabídka a nebyla uzavřena žádná smlouva, může prodávající člen zboží znovu nabídnout v souladu s příslušnými ustanoveními.

5.3 Prodávající člen je oprávněn stáhnout svou nabídku, dokud není podána nabídka kupujícího člena.

5.4 Nabídka učiněná kupujícím členem se rovná závaznému souhlasu s nabytím zboží pod podmínkou zaplacení (1) prodejní ceny uvedené v případě prodeje za pevnou cenu nebo (2) částky, za kterou vyhrál nabídku v případě dražby, přičemž výhrada se pak vztahuje na hypotézu, kdy by zboží bylo dáno do prodeje s rezervní cenou, přičemž hypotéza, že nabídka učiněná kupujícím členem zavazuje prodávajícího člena pouze v případě, že nabízená částka je vyšší než rezervní cena.

5.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy spotřebitel v souladu s bodem 5.4 přijme nabídku a podmínky v ní stanovené, jak je uvedeno v bodě 5.1. Smlouva se uzavírá mezi prodávajícím, který jedná vlastním jménem, a spotřebitelem. Platforma není smluvní stranou této smlouvy a v žádném okamžiku se nestává vlastníkem nebo oprávněným žadatelem o zboží dodané spotřebiteli prodávajícím.

5.6 Doporučuje se, aby kupující člen měl bydliště ve státě, kde se nachází prodávající člen, resp. dotčené zboží. V případě, že tomu tak není, je kupující člen vyzván, aby si před zadáním zjistil náklady, které by mu mohly vzniknout v souvislosti s dodávkou ze zahraničí, ať už jde o náklady na dopravu nebo daně spojené s dovozem zboží, které budou připočteny k prodejní ceně. V případě, že spotřebitel jedná jako kupující člen, poskytne mu tyto informace prodávající člen.

V tomto případě a odchylně od čl. 5.5 první věty představuje sázka učiněná kupujícím členem přijetí pouze za odkládací podmínky, že akceptuje celkovou prodejní cenu, která mu bude sdělena prodávajícím členem, jak je stanoveno v čl. 8.2 a 8.3.

5.7 Členům, jejichž připojení se uskutečnilo prostřednictvím platformy, se zakazuje uzavírat smlouvy mimo ni s cílem obejít své povinnosti týkající se odměny ve vztahu k platformě nebo podnikat jakékoli kroky, jejichž cílem je obejít strukturu poplatků platformy.

Jakékoli porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité zrušení vašeho účtu a váš závazek zaplatit nám náhradu škody v paušální výši 1 000 EUR (jeden tisíc eur) za každé porušení. Veškeré škody a právní kroky proti vám jsou vyhrazeny.

5.8 Prodávající člen poskytne nejpozději při dodání zboží následující informace v písemné formě nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvalý nosič dat:

 1. Adresa provozovny prodávajícího člena, kam může spotřebitel zasílat své stížnosti.
 2. Podmínky, za kterých může spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy, a způsob, jakým může spotřebitel toto právo využít, nebo jasné oznámení o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy.
 3. Informace o zárukách a stávajícím poprodejním servisu
 4. Cena zboží, služby, včetně všech daní, případně náklady na dodání a způsob platby, dodání zboží.
 5. Pokud má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, použije se vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 1. Odměňování

6.1 Cena za umístění inzerátu online prodávajícím členem je:

 1. a) 99 EUR (devadesát devět eur) za klasickou formuli (online na platformě);
 2. b) 349 EUR (tři sta čtyřicet devět eur) za prémiovou formuli, která zahrnuje přednostní propagaci reklamy na platformě, v rámci našeho newsletteru, na našich sociálních stránkách a v tiskové inzerci, pokud je to možné.

6.2 V případě, že prodej vede k uzavření smlouvy mezi prodávajícím členem a kupujícím členem, kupující se zavazuje zaplatit nám provizi ve výši 3,5 % z prodejní ceny, minimálně 500 EUR a maximálně 5 000 EUR, pokud není stanovena rezervní cena, a +10 % z částky mezi rezervní cenou a konečnou cenou, pokud konečná cena převyšuje rezervní cenu (tato cena nezahrnuje náklady spojené s dodáním zboží, jak je definováno v článku 9.2) .

