ÜLDISED TINGIMUSED

Allpool leiate tingimused, mis kehtivad meie oksjonisaidi/platvormi kasutamise ja selle saidi/platvormi kaudu ostu sooritamise suhtes, kusjuures PISTON ADDICT SA tegutseb üksnes vahendusplatvormina.

PISTON ADDICT SA, asutatud Šveitsi seaduste alusel, registreeritud aadressil Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Šveits, IDE registrinumbriga CHE-354.351.695, tegutseb platvormi aadressil https://pistonaddict.com/ (‘‘Platvorm”), mis võimaldab nii üksikisikutel (‘“Tarbijad”) ja professionaalid, kes pakuvad kaupu müügiks ja viivad neid kokku potentsiaalsete ostjatega, kes soovivad osaleda. Piston Addict tegutseb kogu maailmas, keskendudes peamiselt Euroopale, välja arvatud Ühendkuningriigile ja Iirimaale.

Käesolevate tingimuste eesmärk on määratleda teie õigused ja kohustused, kui te kasutate platvormi, kas ostja või müüjana, oma suhetes PISTON ADDICT SA-ga.

Me jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta, millisel juhul teavitame teid sellest platvormile sisenedes või saates e-kirja registreerimisel märgitud aadressile.

Platvormile juurdepääs ja selle kasutamine tähendab, et nõustute kehtivate tingimustega, meie konfidentsiaalsuspoliitikaga, mis on saadaval siin, samuti kõigi võimalike eritingimustega.

MÕISTED:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Šveits. Platvorm: https://pistonaddict.com/
 2. Oksjon: internetioksjon, mis toimub üksnes PISTON ADDICT SA veebilehe kaudu.
 3. Pakkuja: Oksjonil osaleja.
 4. Ostja: Pakkuja, kellega on sõlmitud müügileping.
 5. Ostjaliige: Pakkuja ja/või Ostja, kes on registreerunud platvormil.
 6. Tarbija: füüsiline isik, kes tegutseb eesmärkidel, mis ei kuulu tema majandus- või kutsetegevusse.
 7. Kaugleping: leping kauba kaugmüügiks korraldatud süsteemi raames platvormi kaudu kaupu müüva liikme/kutselise müüja ja tarbija vahel, kusjuures kuni lepingu sõlmimiseni kasutatakse eranditult või osaliselt ühte või mitut sidetehnikat kaugmüügiks.
 8. Kaup: kaup (ainsuses)/kaubad (mitmuses), mida saab platvormi kaudu müügiks pakkuda.
 9. Liige: platvormile registreerunud osaleja.
 10. Taganemise näidisvorm: Euroopa taganemise näidisvorm, mis on esitatud käesolevate tingimuste I lisas. Taganemise näidisvorm: Euroopa taganemise näidisvorm, mis on esitatud käesolevate tingimuste I lisas. I lisa ei pea kättesaadavaks tegema, kui I lisa ei pea kättesaadavaks tegema, kui tarbijal ei ole tema tellimuse suhtes taganemisõigust.
 11. Pakkuja: osaleja, kes pakub enampakkumisel müüki.
 12. Osaleja : Kõik osapooled, sealhulgas pakkujad, kasutajad, pakkujad, ostjad ja müüjad, kes kasutavad PISTON ADDICT SA platvormi mis tahes viisil.
 13. Platvorm : de veebisait aadressil https://pistonaddict.com/ mida haldab PISTON ADDICT SA.
 14. Järelemõtlemisaeg või järelemõtlemisaeg : ajavahemik, mille jooksul tarbija saab kasutada oma taganemisõigust.
 15. Töötasu : Kõik artikli 2 kohaselt makstavad tasud. 6.
 16. Taganemisõigus: tarbija võimalus loobuda kauglepingu sõlmimisest järelemõtlemisaja jooksul.
 17. Müügileping või leping: ostja ja müüja vahel sõlmitud leping.
 18. Müüja: Pakkuja, kellega on sõlmitud müügileping.
 19. Müügiliige: Pakkuja ja/või Müüja, kes on registreerunud platvormil.
 20. Tingimused : käesolevad tingimused.
 21. Kasutaja: internetioksjonil osaleja, kes kasutab PISTON ADDICT SA veebilehte.

 1. Kohaldatavus

1.1 Käesolevad tingimused kehtivad kõikide PISTON ADDICT SA poolt korraldatud oksjonite suhtes, kus PISTON ADDICT SA ei tegutse Müüjana.

1.2 Neid üldtingimusi kohaldatakse ühelt poolt PISTON ADDICT SA ja teiselt poolt osalejate vahelisele õigussuhtele. Pooled võivad käesolevatest tingimustest kõrvale kalduda ainult kirjalikult.

