ALLMÄNNA VILLKOR

Nedan hittar du de villkor som gäller för användning av vår auktionssida/plattform och för att göra ett köp via denna sida/plattform där PISTON ADDICT SA endast agerar som en förmedlingsplattform.

PISTON ADDICT SA som är etablerat enligt schweizisk lag, registrerat på adressen Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Schweiz med IDE-registreringsnummer CHE-354.351.695 driver en plattform på https://pistonaddict.com/ (‘‘Plattform”) som gör det möjligt för båda individerna (‘“Konsumenter”) och yrkesverksamma för att erbjuda varor till försäljning och sätta dem i kontakt med potentiella köpare som vill engagera sig. Piston Addicts verksamhet sker över hela världen med huvudfokus på Europa, utom Storbritannien och Irland.

Syftet med dessa villkor är att definiera dina rättigheter och skyldigheter när du går in på och använder plattformen, antingen som köpare eller säljare, i dina relationer med PISTON ADDICT SA.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor, och du kommer i så fall att informeras om detta när du går in på plattformen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till den adress som du angav när du registrerade dig.

Tillgång till och användning av plattformen innebär att du godkänner de gällande villkoren, vår sekretesspolicy som finns tillgänglig här samt eventuella särskilda villkor som kan gälla.

DEFINITIONER:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Schweiz. Plattform: https://pistonaddict.com/
 2. Auktion: Internetauktion som enbart hålls via PISTON ADDICT SA:s webbplats.
 3. Budgivare: deltagaren i en auktion.
 4. Köpare: den Anbudsgivare med vilken ett köpeavtal har ingåtts.
 5. Köpande medlem: en budgivare och/eller köpare som har registrerat sig på plattformen.
 6. Konsument: en fysisk person som agerar för ändamål som ligger utanför sin affärs- eller yrkesverksamhet.
 7. Distansavtal: ett avtal mellan den kommersiella/professionella medlemmen som säljer varor och konsumenten via plattformen inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av varor, varvid man fram till och med ingåendet av avtalet uteslutande eller delvis använder sig av en eller flera tekniker för kommunikation på distans.
 8. Varor: den vara (singular) eller de varor (plural) som kan erbjudas till försäljning via plattformen.
 9. Medlem: en deltagare som har registrerat sig på plattformen.
 10. Förlaga för ångerrätt: den europeiska förlaga för ångerrätt som finns i bilaga I till dessa villkor. Förlaga för ångerrätt: den europeiska förlaga för ångerrätt som finns i bilaga I till dessa villkor. Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har någon ångerrätt i fråga om sin beställning.
 11. Anbudsgivare: den deltagare som erbjuder till försäljning genom auktion.
 12. Deltagare : Alla parter inklusive budgivare, användare, anbudsgivare, köpare och säljare som på något sätt använder PISTON ADDICT SA:s plattform.
 13. Plattform : webbplatsen på https://pistonaddict.com/ drivs av PISTON ADDICT SA.
 14. Tidsfrist eller betänketid: den tidsperiod under vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt.
 15. Ersättning: Varje betalning som ska göras i enlighet med artikel. 6.
 16. Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen.
 17. Försäljningsavtal eller Kontrakt: ett avtal som ingås mellan en köpare och en säljare.
 18. Säljare: den Anbudsgivare med vilken ett köpeavtal har ingåtts.
 19. Säljande medlem: en anbudsgivare och/eller säljare som har registrerat sig på plattformen.
 20. Villkor : dessa villkor.
 21. Användare: deltagaren i en internetauktion som använder PISTON ADDICT SA:s webbplats.

 1. Tillämplighet

1.1 Dessa villkor gäller för alla auktioner som organiseras av PISTON ADDICT SA och där PISTON ADDICT SA inte agerar som säljare.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller för det rättsliga förhållandet mellan PISTON ADDICT SA å ena sidan och deltagarna å andra sidan. Parterna kan endast skriftligen avvika från dessa villkor.

1.3 Tillämpligheten av allmänna eller särskilda villkor som används av deltagarna utesluts uttryckligen.

1.4 Vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor. De ändrade allmänna villkoren gäller från och med den första auktionen efter den dag då ändringen av de allmänna villkoren ägde rum.

1.5 PISTON ADDICT SA:s aktuella allmänna villkor kan ses och laddas ner från PISTON ADDICT SA:s auktionswebbplats.

1.6 Deltagare måste registrera sig för att kunna lämna in varor eller lägga bud via en auktion. Genom att registrera sig godkänner deltagaren dessa villkor.