6.3 Na kartu kupujícího člena bude uvalena zádržná částka ve výši 3,5 % původní nabídky, minimálně 500 EUR a maximálně 5000 EUR, aby bylo zaručeno, že členové mají prostředky na účast v aukci. Zádržné bude uvolněno ihned po skončení aukce. Zákazník si je vědom toho, že v závislosti na bance může trvat až 7 dní, než bude toto zadržení uvolněno.

6.4 Pokud se na Odměnu vztahuje DPH nebo obdobná daň, bude vypočtena z výše uvedené částky Odměny a dodatečně účtována Prodávajícímu členu, případně Kupujícímu členu.

 1. Platební podmínky

7.1 Platba poplatků

7.1.1 Členové souhlasí s tím, že zaplatí všechny příslušné poplatky (“nákupy”) uvedené na naší platformě, včetně, ale bez omezení, všech příslušných daní (zejména DPH) nebo poplatků.

7.1.2 Jako službu zpracování plateb třetí stranou používáme společnost Stripe, Inc., avšak za předpokladu, že nezpracováváme žádnou transakci, kterou může Kupující provést přímo s Prodávajícím, pokud si Prodávající zvolí způsob zpracování platby, který ke zpracování platby využívá třetí stranu. Všechny informace, které členové v souvislosti s aukcí poskytnou, musí být přesné, úplné a aktuální.

7.2.3 Ceny uvedené u vozidel nebo jakýchkoli jiných produktů či služeb uvedených prodejci na naší platformě jsou stanoveny prodejci a my nejsme odpovědní za stanovení nebo vyjednávání jakýchkoli cen nebo souvisejících poplatků. Kupující členové berou na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající může při výpočtu konečné prodejní ceny, kterou bude účtovat kupujícímu, připočítat k uvedené ceně všechny výše uvedené nebo jakékoli jiné daně a poplatky.

7.2.3 Všechny částky uvedené v digitálních službách jsou v eurech.

7.2 Žádné náhrady

Veškeré nákupy uskutečněné u prodejce prostřednictvím platformy jsou vztahem mezi příslušným kupujícím a prodejcem; z tohoto důvodu se v případě, že požadujete vrácení peněz v souvislosti s nákupem nebo máte jakékoli dotazy, musíte obrátit přímo na příslušného prodejce.

7.3 Nabídky a aukce

7.3.1 Rezerva a zveřejnění

Aby mohl prodávající použít naši platformu k nabídce vozidla nebo jiného produktu, musí uvést, zda existuje minimální cena, za kterou je ochoten prodej kupujícímu zvážit (“rezerva”), nebo zda taková minimální nabídka není vyžadována (“bez rezervy”). Prodávající může v průběhu aukce snížit nebo zrušit rezervu tím, že nám takovou změnu oznámí e-mailem nebo prostřednictvím našich webových nástrojů pro oznamování, pokud jsou k dispozici. Nabídku ke zveřejnění na naší platformě schválíme až poté, co prodávající u příslušné nabídky zvolí rezervu nebo možnost “bez rezervy”.

7.3.1 Potvrzení prodávajícího

Prodávající členové jsou ve všech ohledech odpovědní za veškerý nahraný obsah a informace týkající se jakéhokoli vozidla, výrobku nebo služby, které se prodávající členové rozhodnou prodat. Jsou také plně odpovědní ve všech ohledech za provedení transakce s příslušným kupujícím v souladu se smlouvou.

V PŘÍPADĚ, ŽE PRODÁVAJÍCÍ ČLEN PŘISTUPUJE K PLATFORMĚ NEBO JI POUŽÍVÁ K PRODEJI VOZIDLA NEBO JINÉHO PRODUKTU ČI SLUŽBY JAKO “PRODÁVAJÍCÍ”, KAŽDÝ TAKOVÝ PRODÁVAJÍCÍ ČLEN TÍMTO BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PO ZVEŘEJNĚNÍ A PO DOBU, KDY JE NABÍDKA TAKOVÉHO PRODÁVAJÍCÍHO ZPŘÍSTUPNĚNA NA PLATFORMĚ NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM, NESMÍ TAKOVÝ PRODÁVAJÍCÍ NABÍZET, ZVEŘEJŇOVAT NEBO JINAK ZPŘÍSTUPŇOVAT PŘÍSLUŠNÉ VOZIDLO NEBO JINÝ PRODUKT ČI SLUŽBU NA ŽÁDNÉ JINÉ AUKČNÍ, PRODEJNÍ NEBO NABÍDKOVÉ SLUŽBĚ. DÁLE KAŽDÝ PRODÁVAJÍCÍ TÍMTO BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE KDYKOLI PO ZVEŘEJNĚNÍ MŮŽEME JEHO NABÍDKU ODSTRANIT.