1.3 Osalejate poolt kasutatavate üld- või eritingimuste kohaldatavus on selgesõnaliselt välistatud.

1.4 Meil on õigus neid tingimusi ühepoolselt muuta. Muudetud üldtingimusi kohaldatakse alates esimesest oksjonist, mis järgneb päevale, mil üldtingimuste muutmine toimus.

1.5 PISTON ADDICT SA kehtivaid üldtingimusi saab vaadata ja alla laadida PISTON ADDICT SA oksjoni veebilehelt.

1.6 Osalised peavad registreeruma, et esitada kaupu või teha pakkumisi oksjoni kaudu. Registreerudes nõustub osaleja käesolevate tingimustega.

1.7 Käesolevate tingimuste tekst tehakse Tarbijale kättesaadavaks sellisel viisil, et Tarbija saab selle hõlpsasti püsivale andmekandjale salvestada. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, tuleb enne kauglepingu sõlmimist märkida, kus on võimalik tingimustega elektrooniliselt tutvuda ja et tarbija soovil saadetakse need tasuta kas elektrooniliselt või muul viisil.

 1. Põhiprintsiibid

2.1 Me pakume platvormi, mis võimaldab ainult Müüja ja ühe või mitme potentsiaalse Ostja, kes on platvormil registreeritud Liikmetena, vahel ühendust luua.

2.2 Liikmete vahelise lepingu sõlmimine ja täitmine on nende ainuisikuline ja täielik vastutus.

2.3 Sellisena mõistate, et me ei ole mingil viisil osalised müügilepingus, mille te võite sõlmida platvormi kaudu platvormi liikmega, ja et me vastutame käesolevate tingimuste täitmise eest ainult meie liikmete ees, välistades kõik muud kohustused, ja ainult käesolevates tingimustes sätestatud ulatuses.

2.4 Liikmed võivad tegutseda nii tarbijana kui ka ärilise/kutselise osalejana. Kaubanduslikud müüvad liikmed peavad arvestama, et lepingu võib sõlmida nende kui kaubandusliku müüva liikme ja tarbija kui ostva liikme vahel. Sellega seoses peavad kaubanduslike müügiga tegelevad liikmed järgima kohaldatavaid tarbijakaitsealaseid õigusakte. Kahe tarbija vahelise lepingu puhul ei kohaldata kõnealuseid tarbijakaitsealaseid õigusakte.

2.5 Me ei luba liikmetel, kes on väljaspool Euroopat asuvad kaubanduslikud/kutselised osalejad, kes soovivad platvormi kaudu müüa kaupu, mis on juba Euroopas.

2.6 Liikmed kohustuvad platvormile juurde pääsema ja seda kasutama vastavalt selle eesmärgile, nimelt võimaldama kaupade ühendamist ja müüki ning ostmist. Seega on kasutajatel keelatud:

 1. a) rikkuda kolmandate isikute õigusi, olgu selleks siis intellektuaalomandi õigused (kolmandale isikule kuuluv sisu), isikuõigused (rünnakud au vastu, identiteedivargused), asjaõigused (kolmandale isikule kuuluva müügiks pakutava kauba õiguse puudumine) või lepingulised õigused (kolmandale isikule kuuluva kauba kasutusõigus);
 2. b) ohustada meie arvutisüsteemide ja serverite stabiilsust ja nõuetekohast toimimist mis tahes viisil, eelkõige levitades pahatahtlikke koode (viirused, trooja hobused, pahatahtlik tarkvara jne);
 3. c) muuta ilma meie nõusolekuta ja mis tahes viisil meie veebisaiti ja platvormi või näidata selles küsimuses mis tahes häirivat tegevust;
 4. d) pakkuda müügiks muud sisu kui veebisaidil loetletud kaubad, mida saab platvormi kaudu müügiks pakkuda;
 5. e) võtta vastu seadusega vastuolus olev käitumine mis tahes viisil seoses platvormile juurdepääsu ja selle kasutamisega, sealhulgas liikmete vahel tõenäoliselt toimuvas teabevahetuses;
 6. f) reklaamida oma teenuseid, mis ei ole müügiks pakutavad kaubad;
 7. g) kasutada oksjoniprotsessi osana automaatset tarkvara või muud robotit või sarnast süsteemi, mis võimaldab kasutajal teha pakkumisi muul viisil kui käsitsi;
 8. h) kasutada süsteemi ebaseaduslikel eesmärkidel, eelkõige rahapesu või muu kuritegeliku iseloomuga tegevuse eesmärgil. Me jätame endale õiguse teha selles osas järelepärimisi.

  3. Registreerimine

3.1 Reklaami avaldamine ja platvormil müügiks pakutavate kaupade omandamise võimalus eeldab teie registreerimist liikmena, mille käigus nõustute edastama meile nõutavad isikuandmed, nagu on märgitud meie privaatsuspoliitikas.

3.2 Teie registreerimine Müüjana eeldab lisaks tavapärastele andmetele, et esitate meile oma isikut tõendava dokumendi ja müügiks pakutava kauba registreerimisdokumendi koopia, et veenduda, et te olete kauba omanik parimate võimaluste kohaselt.