1.7 Texten i dessa villkor kommer att göras tillgänglig för konsumenten på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan spara den på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var villkoren kan läsas elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer att skickas kostnadsfritt, antingen elektroniskt eller på annat sätt.

 1. Grundläggande principer

2.1 Vi tillhandahåller endast plattformen som gör det möjligt för en säljare att ansluta sig till en eller flera potentiella köpare som är registrerade på plattformen som medlemmar.

2.2 Slutandet och fullgörandet av det avtal som kan uppstå mellan medlemmarna är deras enda och fullständiga ansvar.

2.3 Som sådan förstår du att vi inte på något sätt är en part i det försäljningsavtal som du kan ingå via plattformen med en medlem av plattformen, och att vi endast är ansvariga för efterlevnaden av dessa villkor gentemot våra medlemmar, med uteslutande av alla andra åtaganden, och endast i den utsträckning som föreskrivs i dessa villkor.

2.4 Medlemmarna kan agera som konsumenter och som kommersiella/professionella deltagare. Kommersiella säljande medlemmar ska ta hänsyn till att ett avtal kan ingås mellan dem som kommersiella säljande medlemmar och en konsument som köpande medlem. I detta avseende ska kommersiella säljande medlemmar följa tillämplig konsumentlagstiftning. Om ett avtal ingås mellan två konsumenter är denna konsumentlagstiftning inte tillämplig.

2.5 Vi tillåter inte medlemmar som är kommersiella/professionella deltagare som är baserade utanför Europa och som vill sälja varor via plattformen som redan finns i Europa.

2.6 Medlemmarna förbinder sig att få tillgång till och använda plattformen i enlighet med dess syfte, nämligen att möjliggöra anslutning och försäljning respektive köp av varor. Som sådan är det förbjudet för Användarna att:

 1. a) kränka tredje parts rättigheter, vare sig det gäller immateriella rättigheter (innehåll som tillhör tredje part), personlighetsrättigheter (hedersattacker, identitetsstöld), verkliga rättigheter (avsaknad av rätt till de varor som erbjuds till försäljning och som tillhör tredje part) eller avtalsrättigheter (rätt att använda varorna som tillhör tredje part);
 2. b) På något sätt äventyra stabiliteten i våra datorsystem och servrar och deras korrekta funktion, särskilt genom att sprida skadlig kod (virus, trojanska hästar, skadlig programvara etc.);
 3. c) Modifiera vår webbplats och plattform utan vårt samtycke och på något sätt eller visa någon störande aktivitet i frågan;
 4. d) Erbjuda annat innehåll för försäljning än de varor som anges på webbplatsen som varor som kan erbjudas till försäljning via plattformen;
 5. e) Anta ett beteende som strider mot lagen på något som helst sätt i samband med tillgång till och användning av plattformen, inklusive i de utbyten som kan förekomma mellan medlemmarna;
 6. f) Främja sina egna tjänster utöver de varor som erbjuds till försäljning;
 7. g) Använda automatiserad programvara eller någon annan robot eller liknande system som en del av auktionsprocessen så att användaren kan lägga bud på annat sätt än manuellt;
 8. h) Använda systemet för olagliga ändamål, särskilt för penningtvätt eller annan verksamhet av kriminell natur. Vi förbehåller oss rätten att göra förfrågningar om detta.

  3. Registrering

3.1 Publiceringen av en annons och möjligheten att förvärva varor som erbjuds till försäljning på plattformen kräver att du registrerar dig som medlem, en process under vilken du samtycker till att meddela oss de nödvändiga personuppgifter som anges i vår sekretesspolicy.

3.2 Din registrering som säljare kräver, utöver de vanliga uppgifterna, att du förser oss med en kopia av din identitetshandling och registreringsbeviset för de varor som erbjuds till försäljning, för att vi ska kunna försäkra oss om att du är ägaren till varorna efter bästa förmåga.

3.3 Registreringen är gratis.

3.4 Du är ensam ansvarig för den information du lämnar till oss och för att se till att denna information är aktuell så länge ditt konto inte har stängts.

3.5 Om du registrerar dig som säljare ombeds du ange om du agerar som konsument eller som professionell/kommersiell säljare. I egenskap av professionell/kommersiell säljare har du särskilda skyldigheter, särskilt när det gäller konsumentbestämmelser och på skatteområdet när det gäller betalning av moms, och du förbinder dig att svara sanningsenligt i denna fråga och att befria oss och våra företrädare från alla skador som vi kan drabbas av om du inte svarar sanningsenligt.