7.3.2 Potvrzení kupujícího

Každý kupující člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že (i) poplatky Kupujícího spojené s každou nabídkou podanou prostřednictvím naší Platformy jsou závazné, a tudíž splatné v souladu se Smlouvou, a (ii) Kupující je odpovědný za všechny příslušné státní poplatky a daně za příslušná vozidla uvedená na Platformě. Pokud se kupující členové rozhodnou podat nabídku na vozidlo, které je na naší platformě uvedeno prodávajícím, berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich nabídka představuje první nezávazný krok k vyjádření zájmu prodávajícího o uvedené vozidlo a sama o sobě nevytváří formální smlouvu mezi vámi jako kupujícím a takovým prodávajícím. Povinností kupujícího a prodávajícího je vyjednat podmínky závazné transakce a uzavřít formální smlouvu. Toto uzavírání smluv je mimo rozsah této smlouvy a platformy, které strany navzájem nezavazují. Odpovědnost kupujícího za případné přepravní nebo dodací poplatky je stanovena ve formální dohodě mezi příslušným prodávajícím a kupujícím.

Vozidla ani jiné zboží, které prodávající uvádí na platformě, nekontrolujeme. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme žádné riziko spojené s nákupem vozidla od prodejce uvedeného na Platformě.

7.4 V případě, že (1) provize splatná v náš prospěch nebude uhrazena, (2) kupní cena nebude kupujícím členem uhrazena ve sjednané lhůtě nebo (3) zboží nebude dodáno, je každá ze stran oprávněna odstoupit od smlouvy, přičemž se v takovém případě zavazujeme vrátit kupujícímu členovi zaplacenou provizi do 30 (třiceti) dnů poté, co jsme byli o tomto odstoupení informováni, přičemž prodávající člen se zavazuje uhradit kupujícímu členovi kupní cenu, pokud ji nebude moci dodat.

 1. Dodání zboží

8.1 Totožnost a kontaktní údaje kupujícího jsou prodávajícímu členovi sděleny po zaplacení provize podle čl. 8.1 uhrazena.

8.2 Prodávající člen je povinen informovat kupujícího člena do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jeho totožnosti, o podmínkách dodávky. Pokud tato dodávka vyžaduje vývoz zboží, prodávající člen informuje kupujícího zejména o nákladech na dopravu a případných daních, aby kupující člen znal celkovou cenu transakce. Není-li mezi kupujícím a prodávajícím členem dohodnuto jinak, odpovídá za organizaci a provedení přepravy zboží kupující člen; informace, které prodávající člen poskytne kupujícímu členovi podle tohoto článku, se proto považují za údaj o nákladech kupujícího člena. Jelikož nejsme smluvní stranou, nebudeme se na přepravě zboží nijak podílet.

8.3 Pokud má být zboží vyvezeno, kupující člen potvrdí svůj souhlas s globální cenou do 10 (deseti) dnů poté, co byl informován prodávajícím členem. V případě, že tato cena není akceptována, kupující člen nás o tom informuje; prodej je poté ukončen a my se zavazujeme vrátit zaplacenou provizi podle čl. 8.2 do 10 (deseti) dnů od obdržení informace.

8.4 Kupující člen se zavazuje zaplatit kupní cenu do 30 (třiceti) dnů (1) poté, co prodávající člen informoval kupujícího o dodacích podmínkách podle čl. 9.2, respektive (2) poté, co Kupující člen potvrdil přijetí globální ceny, pokud má být zboží vyvezeno, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak.