3.3 Teie registreerimine on tasuta.

3.4 Te olete ainuisikuliselt vastutav meile esitatud andmete eest ja selle eest, et need andmed oleksid ajakohased seni, kuni teie kontot ei ole suletud.

3.5 Müüjana registreerimise korral palutakse teil märkida, kas te tegutsete tarbijana või kutselise/kaubandusliku müüjana. Kutselise/kaubandusliku Müüjana on teil erilised kohustused, eelkõige seoses tarbijakaitsealaste eeskirjadega ja maksustamise tasandil seoses käibemaksu tasumisega, te kohustute vastama selles küsimuses tõele vastavalt ning vabastama meid ja meie esindajaid mis tahes kahjude eest, mida me võime kanda, kui te ei vasta tõele vastavalt ja hüvitate meile ja meie esindajatele kahju, kui te ei vasta tõele.

3.6 Te garanteerite meile, et:

 1. a) Teie poolt meile antud teave on täpne ja jääb selliseks seni, kuni teie kontot ei ole suletud, mis tahes muudatused tuleb teie poolt viivitamatult teie kontol teha;
 2. b) Teil on õigus registreeruda meie platvormil vastavalt teie suhtes kohaldatavatele seadustele, eelkõige sellele, et olete oma elukohariigi täisealine, kuna meie platvormi kasutamine on alaealistele keelatud;
 3. c) kauba müük või selle omandamine toimub vastavalt seadustele ja eeskirjadele, mis kehtivad riigis, kus on teie alaline elukoht;
 4. d) Üldiselt järgite teie suhtes kohaldatavaid seadusi ja määrusi.

Te nõustute hüvitama meile ning meie esindajatele ja töötajatele mis tahes kahju, mis võib meile tekkida eespool nimetatud kohustuste rikkumisest.

3.7 Teil on vabadus esineda pseudonüümi all. Sellisel juhul ei tohi valitud pseudonüüm olla rõve, halvustav või šokeeriv; lisaks ei tohi see sisaldada viiteid e-posti aadressile või veebisaidile, ei tohi rikkuda kolmanda isiku õigusi ega vastata kolmanda isiku identiteedile.

3.8 Te nõustute hoidma oma kasutajanime ja salasõna konfidentsiaalsena ning mitte jagama neid mingil viisil. Te mõistate, et meil, nagu ka meie liikmetel, on õigus lugeda, et teie konto mis tahes kasutamine on teie enda või teie poolt volitatud isiku tegu. Väärkohtlemise või selle kahtluse korral nõustute meid viivitamatult teavitama, mille puhul mõistate, et võime teie konto vajalikuks ajaks peatada.

3.9 Ühe ja sama isiku kui ostva liikme poolt mitme konto avamine on keelatud.

3.10 Meil on õigus igal ajal ja omal äranägemisel keelduda mis tahes registreerimisest, peatada konto või välistada liige.

 1. Teadaanne

4.1 Reklaami sisu on asjaomase müüva liikme ainuisikuline algatus ja tema ainuisikuline ja täielik vastutus. Ta võib vabalt määrata reservhinna, millest madalamal ei saa tehingut teha, või otsustada, et müük toimub fikseeritud hinnaga, ilma võimaliku oksjonita. Kui müüv liige kasutab kavandatava müügiga seotud tingimusi, peab ta need tingimused kuulutuses ära märkima.

4.2 Kui müüva liikme poolt valitud teistsugune postitamise kuupäev ei ole erinev, avaldatakse tema kuulutus kohe, kui selle eest makstav tasu on makstud, postitamine, mis on võrdne 7 (seitsme päeva) algusega.

4.3 Müüv liige nõustub, et tema kuulutus sisaldab kõiki elemente, mida ta võib mõistlikult pidada potentsiaalse ostja jaoks oluliseks, sealhulgas eelkõige järgmist:

 1. a) Müügihind fikseeritud või miinimumhind enampakkumise korral;
 2. b) kauba esmakordse turuleviimise ja müüja poolt omandamise kuupäev;
 3. c) müügiks pakutava kauba mis tahes defektid või parandused;
 4. d) kauba müügikoht ning vajaduse korral transpordi- ja tarneviis.
 5. e) Tarbijate suhtes kohaldatav seadusjärgne järelemõtlemisaeg ja taganemisõigus.
 6. f) kas müüv liige tegutseb tarbijana või ärilise/kutselise osalejana.

4.4 Müügiliige on kohustatud järgima kehtivaid tarbijakaitse-eeskirju.

4.5 Müüvale liikmele on keelatud lisada oma kuulutusega seoses URL-linki või veebiaadressi ning mis tahes muud sisu reklaami eesmärgil.

