ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze veilingsite/platform en op het doen van een aankoop via deze site/platform waarbij PISTON ADDICT SA slechts als bemiddelingsplatform optreedt.

PISTON ADDICT SA opgericht naar Zwitsers recht, geregistreerd op het adres Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Zwitserland met het IDE-registratienummer CHE-354.351.695 exploiteert een platform op https://pistonaddict.com/ (‘“Platform) waardoor zowel individuen (Consumenten”) en professionals om goederen te koop aan te bieden en hen in contact te brengen met potentiële kopers die zich willen engageren. De activiteiten van Piston Addict vinden wereldwijd plaats met de nadruk op Europa, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Het doel van deze voorwaarden is uw rechten en plichten vast te leggen wanneer u, als koper of verkoper, toegang heeft tot en gebruik maakt van het platform in uw relaties met PISTON ADDICT SA.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen; in dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld wanneer u toegang krijgt tot het platform of door een e-mail te sturen naar het adres dat u bij uw inschrijving hebt opgegeven.

Toegang tot en gebruik van het Platform betekent acceptatie van de geldende voorwaarden, van ons vertrouwelijkheidsbeleid dat hier beschikbaar is en van alle speciale voorwaarden die van toepassing kunnen zijn.

DEFINITIES:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Zwitserland. Platform: https://pistonaddict.com/
 2. Veiling: de internetveiling die uitsluitend via de website van PISTON ADDICT SA wordt gehouden.
 3. Bieder: de deelnemer aan een Veiling.
 4. Koper: de Bieder met wie een koopovereenkomst is gesloten.
 5. Kopend Lid: een Bieder en/of Koper die zich heeft geregistreerd op het Platform.
 6. Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen het commerciële/professionele verkopende Lid en de consument via het platform, in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Goederen: het goed (enkelvoud)/de goederen (meervoud) die via het Platform te koop kunnen worden aangeboden.
 9. Lid: een Deelnemer die zich heeft geregistreerd op het Platform.
 10. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping opgenomen in bijlage I bij deze voorwaarden. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping opgenomen in bijlage I bij deze voorwaarden. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld indien de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling.
 11. Aanbieder: de deelnemer die per Veiling te koop aanbiedt.
 12. Deelnemer : Alle partijen met inbegrip van Bieders, Gebruikers, Bieders, Kopers en Verkopers die op enigerlei wijze gebruik maken van het Platform van PISTON ADDICT SA.
 13. Platform: de website op https://pistonaddict.com/ beheerd door PISTON ADDICT SA.
 14. Bedenktijd of afkoelingsperiode : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 15. Vergoeding : Elke betaling die verschuldigd is overeenkomstig art. 6.
 16. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 17. Koopovereenkomst of Contract: een overeenkomst gesloten tussen een Koper en een Verkoper.
 18. Verkoper: de aanbieder met wie een koopovereenkomst is gesloten.
 19. Verkopend Lid: een Aanbieder en/of Verkoper die zich heeft geregistreerd op het Platform.
 20. Voorwaarden : deze voorwaarden.
 21. Gebruiker: de deelnemer aan een internetveiling, die de website van PISTON ADDICT SA gebruikt.

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Veilingen die door PISTON ADDICT SA worden georganiseerd en waarbij PISTON ADDICT SA niet optreedt als Verkoper.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen PISTON ADDICT SA enerzijds en de Deelnemers anderzijds. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.

1.3 De toepasselijkheid van door de deelnemers gehanteerde algemene of bijzondere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Wij hebben het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de eerste Veiling volgend op de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden plaatsvond.

1.5 De huidige algemene voorwaarden van PISTON ADDICT SA kunnen worden bekeken en gedownload op de veilingwebsite van PISTON ADDICT SA.

1.6 Deelnemers zijn verplicht zich te registreren om goederen in te zenden of biedingen te doen via een Veiling. Door zich in te schrijven gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

1.7 De tekst van deze voorwaarden wordt aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Basisprincipes

2.1 Wij bieden alleen het Platform dat de verbinding mogelijk maakt van een Verkoper met een of meer potentiële Kopers die op het Platform als Leden zijn geregistreerd.

2.2 De sluiting en de uitvoering van het contract dat tussen de leden kan ontstaan, vallen onder hun volledige verantwoordelijkheid.

2.3 Als zodanig begrijpt u dat wij op geen enkele wijze partij zijn bij de Koopovereenkomst die u via het platform sluit met een Lid van het platform, en dat wij alleen aansprakelijk zijn voor de naleving van deze voorwaarden jegens onze Leden, met uitsluiting van elke andere verbintenis, en alleen in de mate waarin deze Voorwaarden voorzien.