 1. Záruka

9.1 Protože nejsme smluvní stranou kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím členem, neposkytujeme žádnou záruku na zboží nabízené k prodeji a nikdy nevystavujeme zboží k prodeji na platformě. (1) nikdy jsme tedy nebyli vlastníky zboží nabízeného k prodeji na platformě, (2) neprovedli jsme žádnou kontrolu zboží nabízeného k prodeji na platformě a (3) nevlastnili jsme ani jedno ze zboží nabízeného k prodeji.

9.2 Kupující je oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu práva stanovená příslušnými právními předpisy, resp. práva, která mohla být sjednána a poskytnuta prodávajícím přímo kupujícímu členovi v případě, že zakoupené zboží neodpovídá popisu při prodeji nebo by vykazovalo vady zakládající práva kupujícího, přičemž se stanoví, že kupující člen se zavazuje zboží při převzetí prohlédnout a o zjištěných vadách informovat prodávajícího do 14 (čtrnácti) dnů od jeho převzetí.

 1. Daně

10.1 Jako člen souhlasíte s tím, že splníte své zákonné povinnosti a zaplatíte veškeré poplatky nebo daně, které mohou být splatné v souvislosti s prodejem nebo pořízením zboží prostřednictvím platformy, zejména pokud jde o DPH, pokud jste náhodou profesionální prodejce.

 1. Vlastnictví práv

11.1 V souvislosti s Platformou máme veškerá potřebná práva, zejména práva duševního vlastnictví.

11.2 Vaše registrace jako člena vám nezakládá žádná práva k platformě, kromě přístupu k ní a jejího používání za podmínek stanovených v těchto podmínkách.

11.3 Ručíte za to, že máte veškerá práva (1) k inzerátům, textům a ilustracím (dále jen “obsah”), které jako člen vkládáte na internet, resp. že jste k tomu získali oprávnění, která jsou doložena, a že jste schopni nám tyto doklady na naši žádost předložit, (2) ke zboží nabízenému k prodeji, které není předmětem žádného omezeného nebo smluvního věcného práva, které by mohla třetí strana uplatnit za účelem zmaření prodeje.

11.4 Udělujete nám licenci k obsahu v rozsahu nezbytném pro dosažení požadovaného cíle, a to prodeje zboží na platformě za účelem jeho prodeje u kupujícího člena, s vyloučením jakéhokoli jiného účelu , přičemž tato licence zahrnuje v prémiovém vzorci také právo použít uvedený obsah v našem zpravodaji, na sociálních stránkách a v tiskových publikacích.

11.5 V případě porušení čl. 11.3 bude uvedený obsah okamžitě odstraněn a vy souhlasíte s tím, že nás, naše zástupce a zaměstnance zbavíte odpovědnosti a odškodníte nás za veškeré škody, které nám mohou vzniknout, ať už se jedná o náklady na právní zastoupení vyplývající z takového porušení, náklady řízení nebo příkaz k náhradě škody.

11.6 Jsme oprávněni použít jakýkoli názor nebo stanovisko, které nám sdělíte v souvislosti s platformou, aniž byste tím získali právo vznášet vůči nám jakékoli nároky, zejména finanční.

 1. Ochrana údajů

12.1 Přístup k platformě a její používání vyžaduje shromažďování a zpracování některých vašich osobních údajů, které se provádí v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, na které odkazujeme zde: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Absence záruky a zřeknutí se odpovědnosti [platform operating company]

13.1 Přístup k platformě a její používání je poskytováno “tak, jak je”, bez záruky, že nebude trpět poruchami nebo počítačovými chybami, v takovém případě se budeme snažit o jejich nápravu, aniž byste mohli v této souvislosti vznášet jakékoli nároky.

13.2 Naše platforma může obsahovat různé odkazy a adresy URL na stránky třetích stran, nad kterými nemáme kontrolu. Vyzýváme naše členy, aby byli v souvislosti s těmito odkazy obezřetní, přečetli si podmínky, které se na ně mohou vztahovat, a zbavujeme se odpovědnosti za škody, které mohou našim členům vzniknout v souvislosti s přístupem a používáním uvedených odkazů a adres URL.