4.6 Meil on õigus, kuid mitte kohustus, kontrollida reklaami sisu, selle tõepärasust või tingimuste mõistlikkust ning me võime oma ainuõigusliku ja täieliku äranägemise järgi keelduda mis tahes reklaami avaldamisest või eemaldada selle ilma ette teatamata ja ilma, et see annaks liikmetele õiguse saada mingit hüvitist.

4.7 Alates hetkest, mil kaup pannakse platvormil müüki, peab Müüv liige tagama selle kättesaadavuse ja selle, et kolmas isik ei saaks seda omandada teisel platvormil või muul viisil. Kuni enampakkumise toimumiseni on müüval liikmel lubatud reklaamida mõnel teisel platvormil, kui see ei ole vastuolus müüva liikme käesolevatest tingimustest tulenevate kohustustega (eelkõige artikkel 7.3.1). Müüv liige garanteerib oma kuulutuse internetis avaldamisega kauba hea seisukorra (kui selgelt mainitud defektid ja parandused ei puuduta) ja toimimise.

4.8 Artikli 4.8 rikkumise korral. 4.7 rikkumise korral kohustub asjaomane Müügiliige hüvitama meile, meie esindajatele ja töötajatele ning Ostjale sellest tuleneva kahju.

4.9 Müüval liikmel on õigus muuta reservhinda ja/või oma kuulutuses nimetatud teavet seni, kuni ostjaliige ei ole pakkumist teinud.

 1. Lepingu sõlmimine

5.1 Müügiperioodi algus, mille Müügiliige valib oma kuulutuse internetis ülespanekul, on samaväärne siduva pakkumisega müüa asjaomane kaup (1) esimesele Ostjaliikmele, kes teeb ettepaneku maksta kokkulepitud fikseeritud hinda või ( 2) kõrgeima pakkumise tegijale juhul, kui müük toimub oksjonil, kusjuures reservatsioon tehakse siis, kui kaup pannakse müüki reservhinnaga, eeldusel, et pakkumise siduvaks olemuseks on asjaolu, et kõrgeim pakkumine on kõrgem kui Müügiliikme poolt teatatud reservhind.

5.2 Müügi kestus on 7 (seitse) päeva alates müügiperioodi algusest. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole pakkumist tehtud ja lepingut ei ole sõlmitud, võib müüv liige vastavalt kehtivatele sätetele kaupa uuesti pakkuda.

5.3 Müüval liikmel on õigus oma pakkumine tagasi võtta seni, kuni ostja liige ei ole pakkumist teinud.

5.4 Ostva liikme poolt tehtud pakkumine on võrdne kindla nõusolekuga omandada kaup, tingimusel et ta maksab (1) kindlaksmääratud hinnaga müügi korral märgitud müügihinna või (2) oksjoni korral summa, mille eest ta võitis pakkumise, kusjuures reservi tehakse siis hüpoteesist, kui kaup pannakse müüki reservhinnaga, hüpotees, mille korral ostva liikme tehtud pakkumine seob müüvat liiget ainult siis, kui pakutav summa on kõrgem kui reservhind.

5.5 Leping sõlmitakse hetkel, mil Tarbija võtab vastavalt punktile 5.4 vastu pakkumuse ja selles sätestatud tingimused, nagu on sätestatud punktis 5.1. Leping sõlmitakse Müüja, kes tegutseb oma nimel, ja Tarbija vahel. Platvorm ei ole käesoleva lepingu osapool ja ei saa mingil ajal Müüja poolt Tarbijale tarnitud kauba omanikuks või õigustatud nõudjaks.

5.6 Soovitatav on, et ostva liikme alaline elukoht oleks selles riigis, kus asub müüv liige ja kus asuvad asjaomased kaubad. Juhul kui see ei ole nii, palutakse ostval liikmel enne tellimuse esitamist välja selgitada kulud, mis võivad talle tekkida seoses välismaalt tarnimisega, kas transpordikulud või kauba impordiga seotud maksud, mis lisatakse müügihinnale. Kui tarbija tegutseb ostva liikmena, annab müüv liige tarbijale selle teabe.

Sellisel juhul ja erandina artiklist. 5.5 esimesest lausest, kujutab ostjaliikme poolt tehtud panus endast nõustumist ainult tingimusel, et ta nõustub kogu müügihinnaga, mille müüv liige talle teatab, nagu on sätestatud artiklis 5.5. 8.2 ja 8.3 sätestatud tingimustel.

5.7 Liikmetel, kelle ühendus toimus platvormi kaudu, on keelatud sõlmida lepingut väljaspool seda, et kõrvale hoida oma tasukohustustest platvormi suhtes või võtta meetmeid, mille eesmärk on kõrvale hoida platvormi tasustruktuurist.

Selle klausli mis tahes rikkumine võib kaasa tuua teie konto lõpetamise viivitamatult ja teie kohustuse maksta meile ühekordset hüvitist 1000 eurot (tuhat eurot) rikkumise eest. Kõik kahjud ja õiguslikud meetmed teie vastu on reserveeritud.