2.4 Leden kunnen optreden als consumenten en als commerciële/professionele deelnemers. De commerciële verkopende leden houden er rekening mee dat tussen hen als commercieel verkopend lid en een consument als kopend lid een overeenkomst kan worden gesloten. In dit verband houden de commerciële verkopende leden zich aan de toepasselijke consumentenwetgeving. In geval van een overeenkomst tussen twee consumenten is deze consumentenwetgeving niet van toepassing.

2.5 Wij staan niet toe dat Leden die commerciële/professionele Deelnemers zijn die buiten Europa zijn gevestigd en die goederen willen verkopen via het Platform die al in Europa aanwezig zijn.

2.6 De leden verbinden zich ertoe het platform te betreden en te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan, namelijk de verbinding en de verkoop, respectievelijk de aankoop van goederen mogelijk te maken. Als zodanig is het Gebruikers verboden om:

 1. a) de rechten van derden schenden, of het nu gaat om intellectuele-eigendomsrechten (inhoud van een derde), persoonlijkheidsrechten (aantasting van de eerbaarheid, identiteitsdiefstal), zakelijke rechten (ontbreken van recht op de te koop aangeboden goederen van een derde) of contractuele rechten (recht op gebruik van de goederen van een derde);
 2. b) De stabiliteit van onze computersystemen en servers en hun goede werking op enigerlei wijze in gevaar brengen, met name door de verspreiding van kwaadaardige codes (virussen, Trojaanse paarden, kwaadaardige software, enz.);
 3. c) Onze website en het platform zonder onze toestemming op enigerlei wijze wijzigen of enige verstorende activiteit ter zake vertonen;
 4. d) Het te koop aanbieden van andere inhoud dan de goederen die op de website staan vermeld als goederen die via het Platform te koop kunnen worden aangeboden;
 5. e) in het kader van de toegang tot en het gebruik van het platform, met inbegrip van de uitwisselingen die tussen de leden kunnen plaatsvinden, op enigerlei wijze een gedrag aan te nemen dat in strijd is met de wet;
 6. f) Zijn eigen diensten promoten anders dan de te koop aangeboden goederen;
 7. g) Geautomatiseerde software of andere robots of soortgelijke systemen gebruiken als onderdeel van het veilingproces waardoor de gebruiker anders dan handmatig kan bieden;
 8. h) het systeem gebruiken voor illegale doeleinden, met name voor het witwassen van geld of andere activiteiten van criminele aard. Wij behouden ons het recht voor hiernaar te informeren.

  3. Registratie

3.1 De publicatie van een advertentie en de mogelijkheid om op het platform te koop aangeboden goederen aan te schaffen vereisen uw registratie als Lid, een proces waarbij u ermee instemt ons de vereiste persoonsgegevens te verstrekken zoals aangegeven in ons privacybeleid.

3.2 Uw registratie als Verkoper vereist, naast de gebruikelijke gegevens, dat u ons een kopie van uw identiteitsbewijs en het registratiebewijs van de te koop aangeboden goederen verstrekt, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat u de eigenaar van de goederen bent.

3.3 Uw registratie is gratis.

3.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u aan ons verstrekt en voor het actueel houden van deze informatie zolang uw account niet is afgesloten.

3.5 Bij registratie als Verkoper wordt u gevraagd aan te geven of u handelt als Consument of als professionele/commerciële Verkoper. Als professionele/commerciële verkoper bent u onderworpen aan specifieke verplichtingen, met name op het gebied van consumentenregelgeving alsmede op fiscaal gebied met betrekking tot de betaling van BTW, u verbindt zich ertoe in deze zaak naar waarheid te antwoorden en ons en onze vertegenwoordigers te vrijwaren van alle schade die wij zouden kunnen lijden indien u niet naar waarheid antwoordt.

3.6 U garandeert ons dat:

 1. a) De informatie die u ons heeft gegeven is correct en zal dat blijven zolang uw account niet is afgesloten, eventuele wijzigingen moeten door u onverwijld in uw account worden aangebracht;
 2. b) U bent gerechtigd om u te registreren op ons Platform volgens de wet die op u van toepassing is, in het bijzonder dat u meerderjarig bent in het land waar u woont; het gebruik van ons Platform is verboden voor minderjarigen;
 3. c) De verkoop van goederen, respectievelijk de verwerving ervan, geschiedt in overeenstemming met de wet en de voorschriften die van toepassing zijn in de staat waarin u gevestigd bent;
 4. d) In het algemeen houdt u zich aan de wet- en regelgeving die op u van toepassing is.