13.3 Zbavujeme se veškeré odpovědnosti související s vaší registrací a uzavřením, resp. plněním smlouvy, která z ní může mezi členy vyplynout, a to v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

Zejména nezaručujeme, že prodej, resp. pořízení zboží ve státě, kde máte bydliště, je zákonné nebo že nebude podléhat určitým podmínkám, které musí být nejprve splněny, zejména na správní úrovni. Je na poslancích, aby se předem informovali.

Naše odpovědnost nemůže v žádném případě přesáhnout kombinovanou cenu inzerátu a provize, která nám byla v souvislosti s daným inzerátem vyplacena.

 1. Odpovědnost a odškodnění členů

14.1 Členové se zavazují odškodnit nás, jakož i naše manažery, zástupce nebo zaměstnance za jakoukoli újmu, která nám může vzniknout v souvislosti s jejich přístupem, používáním platformy, jakož i v souvislosti s jakýmkoli porušením těchto podmínek nebo právních předpisů platných pro (x) Dotčené členy.

 1. Doba trvání a ukončení

15.1 Vaše příslušnost k platformě začíná okamžikem otevření účtu a končí jeho uzavřením, které můžete kdykoli spustit online.

15.2 Vyhrazujeme si právo kdykoli uzavřít váš účet ke konci měsíce zasláním výpovědi s nejméně sedmidenní výpovědní lhůtou, resp. s okamžitou platností v případě, že:

 1. a) přestaneme provozovat platformu nebo obecně ukončíme svou činnost.
 2. b) porušíte některou z těchto smluvních podmínek;
 3. c) chováte se způsobem, který poškozuje naši pověst.

15.3 Od okamžiku, kdy je váš účet uzavřen v důsledku okolností uvedených v čl. 15.2 lůžka. b nebo c, máte zakázáno otevřít si nový účet pod svou nebo jinou identitou.

 1. Neplatnost

16.1 V případě, že se některá z těchto podmínek ukáže podle platných právních předpisů jako neplatná, bude daná podmínka vykládána co nejblíže svému původnímu znění, aby byla zaručena její platnost. Ostatní podmínky nejsou touto případnou neplatností dotčeny a zůstávají plně v platnosti.

 1. Stížnosti

17.1 Veškeré stížnosti, které uživatel může mít v souvislosti s našimi službami jakékoli povahy, nám zasílá elektronicky na e-mailovou adresu určenou k tomuto účelu.

17.2 Snažíme se stížnosti řešit adekvátním způsobem a zavazujeme se na stížnost odpovědět do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud naše odpověď vyžaduje více času, můžeme tuto lhůtu 14 dnů dvakrát prodloužit.

 1. Rozhodné právo a příslušný soud

18.1 Platnost a provádění těchto obchodních podmínek podléhá švýcarskému právu s vyloučením federálního práva mezinárodního práva soukromého.

18.2 Veškeré spory, které přímo nebo nepřímo vyplynou z těchto podmínek mezi [company operating the platform] a členy, budou podléhat výlučné pravomoci Soudu první instance Ženevské republiky a kantonu Ženeva, kterému se strany tímto neodvolatelně podřizují.

18.3 Jakýkoli spor mezi členy, který vznikne po uzavření smlouvy týkající se zboží nabízeného k prodeji prostřednictvím platformy, bude předložen příslušnému soudu v místě bydliště kupujícího.

Příloha 1

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Pro: [ jméno podnikatele]

[ zeměpisná adresa obchodníka]

[ faxové číslo obchodníka, je-li k dispozici]

[ e-mailová adresa nebo elektronická adresa obchodníka/poskytovatele]

Já/my* tímto oznamuji/oznamujeme, že jsem/jsme se rozhodl/rozhodli vypovědět naši smlouvu o prodeji následujících výrobků: [ označení výrobku ]*

dodání následujícího digitálního obsahu: [designation digital content]*

poskytování následující služby: [service designation]*,

Objednáno dne*/přijato dne* [date of order for services or date of receipt for products].

[jméno spotřebitele (spotřebitelů)

[Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

[Signature of consumer(s)] (pouze v případě, že je tento formulář oznámen v papírové podobě)

[Date]

* Nehodící se škrtněte nebo vyplňte, pokud se hodí.

Newsletter