5.8 Müügiliige esitab hiljemalt kauba üleandmisel järgmise teabe kirjalikult või sellisel viisil, et tarbija saaks seda kättesaadaval viisil püsival andmekandjal säilitada:

 1. Müügiliikme tegevuskoha külastatav aadress, kuhu tarbija saab oma kaebusi esitada.
 2. tingimused, mille alusel ja kuidas tarbija saab taganemisõigust kasutada, või selge teade taganemisõiguse välistamise kohta.
 3. Teave garantiide ja olemasoleva müügijärgse teeninduse kohta
 4. Kauba, teenuse hind, sealhulgas kõik maksud; kui see on kohaldatav, siis tarnekulud; ja makseviis, kauba kohaletoimetamine.
 5. Kui tarbijal on taganemisõigus, siis taganemise näidisvorm.
 1. Töötasu

6.1 Müüvale liikmele kuulutuse avaldamise hind internetis on:

 1. a) 99 eurot (üheksakümmend üheksa eurot) klassikalise valemi eest (online platvormil);
 2. b) 349 eurot (kolmsada nelikümmend üheksa eurot) preemiavormeli eest, mis sisaldab reklaami eelisreklaami platvormil, meie uudiskirjas, meie sotsiaalsetel lehekülgedel ja võimalusel ajakirjandusreklaamides.

6.2 Juhul kui müük viib lepingu sõlmimiseni Müüva Liikme ja Ostva Liikme vahel, nõustub Ostja maksma meile komisjonitasu, mis on 3,5% müügihinnast, minimaalselt 500 € ja maksimaalselt 5 000 €, kui reservhinda ei ole kehtestatud, ning +10% reservhinna ja lõpphinna vahelisest summast, kui lõpphind ületab reservhinda (mis ei sisalda kauba tarnimisega seotud kulusid, nagu on määratletud artiklis 9.2).

6.3 Iga ostja liikme kaardile pannakse 3,5% algsest pakkumisest, minimaalselt 500 € ja maksimaalselt 5000 €, et tagada liikmetele raha oksjonil osalemiseks. Tagatisraha vabastatakse kohe pärast oksjoni lõppu. Klient on teadlik, et selle kinnipidamise vabastamine võib sõltuvalt pangast võtta kuni 7 päeva.

6.4 Kui tasu suhtes kohaldatakse käibemaksu või muud sarnast maksu, arvutatakse see eespool nimetatud tasu summalt ja nõutakse vastavalt vajadusele täiendavalt Müüvale Liikmele või Ostvale Liikmele.

 1. Maksetingimused

7.1 Tasude maksmine

7.1.1 Liikmed nõustuvad maksma kõik meie platvormil loetletud kohaldatavad tasud (“Ostud”), sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik kohaldatavad maksud (eelkõige käibemaks) või tasud.

7.1.2 Me kasutame Stripe, Inc. kui kolmanda osapoole maksetöötlusteenust; tingimusel, et me ei töötle ühtegi tehingut, mille Ostja võib teha otse Müüjaga, kui selline Müüja valib maksetöötlusmeetodi, mis kasutab makse töötlemiseks kolmandat osapoolt. Kogu teave, mida liikmed seoses oksjoniga esitavad, peab olema täpne, täielik ja ajakohane.

7.2.3 Müüjate poolt meie platvormil loetletud sõidukite või muude toodete või teenuste hinnad määravad Müüjad ja me ei vastuta hindade või nendega seotud tasude kehtestamise või läbirääkimiste eest. Ostja liikmed mõistavad ja nõustuvad, et Müüja võib Ostjalt nõutava lõpliku müügihinna arvutamisel lisada loetletud hinnale mis tahes eespool nimetatud või muud maksud ja tasud.

7.2.3 Kõik digiteenustes loetletud summad on esitatud eurodes.

7.2 Tagasimakseid ei tehta

Kõik platvormi kaudu Müüjalt tehtud ostud on seotud vastava Ostja ja Müüja vahel; seetõttu peate ostuga seotud tagasimaksete või küsimuste korral pöörduma otse vastava Müüja poole.

7.3 Pakkumised ja oksjon

7.3.1 Reserv ja avaldamine

Selleks, et kasutada meie platvormi sõiduki või muu toote pakkumiseks, peab Müüja märkima, kas on olemas miinimumhind, millega Müüja on valmis kaaluma müüki Ostjale (“Reserve”) või kas sellist miinimumpakkumist ei nõuta (“No Reserve”). Müüja võib enampakkumise ajal reservi vähendada või sellest loobuda, teavitades meid sellisest muudatusest e-posti teel või, kui see on võimalik, meie veebipõhiste teavitamisvahendite kaudu, mis on Müüjale kättesaadavad. Kinnitame kuulutuse avaldamiseks meie platvormil alles siis, kui müüja on valinud kas reservi või valinud “No Reserve” (ei ole reservi).