U gaat ermee akkoord ons en onze vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren voor alle schade die voor ons kan voortvloeien uit de schending van de voornoemde verbintenissen.

3.7 Het staat u vrij om onder een pseudoniem te verschijnen. In dat geval mag het gekozen pseudoniem niet obsceen, denigrerend of schokkend zijn; bovendien mag het geen aanwijzingen bevatten betreffende een e-mailadres of een internetsite, noch de rechten van een derde schenden of overeenstemmen met de identiteit van een derde.

3.8 U stemt ermee in uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te houden en deze op geen enkele wijze te delen. U begrijpt dat wij, net als onze Leden, het recht hebben om elk gebruik van uw account te beschouwen als een daad van uzelf of van een door u gemachtigde persoon. In geval van misbruik of verdenking van misbruik stemt u ermee in ons onmiddellijk te informeren, in welk geval u begrijpt dat wij uw account voor de nodige tijd kunnen opschorten.

3.9 Het openen van meerdere rekeningen door dezelfde persoon als Kopend Lid is verboden.

3.10 Wij hebben het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken elke registratie te weigeren, een account op te schorten of een Lid uit te sluiten.

 1. Aankondiging

4.1 De inhoud van de advertentie is uitsluitend het initiatief van het betrokken Verkopende Lid en valt onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid. Het staat hem vrij een minimumprijs vast te stellen waaronder geen transactie kan plaatsvinden, respectievelijk te besluiten dat de verkoop tegen een vaste prijs zal plaatsvinden, zonder mogelijkheid tot veiling. Indien het Verkopende Lid gebruik maakt van voorwaarden met betrekking tot de beoogde verkoop, zal hij deze voorwaarden in de advertentie vermelden.

4.2 Behoudens een andere door het Verkopende Lid gekozen datum van plaatsing, wordt zijn advertentie gepubliceerd zodra de daarvoor verschuldigde vergoeding is betaald, plaatsing die overeenstemt met het begin van de 7 (zeven) dagen.

4.3 Het Verkopende Lid stemt ermee in dat zijn advertentie alle elementen bevat die hij redelijkerwijs als essentieel kan beschouwen voor een potentiële koper, waaronder met name

 1. a) De verkoopprijs in geval van een vaste prijs of een minimumprijs in geval van een veiling;
 2. b) De datum waarop de goederen voor het eerst op de markt zijn gebracht en door de verkoper zijn verworven;
 3. c) Eventuele gebreken of reparaties van de te koop aangeboden goederen;
 4. d) De plaats van verkoop van de goederen en de wijze van vervoer en levering, indien van toepassing.
 5. e) De wettelijke bedenktijd en het herroepingsrecht voor consumenten.
 6. f) Of het verkopende lid optreedt als consument of als commerciële/professionele deelnemer.

4.4 Het verkopende lid is verplicht de geldende consumentenvoorschriften na te leven.

4.5 Het is het Verkopende Lid verboden om URL-links of webadressen alsmede andere inhoud voor reclamedoeleinden op welke wijze dan ook in te voegen in verband met zijn advertentie.

4.6 Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de inhoud van de Advertentie, de waarheidsgetrouwheid ervan of de redelijkheid van de voorwaarden ervan te controleren, en kunnen naar ons eigen en absolute oordeel weigeren een Advertentie te plaatsen of deze verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat Leden recht hebben op welke vergoeding dan ook.

4.7 Vanaf het moment dat de goederen op het platform te koop worden aangeboden, is het aan het Verkopend Lid om ervoor te zorgen dat deze beschikbaar zijn en dat geen overname door een derde op een ander platform of op welke manier dan ook mogelijk is. Totdat de Veiling live is, is het het Verkopende Lid toegestaan te adverteren op een ander platform zolang dit niet in strijd is met de verplichtingen van het Verkopende Lid onder deze Voorwaarden (in het bijzonder art. 7.3.1). Door zijn advertentie online te plaatsen garandeert het verkopende lid de goede staat van de goederen (onder voorbehoud van duidelijk vermelde gebreken en herstellingen) en de werking ervan.

4.8 In geval van schending van art. 4.7 verbindt het betreffende Verkopende Lid zich ertoe ons, onze vertegenwoordigers en werknemers alsmede de Koper schadeloos te stellen voor alle schade die hieruit kan voortvloeien.