3.6 Du garanterar oss att:

 1. a) Den information du har gett oss är korrekt och kommer att vara det så länge ditt konto inte är stängt, eventuella ändringar måste göras av dig utan dröjsmål på ditt konto;
 2. b) Du har rätt att registrera dig på vår plattform enligt den lag som gäller för dig, särskilt att du har uppnått myndighetsåldern i ditt bosättningsland, eftersom användningen av vår plattform är förbjuden för minderåriga;
 3. c) Försäljningen av varor respektive förvärvet av dem sker i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller i den stat där du är bosatt;
 4. d) I allmänhet följer du de lagar och förordningar som gäller för dig.

Du samtycker till att ersätta oss och våra representanter och anställda för alla skador som kan uppstå för oss på grund av brott mot de ovannämnda åtagandena.

3.7 Det står dig fritt att framträda under en pseudonym. I detta fall får den valda pseudonymen inte vara obscen, nedsättande eller chockerande, och den får inte heller innehålla uppgifter om en e-postadress eller en webbplats, inte heller kränka tredje parts rättigheter eller överensstämma med en tredje persons identitet.

3.8 Du samtycker till att hålla ditt användarnamn och lösenord konfidentiellt och att inte dela med dig av dem på något sätt. Du förstår att vi, liksom våra medlemmar, har rätt att anse att all användning av ditt konto är en handling av dig själv eller av en person som du har godkänt. I händelse av missbruk eller misstanke om missbruk samtycker du till att informera oss utan dröjsmål, varvid du förstår att vi kan komma att stänga av ditt konto under nödvändig tid.

3.9 Det är förbjudet för samma person att öppna flera konton som köpande medlem.

3.10 Vi har rätt att när som helst och efter eget gottfinnande vägra registrering, stänga av ett konto eller utesluta en medlem.

 1. Meddelande

4.1 Innehållet i annonsen är den berörda säljande medlemmens eget initiativ och står under dess enda och fullständiga ansvar. Det står honom fritt att fastställa ett reservpris under vilket ingen transaktion kan äga rum, respektive att besluta att försäljningen ska ske till ett fast pris, utan möjlighet till auktion. Om den säljande medlemmen använder sig av villkor för den planerade försäljningen ska han eller hon ange dessa villkor i annonsen.

4.2 Om den säljande medlemmen väljer ett annat publiceringsdatum publiceras hans annons så snart ersättningen för detta ändamål har betalats, vilket motsvarar början av 7 (sju dagar).

4.3 Den säljande medlemmen samtycker till att hans annons innehåller alla delar som han rimligen kan anse vara väsentliga för en potentiell köpare, inklusive i synnerhet:

 1. a) Försäljningspriset i händelse av ett fast pris eller minimipris i händelse av en auktion;
 2. b) Datum då varorna först släpptes ut på marknaden och då säljaren förvärvade dem;
 3. c) Eventuella defekter eller reparationer av de varor som erbjuds till försäljning;
 4. d) Försäljningsplats för varorna samt transport- och leveranssättet i förekommande fall.
 5. e) Den lagstadgade betänketid och ångerrätt som gäller för konsumenter.
 6. f) Om den säljande medlemmen agerar som konsument eller som kommersiell/professionell deltagare.

4.4 Den säljande medlemmen är skyldig att följa tillämpliga konsumentbestämmelser.

4.5 Den säljande medlemmen är förbjuden att infoga URL-länkar eller webbadresser samt annat innehåll i reklamsyfte på något sätt i samband med sin annons.

4.6 Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka innehållet i annonsen, dess sanningshalt eller rimligheten i dess villkor, och kan efter eget gottfinnande vägra att publicera en annons eller ta bort den utan förvarning och utan att medlemmarna har rätt till någon som helst kompensation.

4.7 Från och med att varorna läggs ut till försäljning på plattformen är det den säljande medlemmens uppgift att se till att de är tillgängliga och att det inte är möjligt för tredje part att förvärva dem på en annan plattform eller på något annat sätt. Fram till dess att auktionen är igång får den säljande medlemmen annonsera på en annan plattform så länge detta inte strider mot den säljande medlemmens skyldigheter enligt dessa villkor (särskilt artikel 7.3.1). Genom att lägga ut sin annons på nätet garanterar den säljande medlemmen att varorna är i gott skick (med förbehåll för tydligt angivna fel och reparationer) och att de fungerar.

4.8 Vid överträdelse av art. 4.7 förbinder sig den berörda säljaren att ersätta oss, våra representanter och anställda samt köparen för alla skador som kan uppstå till följd av detta.