7.3.1 Müüja kinnitus

Müüvad liikmed vastutavad igas mõttes mis tahes üleslaetud sisu ja teabe eest, mis on seotud mis tahes sõiduki, toote või teenusega, mida müüvad liikmed otsustavad müüa. Samuti vastutavad nad täielikult ja igakülgselt selle eest, et tehing sooritatakse asjaomase Ostjaga vastavalt lepingule.

JUHUL, KUI MÜÜV LIIGE PÄÄSEB PLATVORMILE VÕI KASUTAB SEDA, ET MÜÜA SÕIDUKIT VÕI MUUD TOODET VÕI TEENUST “MÜÜJANA”, TUNNISTAB JA NÕUSTUB, ET PÄRAST AVALDAMIST JA AJAVAHEMIKUL, MIL MÜÜJA KUULUTUS ON PLATVORMIL VÕI SELLE KAUDU KÄTTESAADAVAKS TEHTUD, EI TOHI TA SEDA SÕIDUKIT VÕI MUUD TOODET VÕI TEENUST LOETLEDA, AVALDADA VÕI MUUL VIISIL KÄTTESAADAVAKS TEHA ÜHELGI TEISEL OKSJONIL, EDASIMÜÜJA VÕI KUULUTUSTEENUSEL. LISAKS SELLELE TUNNISTAB IGA MÜÜJA KÄESOLEVAGA, ET ME VÕIME IGAL AJAL PÄRAST AVALDAMIST MÜÜJA KUULUTUSE EEMALDADA.

7.3.2 Ostja kinnitamine

Iga liige-ostja tunnistab ja nõustub, et (i) iga meie platvormi kaudu esitatud pakkumisega seotud Ostjatasu on siduv ja seega kuulub see meile tasumisele vastavalt Lepingule, ja (ii) Ostja vastutab kõigi kohaldatavate riigilõivude ja maksude eest platvormi kaudu loetletud sõidukite puhul. Kui Liikmete Ostjad otsustavad teha pakkumise sõidukile, mille Müüja on meie platvormil esitanud, tunnistavad ja nõustuvad, et nende pakkumine on esimene mittesiduv samm, millega väljendate Müüjale oma huvi loetletud sõiduki vastu, ning see ei loo iseenesest ametlikku lepingut teie kui Ostja ja Müüja vahel. Ostja ja müüja ülesanne on vastavalt pidada läbirääkimisi siduva tehingu tingimuste üle ja sõlmida ametlik leping. See leping ei kuulu käesoleva lepingu ja platvormi kohaldamisalasse, mis ei seo osapooli üksteisega. Ostja vastutus mis tahes saatmis- või tarnetasude eest sätestatakse asjakohase Müüja ja Ostja vahelises ametlikus lepingus.

Me ei kontrolli sõidukit ega muid kaupu, mida Müüja platvormil loetleb. Te tunnistate ja nõustute, et me ei kanna mingit riski, mis on seotud sõiduki ostmisega platvormi kaudu loetletud müüjalt.

7.4 Juhul kui (1) meie kasuks tasumisele kuuluv komisjonitasu ei ole makstud, (2) Ostjaliige ei maksa müügihinda kokkulepitud aja jooksul või (3) kaupa ei tarnita, on mõlemal poolel õigus leping lõpetada, millisel juhul kohustume tagastama Ostjaliigele makstud komisjonitasu 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast sellest ülesütlemisest teavitamist, kusjuures Müüv liige kohustub külg-külje kõrval tagastama Ostjaliigile müügihinna, kui ta ei suuda seda tarnida.

 1. Kaupade tarnimine

8.1 Ostja isiku- ja kontaktandmed edastatakse Müüvale liikmele pärast komisjonitasu tasumist vastavalt art. 8.1 tasumisele kuuluv summa on meile makstud.

8.2 Müüv liige teavitab ostvat liiget 10 (kümne) päeva jooksul alates tema isikust teadasaamisest tarnetingimustest. Kui tarne eeldab kaupade eksportimist, teavitab müüv liige ostjat eelkõige transpordikuludest ja võimalikest maksudest, et ostev liige saaks teada tehingu üldhinda. Kui Ostjaliige ja Müügiliige ei ole kokku leppinud teisiti, vastutab Ostjaliige kauba transpordi korraldamise ja teostamise eest; seetõttu loetakse Müügiliikme poolt Ostjaliigile käesoleva punkti kohaselt esitatavat teavet Ostjaliigile esitatavateks kuludeks. Kuna me ei ole lepingupool, siis ei ole meil mingit osalust kauba transpordis.