4.9 Het Verkopend Lid heeft het recht de minimumprijs en/of de in zijn advertentie vermelde gegevens te wijzigen zolang er geen bod is gedaan door een Kopend Lid.

 1. Sluiting van het contract

5.1 De aanvang van de verkoopperiode die het verkopende lid bij het plaatsen van zijn advertentie heeft gekozen, staat gelijk met een bindend aanbod om de betrokken goederen te verkopen (1) aan het eerste kopende lid dat voorstelt de overeengekomen vaste prijs te betalen of (2) aan de hoogste bieder in geval van verkoop bij opbod, waarbij het voorbehoud wordt gemaakt dat de goederen te koop worden aangeboden met een minimumprijs, waarbij het vaste karakter van het aanbod afhankelijk wordt gesteld van het feit dat het hoogste bod hoger is dan de door het verkopende lid meegedeelde minimumprijs.

5.2 De duur van de verkoop is 7 (zeven) dagen vanaf het begin van de verkoopperiode. Indien na het verstrijken van deze termijn geen bod is uitgebracht en geen overeenkomst is gesloten, staat het het verkopende lid vrij de goederen opnieuw aan te bieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen.

5.3 Het verkopende Lid heeft het recht zijn bod in te trekken zolang er geen bod is gedaan door een kopend Lid.

5.4 De offerte van het Kopende Lid staat gelijk met een vaste aanvaarding om de goederen te verwerven tegen betaling van (1) de aangegeven verkoopprijs in geval van verkoop tegen een vaste prijs of (2) het bedrag waarvoor hij het bod heeft gewonnen in geval van een veiling, waarbij de hypothese wordt gehanteerd dat de goederen te koop worden aangeboden met een minimumprijs, waarbij de offerte van het Kopende Lid het Verkopende Lid slechts bindt indien het geboden bedrag hoger is dan de minimumprijs.

5.5 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument, overeenkomstig artikel 5.4, van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden zoals vermeld in artikel 5.1. De overeenkomst wordt gesloten tussen de verkoper, handelend in eigen naam, en de consument. Het Platform is geen partij bij deze Overeenkomst en wordt op geen enkel moment eigenaar of rechthebbende van de door Verkoper aan Consument geleverde goederen.

5.6 Aanbevolen wordt dat het kopende lid zijn woonplaats heeft in de staat waar het verkopende lid, respectievelijk de betrokken goederen zich bevinden. Indien dit niet het geval is, wordt het kopende lid verzocht zich vóór de plaatsing te informeren over de kosten die voor hem uit een levering uit het buitenland kunnen voortvloeien, hetzij in de vorm van vervoerskosten, hetzij in de vorm van belastingen in verband met de invoer van de goederen, die aan de verkoopprijs zullen worden toegevoegd. In het geval van een consument die als kopend lid optreedt, zal het verkopende lid deze informatie aan de consument verstrekken.

In dit geval, en in afwijking van art. 5.5, eerste zin, geldt de inzet van het kopende Lid slechts als aanvaarding onder de opschortende voorwaarde dat het de totale verkoopprijs aanvaardt die hem door het Verkopende Lid zal worden medegedeeld zoals bepaald in artikel 8.2 en 8.3. 8.2 en 8.3.

5.7 Het is de leden van wie de aansluiting via het platform heeft plaatsgevonden, verboden om buiten het platform om een overeenkomst te sluiten teneinde hun vergoedingsverplichtingen ten aanzien van het platform te omzeilen of enige actie te ondernemen die erop gericht is de vergoedingsstructuur van het platform te omzeilen.

Elke overtreding van deze clausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account en uw verplichting om ons een forfaitaire schadevergoeding van EUR 1.000 (duizend euro) per overtreding te betalen. Alle schade en juridische stappen tegen u zijn voorbehouden.

5.8 Het verkopende lid verstrekt uiterlijk bij de levering van de goederen de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 1. Het bezoekadres van de vestiging van het verkopende lid waar de consument met zijn klachten terecht kan.
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
 3. De informatie over garanties en bestaande service na verkoop
 4. De prijs, inclusief alle belastingen, van het goed, de dienst; voor zover van toepassing, de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering van het goed.
 5. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. Bezoldiging

6.1 De prijs voor het online plaatsen van de advertentie door het Verkopende Lid bedraagt:

 1. a) 99 euro (negenennegentig euro) voor de klassieke formule (online op het platform);
 2. b) 349 euro (driehonderdnegenenveertig euro) voor de premium formule die de voorkeurspromotie van de advertentie op het platform, binnen onze nieuwsbrief, onze sociale pagina’s en in persadvertenties waar mogelijk omvat.