8.3 Kui kaup eksporditakse, kinnitab ostev liige oma nõusolekut üldhinnaga 10 (kümne) päeva jooksul pärast seda, kui müüv liige on sellest teavitanud. Kui seda hinda ei aktsepteerita, teavitab Ostjaliige meid sellest; müük lõpetatakse ja me kohustume hüvitama vastavalt art. 8.2 10 (kümne) päeva jooksul pärast teavitamist.

8.4 Ostev liige kohustub tasuma müügihinna 30 (kolmekümne) päeva jooksul (1) pärast seda, kui Müüv liige on teavitanud Ostjat tarnetingimustest vastavalt art. 9.2, vastavalt (2) pärast seda, kui Ostjaliige on kinnitanud oma nõusolekut üldhinnaga, kui kaup tuleb eksportida, kui Ostja ja Müüja ei ole kokku leppinud teisiti.

 1. Garantii

9.1 Kuna me ei ole müüva liikme ja ostva liikme vahelise müügilepingu osapooleks, ei anna me müügiks pakutavate kaupade suhtes mingeid garantiisid ega pane kunagi kaupu platvormil müüki. Seega (1) me ei ole kunagi platvormil müügiks pakutava kauba omanik, (2) me ei ole teostanud platvormil müügiks pakutava kauba kontrollimist ja (3) me ei ole omanud ühtegi müügiks pakutavat kaupa.

9.2 Ostjal on õigus võtta Müüja vastu meetmeid, kasutades kehtiva õigusega ettenähtud õigusi, vastavalt neid, mis oleks võinud kokku leppida ja anda Müüvale Liikmele otse Müüvale Liikmele, juhul kui ostetud kaup ei vasta müügikirjeldusele või kui sellel on puudusi, mis annavad Ostjale õigusi, kusjuures Ostja kohustub kauba kättesaamisel kontrollima seda ja teavitama Müüjat kõigist täheldatud puudustest 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast selle kättesaamist.

 1. Maksud

10.1 Te nõustute Liikmena täitma oma juriidilisi kohustusi, makstes kõik tasud või maksud, mis võivad tekkida seoses kaupade müügi või omandamise teostamisega platvormi kaudu, eriti käibemaksu osas, kui olete juhuslikult professionaalne Müüja.

 1. Õiguste omamine

11.1 Meil on kõik vajalikud õigused, eelkõige intellektuaalomandi õigused, mis on seotud platvormiga.

11.2 Teie liikmeks registreerimine ei anna teile mingeid õigusi platvormile, välja arvatud juurdepääs sellele ja selle kasutamine käesolevates tingimustes sätestatud tingimustel.

11.3 Te garanteerite, et teil on kõik õigused (1) reklaamidele, tekstidele ja illustratsioonidele (“Sisu”), mida te oma liikmeks olemise tõttu internetti panete, vastavalt sellele, et olete saanud selleks dokumentaalselt vajalikud load ja et olete võimeline meile meie nõudmisel selliseid dokumente esitama, (2) müügiks pakutavatele kaupadele, mille suhtes ei kehti ükski piiratud või lepinguline reaalne õigus, mida kolmas isik võiks nõuda müügi nurjamiseks.

11.4 Te annate meile litsentsi sisule ulatuses, mis on vajalik soovitud eesmärgi saavutamiseks, nimelt kauba müümiseks platvormil, pidades silmas selle müüki Ostja liikmega, välistades mis tahes muu eesmärgi, kusjuures nimetatud litsents hõlmab ka õigust kasutada nimetatud sisu meie uudiskirjas, sotsiaallehtedel ja pressiväljaannetes.

11.5 Artikli 11.5 rikkumise korral. 11.3, eemaldatakse nimetatud sisu viivitamatult ja te nõustute hoidma meid, meie esindajaid ja töötajaid kahjutuks ja hüvitama meile, meie esindajatele ja töötajatele kõik kahjud, mis meile võivad tekkida, olgu siis tegemist advokaaditasudega, mis tulenevad sellisest rikkumisest, kohtukulude või kahju hüvitamise korraldusega.

11.6 Meil on õigus kasutada kõiki arvamusi või seisukohti, mida te meile seoses platvormiga edastate, ilma et see annaks teile õiguse esitada meie vastu mingeid nõudeid, eelkõige rahalisi.

 1. Andmekaitse

12.1 Juurdepääs platvormile ja selle kasutamine eeldab mõnede teie isikuandmete kogumist ja töötlemist, mis toimub vastavalt meie privaatsuspoliitikale, millele viidatakse siin: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Garantii puudumine ja loobumine [platform operating company]

13.1 Juurdepääs platvormile ja selle kasutamine toimub “nagu on”, ilma garantiita, et platvormil ei esine tõrkeid või arvutivigu, mille puhul me püüame need kõrvaldada, ilma et teil oleks võimalik esitada sellekohaseid nõudeid.