6.2 Indien de verkoop leidt tot het sluiten van een overeenkomst tussen een Verkopend Lid en een Kopend Lid, verbindt de Koper zich ertoe ons een commissie te betalen gelijk aan 3,5% van de verkoopprijs, met een minimum van 500 € en een maximum van 5 000 € indien er geen minimumprijs is vastgesteld en +10% van het bedrag tussen de minimumprijs en de definitieve prijs indien de definitieve prijs hoger is dan de minimumprijs (in deze prijs zijn de kosten voor de levering van de goederen, zoals gedefinieerd in artikel 9.2, niet inbegrepen).

6.3 Op de kaart van elk kopend lid wordt een bedrag van 3,5% van het oorspronkelijke bod ingehouden, met een minimum van 500 € en een maximum van 5000 €, om te garanderen dat de leden over voldoende financiële middelen beschikken om aan de veiling deel te nemen. De inhouding wordt onmiddellijk na afloop van de veiling vrijgegeven. De klant is zich ervan bewust dat het, afhankelijk van zijn bank, tot 7 dagen kan duren voordat deze blokkade wordt opgeheven.

6.4 Indien enige BTW of een soortgelijk recht van toepassing is op de Vergoeding, zal deze worden berekend over bovengenoemd bedrag van de Vergoeding en aanvullend in rekening worden gebracht bij het Verkopende Lid of het Kopende Lid, al naar gelang het geval.

 1. Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling van vergoedingen

7.1.1 Leden gaan akkoord met het betalen van alle toepasselijke kosten (“Aankopen”) die op ons Platform staan vermeld, inclusief, zonder beperking, alle toepasselijke belastingen (in het bijzonder BTW) of heffingen.

7.1.2 Wij gebruiken Stripe, Inc., als een derde partij voor de verwerking van betalingen; op voorwaarde echter dat wij geen enkele transactie verwerken die een Koper rechtstreeks met een Verkoper verricht als deze Verkoper een betalingsverwerkingsmethode selecteert die een derde partij gebruikt om de betaling te verwerken. Alle informatie die de Leden in verband met een veiling verstrekken, moet juist, volledig en actueel zijn.

7.2.3 Prijzen vermeld voor voertuigen of andere producten of diensten vermeld door Verkopers op ons Platform worden vastgesteld door de Verkopers en wij zijn niet verantwoordelijk voor het vaststellen van of onderhandelen over prijzen of gerelateerde vergoedingen. De Leden van de Koper begrijpen en gaan ermee akkoord dat een Verkoper bij de berekening van de uiteindelijke verkoopprijs die hij een Koper in rekening brengt, een of meer van de bovengenoemde of andere belastingen en kosten aan de vermelde prijs kan toevoegen.

7.2.3 Alle bedragen vermeld op de Digitale Diensten zijn in euro’s.

7.2 Geen terugbetaling

Alle aankopen gedaan bij een Verkoper via het Platform zijn tussen de betreffende Koper en Verkoper; om die reden, in het geval u een terugbetaling wenst met betrekking tot een aankoop of vragen heeft, moet u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende Verkoper.

7.3 Bieden en veilen

7.3.1 Reserve en bekendmaking

Om ons Platform te gebruiken om een voertuig of ander product aan te bieden, moet een Verkoper aangeven of er een minimumprijs is waarvoor de Verkoper bereid is een verkoop aan een Koper te overwegen (de “Reserve”) of dat een dergelijk minimumbod niet vereist is (“Geen Reserve”). Een Verkoper kan tijdens de veiling een Reserve verminderen of daarvan afzien door ons van een dergelijke wijziging in kennis te stellen via e-mail of, indien beschikbaar, via onze webgebaseerde kennisgevingsinstrumenten die ter beschikking van de Verkoper worden gesteld. We keuren een aanbieding alleen goed voor publicatie op ons Platform als een Verkoper een reserve heeft geselecteerd of “Geen reserve” heeft geselecteerd voor de betreffende aanbieding.

7.3.1 Bevestiging van de verkoper

Verkopende leden zijn in alle opzichten verantwoordelijk voor alle geüploade inhoud en informatie met betrekking tot een voertuig, product of dienst die verkopende leden besluiten te verkopen. Zij zijn ook in alle opzichten volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de transactie met de toepasselijke koper in overeenstemming met de overeenkomst.

INDIEN EEN VERKOPEND LID HET PLATFORM BETREEDT OF GEBRUIKT OM EEN VOERTUIG OF ANDER PRODUCT OF DIENST TE VERKOPEN ALS “VERKOPER”, ERKENT EN STEMT EEN DERGELIJK VERKOPEND LID HIERBIJ IN DAT NA PUBLICATIE EN GEDURENDE DE PERIODE DAT DE AANBIEDING VAN EEN DERGELIJKE VERKOPER BESCHIKBAAR WORDT GESTELD OP OF VIA HET PLATFORM, EEN DERGELIJKE VERKOPER HET BETREFFENDE VOERTUIG OF ANDER PRODUCT OF DIENST NIET OP EEN ANDERE VEILING, HANDELAAR OF LISTINGDIENST MAG VERMELDEN, PLAATSEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR STELLEN. BOVENDIEN ERKENT ELKE VERKOPER HIERBIJ EN STEMT ERMEE IN DAT WIJ OP ELK MOMENT NA PUBLICATIE DE AANBIEDING VAN DE VERKOPER KUNNEN VERWIJDEREN.

7.3.2 Erkenning door de koper

Elke Lid-koper erkent en stemt ermee in dat (i) de koperskosten in verband met elk via ons Platform ingediend bod zijn bindend en dus verschuldigd en betaalbaar aan ons in overeenstemming met de Overeenkomst, en (ii) De Koper is verantwoordelijk voor alle toepasselijke overheidskosten en belastingen voor de voertuigen die via het Platform worden vermeld. Indien Ledenkopers besluiten te bieden op een voertuig dat door een Verkoper op ons Platform is vermeld, erkennen en gaan deze Leden ermee akkoord dat hun bod de eerste niet-bindende stap is om uw interesse in het vermelde voertuig aan een Verkoper kenbaar te maken en op zich geen formeel contract creëert tussen u als Koper en deze Verkoper. Het is de verantwoordelijkheid van respectievelijk koper en verkoper om over de voorwaarden van een bindende transactie te onderhandelen en een formeel contract aan te gaan. Deze overeenkomst valt buiten het toepassingsgebied van deze Overeenkomst en het Platform, die beide partijen niet aan elkaar binden. De verantwoordelijkheid van de Koper voor eventuele verzend- of leveringskosten wordt uiteengezet in de formele overeenkomst tussen de toepasselijke Verkoper en de Koper.

Wij inspecteren geen voertuigen of andere goederen die een Verkoper op het Platform vermeldt. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen enkel risico dragen in verband met de aankoop van een voertuig van een via het Platform vermelde Verkoper.

7.4 In het geval dat (1) de in ons voordeel verschuldigde commissie niet wordt betaald, (2) de verkoopprijs door het Kopende Lid niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald of (3) de goederen niet worden geleverd, zal elke partij het recht hebben de Overeenkomst te ontbinden, in welk geval wij ons ertoe verbinden de betaalde commissie aan het Kopende Lid terug te betalen binnen 30 (dertig) dagen na van deze ontbinding in kennis te zijn gesteld, waarbij het Verkopende Lid zich ertoe verbindt de verkoopprijs aan het Kopende Lid terug te betalen indien hij niet in staat is deze te leveren.

 1. Levering van de goederen

8.1 De identiteit en de contactgegevens van de koper worden aan het verkopende lid meegedeeld nadat de krachtens artikel 8.1 verschuldigde provisie aan ons is betaald. 8.1 aan ons is betaald.

8.2 Het Verkopende Lid zal het Kopende Lid binnen 10 (tien) dagen na kennisname van zijn identiteit op de hoogte stellen van de leveringsvoorwaarden. Wanneer deze levering vereist dat de goederen worden uitgevoerd, informeert het Verkopende Lid de Koper met name over de transportkosten en de eventueel toepasselijke belastingen, zodat het Kopende Lid de totale prijs van de transactie kan kennen. Tenzij anders overeengekomen tussen het kopende lid en het verkopende lid, is het kopende lid verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het vervoer van de goederen; de door het verkopende lid aan het kopende lid krachtens deze clausule te verstrekken informatie wordt derhalve beschouwd als een indicatie van de kosten voor het kopende lid. Aangezien wij geen partij zijn bij het contract, zijn wij niet betrokken bij het vervoer van de goederen.

8.3 Wanneer de goederen worden uitgevoerd, bevestigt het kopende lid zijn aanvaarding van de globale prijs binnen 10 (tien) dagen nadat hij door het verkopende lid op de hoogte is gebracht. Indien deze prijs niet wordt aanvaard, brengt het Kopende Lid ons daarvan op de hoogte; de verkoop wordt dan ontbonden en wij verbinden ons ertoe de overeenkomstig artikel 8.2 betaalde commissie terug te betalen binnen 10 (tien) dagen nadat wij daarvan op de hoogte zijn gebracht. 8.2 binnen 10 (tien) dagen na kennisgeving.