13.2 Meie platvorm võib sisaldada mitmesuguseid linke ja URL-aadresse kolmandate isikute veebilehtedele, mille üle meil puudub kontroll. Me kutsume oma liikmeid üles olema nende linkide suhtes ettevaatlikud, lugema võimalikke tingimusi ja vabastame meid igasugusest vastutusest kahju eest, mis võib tekkida meie liikmetele seoses nimetatud linkidele ja URL-aadressidele juurdepääsu ja nende kasutamisega.

13.3 Vabastame end igasugusest vastutusest, mis on seotud teie registreerimise ja sellest tõenäoliselt tuleneva lepingu sõlmimise või täitmisega liikmete vahel, niivõrd, kuivõrd see on kohaldatavas õiguses lubatud.

Eelkõige ei garanteeri me, et kauba müük või omandamine teie elukohariigis on seaduslik või et selle suhtes ei kohaldata teatavaid tingimusi, mis tuleb esmalt täita, eelkõige haldustasandil. Parlamendiliikmete ülesanne on eelnevalt järelepärida.

Meie vastutus ei saa mingil juhul ületada kuulutuse summa ja meile antud kuulutuse eest makstud vahendustasu kokku.

 1. Parlamendiliikmete vastutus ja hüvitamine

14.1 Liikmed kohustuvad hüvitama meile, samuti meie juhtidele, esindajatele või töötajatele kahju, mida me võime kannatada seoses nende juurdepääsu, platvormi kasutamise ja nende tingimuste või (x) mõjutatud liikme(te) suhtes kohaldatavate seaduste rikkumisega.

 1. Kestus ja lõpetamine

15.1 Teie liitumine platvormiga algab teie konto avamisel ja lõpeb selle sulgemisel, mida saate igal ajal veebipõhiselt teostada.

15.2 Me jätame endale õiguse sulgeda teie konto igal ajal kuu lõpu seisuga, saates sellest vähemalt seitsmepäevase etteteatamise, vastavalt viivitamatult juhul, kui:

 1. a) me lõpetame platvormi käitamise või üldiselt lõpetame oma tegevuse
 2. b) te rikute mõnda käesolevatest tingimustest;
 3. c) Te käitute viisil, mis kahjustab meie mainet.

15.3 Alates hetkest, mil teie konto suletakse artiklis 15.2 nimetatud asjaolude tõttu. 15.2 voodis. b või c, on teil keelatud avada uut kontot teie või mõne teise identiteedi all.

 1. Tühisus

16.1 Juhul kui üks või teine tingimus osutub kohaldatava õiguse alusel kehtetuks, tõlgendatakse kõnealust tingimust võimalikult täpselt selle esialgse sõnastuse järgi, et tagada selle kehtivus. See võimalik tühisus ei mõjuta teisi tingimusi ja need jäävad täielikult kehtima.

 1. Kaebused

17.1 Mis tahes kaebused, mis kasutajal võivad olla meie teenuste kohta, mis tahes laadi, esitatakse meile elektrooniliselt selleks ettenähtud e-posti aadressil.

17.2 Me püüame lahendada kaebusi adekvaatselt ja kohustume vastama kaebusele 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui meie vastus nõuab rohkem aega, võime seda 14-päevast perioodi kaks korda pikendada.

 1. Kohaldatav õigus ja pädev kohus

18.1 Käesolevate tingimuste kehtivuse ja täitmise suhtes kohaldatakse Šveitsi õigust, välja arvatud rahvusvahelist eraõigust käsitlevat föderaalset õigust.

18.2 Kõik käesolevatest tingimustest otseselt või kaudselt tulenevad vaidlused [company operating the platform] ja liikmete vahel kuuluvad Genfi Vabariigi ja Genfi kantoni esimese astme kohtu ainupädevusse, millele pooled nõustuvad pöördumatult alluma.

18.3 Kõik liikmete vahelised vaidlused, mis tekivad pärast platvormi kaudu müügiks pakutavate kaupadega seotud lepingu sõlmimist, esitatakse ostja elukohajärgsele pädevale kohtule.

Lisa 1

Taganemisvormi näidis

(täitke ja tagastage see vorm ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)

To: [ettevõtja nimi]

[ ettevõtja geograafiline aadress]

[Ettevõtja faksinumber, kui see on olemas]

[ kaupleja/pakkuja e-posti aadress või elektrooniline aadress]

Mina/me* teatame käesolevaga, et ma/me* oleme otsustanud lõpetada meie lepingu järgmiste toodete müügi kohta: [toote nimetus]*

järgmise digitaalse infosisu pakkumine: [designation digital content]*

järgmise teenuse osutamine: [service designation]*,

Tellitud*/saadud* [date of order for services or date of receipt for products].

[tarbija(te) nimi (nimed)

[tarbija(te) aadress

[Signature of consumer(s)] (ainult juhul, kui see vorm on esitatud paberkandjal)

[Date]

* Kustutada, kui see ei ole kohaldatav, või täita, kui see on kohaldatav.

Infoleht