8.4 Het kopende lid verbindt zich ertoe de verkoopprijs te betalen binnen 30 (dertig) dagen (1) nadat het verkopende lid de koper in kennis heeft gesteld van de leveringsvoorwaarden overeenkomstig art. 9.2, respectievelijk (2) nadat het Kopende Lid zijn aanvaarding van de globale prijs heeft bevestigd wanneer de goederen zullen worden uitgevoerd, tenzij Koper en Verkoper anders zijn overeengekomen.

 1. Garantie

9.1 Aangezien wij geen partij zijn bij de verkoopovereenkomst tussen het Verkopend Lid en het Kopend Lid, geven wij geen enkele garantie met betrekking tot de te koop aangeboden goederen en zetten wij nooit goederen te koop op het platform. Zo zijn wij (1) nooit de eigenaar van de op het platform te koop aangeboden goederen, (2) hebben wij geen enkele inspectie uitgevoerd van de op het platform te koop aangeboden goederen en (3) bezaten wij één van de te koop aangeboden goederen.

9.2 De Koper heeft het recht de Verkoper aan te spreken met gebruikmaking van de rechten waarin het toepasselijke recht voorziet, respectievelijk de rechten die rechtstreeks door het Verkopende Lid aan het Kopende Lid hadden kunnen worden toegekend, indien het gekochte goed niet zou beantwoorden aan de beschrijving van de verkoop of gebreken zou vertonen die de Koper rechten verlenen, met dien verstande dat het Kopende Lid zich ertoe verbindt het goed bij ontvangst te controleren en de Verkoper binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst op de hoogte te stellen van de geconstateerde gebreken.

 1. Belastingen

10.1 U stemt er als Lid mee in om uw wettelijke verplichtingen na te komen door alle heffingen of belastingen te betalen die eventueel verschuldigd zijn in verband met de uitvoering van de verkoop of aankoop van goederen via het Platform, in het bijzonder op het gebied van BTW indien u toevallig een professionele Verkoper bent.

 1. Eigendom van rechten

11.1 Wij hebben alle noodzakelijke rechten, in het bijzonder intellectuele eigendom, met betrekking tot het Platform.

11.2 Uw registratie als Lid verleent u geen enkel recht op het Platform, behalve dat van toegang en gebruik onder de voorwaarden van deze voorwaarden.

11.3 U garandeert dat u alle rechten bezit op (1) de advertenties, teksten en illustraties (“Content”) die u online zet in uw hoedanigheid van Lid, respectievelijk dat u de vergunningen daartoe op gedocumenteerde wijze heeft verkregen en dat u in staat bent ons deze documenten op ons verzoek te verstrekken, (2) op de te koop aangeboden goederen, waarop geen enkel beperkt of contractueel zakelijk recht rust dat een derde zou kunnen inroepen om de verkoop te dwarsbomen.

11.4 U verleent ons een licentie op de Content voor zover nodig om het gewenste doel te bereiken, namelijk de verkoop van de goederen op het platform met het oog op de verkoop ervan aan een Koperslid, met uitsluiting van elk ander doel, deze licentie omvat in de premium formule ook het recht om deze content te gebruiken in onze nieuwsbrief, sociale pagina’s en perspublicaties.

11.5 In geval van schending van art. 11.3, zal deze inhoud onmiddellijk worden verwijderd en gaat u ermee akkoord ons, onze vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade die wij kunnen lijden, of het nu gaat om advocatenkosten als gevolg van een dergelijke schending, juridische kosten of een veroordeling tot schadevergoeding.

11.6 Wij zijn gerechtigd om elk advies of mening te gebruiken die u ons met betrekking tot het platform meedeelt, zonder dat dit u het recht geeft om welke vordering dan ook, met name van financiële aard, tegen ons in te stellen.

 1. Gegevensbescherming

12.1 De toegang tot en het gebruik van het platform vereist het verzamelen en verwerken van sommige van uw persoonsgegevens, wat gebeurt in overeenstemming met ons privacybeleid waarnaar hier wordt verwezen: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Afwezigheid van garantie en afwijzing van [platform operating company]

13.1 Toegang tot en gebruik van het Platform wordt verstrekt “zoals het is”, zonder garantie dat er geen storingen of computerbugs zullen optreden, in welk geval wij zullen trachten deze te verhelpen zonder dat u hierover enige aanspraak kunt maken.

13.2 Ons Platform kan verschillende links en URL’s bevatten naar sites van derden, waarover wij geen controle hebben. Wij verzoeken onze Leden voorzichtig te zijn met betrekking tot deze links, de voorwaarden te lezen die van toepassing kunnen zijn en wij ontheffen ons van elke aansprakelijkheid voor schade die voor onze Leden kan voortvloeien uit de toegang tot en het gebruik van genoemde links en URL-adressen.

13.3 Wij ontheffen ons van elke aansprakelijkheid in verband met uw inschrijving en de sluiting, respectievelijk de uitvoering van het contract dat daaruit kan voortvloeien tussen de leden, voor zover het toepasselijke recht dat toestaat.

In het bijzonder garanderen wij niet dat de verkoop, respectievelijk de verwerving van de goederen in uw woonstaat rechtmatig is of niet onderworpen zou zijn aan bepaalde voorwaarden waaraan eerst moet worden voldaan, met name op administratief niveau. De leden moeten zich vooraf informeren.

Onze aansprakelijkheid kan in geen geval de gecombineerde prijs van het bedrag van de advertentie en de aan ons betaalde commissie met betrekking tot een bepaalde advertentie overschrijden.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring van de leden

14.1 Leden verbinden zich ertoe ons alsmede onze managers, vertegenwoordigers of werknemers schadeloos te stellen voor alle schade die wij kunnen lijden in verband met hun toegang, gebruik van het platform alsmede in verband met enige schending van deze voorwaarden of van de wet die van toepassing is op (x) Betrokken Lid (s).

 1. Duur en beëindiging

15.1 Uw aansluiting bij het platform begint bij de opening van uw rekening en eindigt bij de sluiting ervan.

15.2 Wij behouden ons het recht voor om uw account op elk moment voor het einde van een maand af te sluiten met een voorafgaande kennisgeving van ten minste zeven dagen, respectievelijk met onmiddellijke ingang in het geval dat:

 1. a) Wij stoppen met de exploitatie van het Platform of staken in het algemeen onze activiteiten
 2. b) U een van deze Voorwaarden schendt;
 3. c) U gedraagt zich op een manier die onze reputatie schaadt.

15.3 Vanaf het moment dat uw rekening wordt afgesloten wegens de in art. 15.2 bed. b of c, mag u geen nieuwe rekening openen onder uw identiteit of een andere identiteit.

 1. Nietigheid

16.1 Indien een van deze voorwaarden volgens het toepasselijke recht ongeldig blijkt te zijn, zal de betreffende voorwaarde zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke formulering worden geïnterpreteerd om de geldigheid ervan te waarborgen. De andere voorwaarden worden niet beïnvloed door deze mogelijke nietigheid en blijven volledig geldig.

 1. Klachten

17.1 Eventuele klachten van Gebruiker met betrekking tot onze diensten van welke aard dan ook worden elektronisch bij ons ingediend op het daarvoor bestemde e-mailadres.

17.2 Wij spannen ons in om klachten op adequate wijze op te lossen en verplichten ons om binnen 14 dagen na ontvangst van een klacht te reageren. Indien ons antwoord meer tijd vergt, kunnen wij deze termijn van 14 dagen tweemaal verlengen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 De geldigheid en uitvoering van deze voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Zwitserse recht, met uitsluiting van het federale recht inzake internationaal privaatrecht.

18.2 Elk geschil dat direct of indirect voortvloeit uit deze voorwaarden tussen [company operating the platform] en de Leden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de Republiek en het Kanton Genève, waaraan de partijen zich hierbij onherroepelijk onderwerpen.

18.3 Elk geschil tussen Leden dat ontstaat na het sluiten van een Overeenkomst met betrekking tot via het platform te koop aangeboden goederen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Bijlage 1

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugsturen als u het contract wilt herroepen)

Aan: [ naam van de ondernemer]

[Geografisch adres van de handelaar]]

[faxnummer van de handelaar, indien beschikbaar]

[e-mailadres of elektronisch adres van handelaar/aanbieder].

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* besloten hebben onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten te beëindigen: [ productaanduiding ]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [designation digital content]*

het verlenen van de volgende dienst: [service designation]*,

Besteld op*/ontvangen op* [date of order for services or date of receipt for products].

[Naam van consument(en)

[Adres van consument(en)

[Signature of consumer(s)] (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

[Date]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is

Nieuwsbrief