4.9 Den säljande medlemmen har rätt att ändra reservpriset och/eller den information som nämns i annonsen så länge ingen köparmedlem har lagt ett bud.

 1. Slutande av avtalet

5.1 När den säljande medlemmen väljer att starta den försäljningsperiod som han/hon väljer när han/hon lägger ut sin annons på nätet, är det detsamma som ett bindande erbjudande om att sälja varorna i fråga (1) till den första köpande medlemmen som föreslår att betala det överenskomna fasta priset eller (2) till den högstbjudande om försäljningen sker på auktion, med reservation för att varorna skulle läggas ut till försäljning med ett reservpris, där erbjudandets bindande karaktär är beroende av att det högsta budet är högre än det reservpris som den säljande medlemmen har meddelat.

5.2 Försäljningen pågår i 7 (sju) dagar från försäljningsperiodens början. Om inget bud har lämnats och inget avtal har ingåtts efter utgången av denna period ska den säljande medlemmen ha rätt att åter erbjuda varorna i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

5.3 Den säljande medlemmen har rätt att dra tillbaka sitt bud så länge som ingen köparmedlem har lagt ett bud.

5.4 Den köpande medlemmens anbud är likvärdigt med ett bindande godkännande att förvärva varorna mot betalning av (1) det angivna försäljningspriset vid försäljning till fast pris eller (2) det belopp som han vann budet för vid auktion, med förbehåll för hypotesen att varorna skulle läggas ut till försäljning med ett reservpris, en hypotes där den köpande medlemmens anbud endast binder den säljande medlemmen om det erbjudna beloppet är högre än reservpriset.

5.5 Avtalet ingås vid den tidpunkt då konsumenten i enlighet med punkt 5.4 accepterar erbjudandet och de villkor som anges i detta enligt punkt 5.1. Avtalet ingås mellan säljaren, som agerar i eget namn, och konsumenten. Plattformen är inte part i detta avtal och blir inte vid någon tidpunkt ägare eller rättmätig fordringsägare till de varor som säljaren har levererat till konsumenten.

5.6 Det rekommenderas att den köpande medlemmen är bosatt i den stat där den säljande medlemmen respektive de berörda varorna finns. Om så inte är fallet uppmanas den köpande medlemmen att före köpet ta reda på vilka kostnader som kan uppstå för honom eller henne till följd av en leverans från utlandet, oavsett om det rör sig om transportkostnader eller skatter i samband med import av varorna, vilka kommer att läggas till försäljningspriset. Om en konsument agerar som köpande medlem ska den säljande medlemmen förse konsumenten med denna information.

I detta fall, och med avvikelse från art. 5.5 första meningen utgör köparmedlemmarnas insats endast ett godkännande på det villkor att de accepterar det totala försäljningspriset som den säljande medlemmen kommer att meddela dem i enlighet med artikel 5.5 första meningen. 8.2 och 8.3.

5.7 Medlemmar vars anslutning skedde via plattformen är förbjudna att ingå avtal utanför plattformen för att kringgå sina ersättningsskyldigheter gentemot plattformen eller att vidta åtgärder som syftar till att kringgå plattformens avgiftsstruktur.

Varje överträdelse av denna klausul kan leda till att ditt konto avslutas med omedelbar verkan och att du åtar dig att betala oss en klumpsumma på 1 000 euro (tusen euro) per överträdelse. Alla skadestånd och rättsliga åtgärder mot dig är förbehållna.

5.8 Den säljande medlemmen ska senast vid leverans av varorna tillhandahålla följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare:

 1. Besöksadress till den säljande medlemmens kontor dit konsumenten kan vända sig med sina klagomål.
 2. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan använda sig av ångerrätten eller ett tydligt meddelande om att ångerrätten är utesluten.
 3. Information om garantier och befintlig service efter försäljning.
 4. Priset, inklusive alla skatter, för varan eller tjänsten, i tillämpliga fall leveranskostnaden och betalningssättet, leverans av varan.
 5. Om konsumenten har ångerrätt, ska förlagan till ångerblankett användas.
 1. Ersättning

6.1 Priset för den säljande medlemmens placering av annonsen online är:

 1. a) 99 euro (nittionio euro) för den klassiska formeln (online på plattformen);
 2. b) 349 euro (trehundrafyrtio nio euro) för premiumformeln, som inkluderar främjande av annonsen företrädesvis på plattformen, i vårt nyhetsbrev, på våra sociala sidor och i pressannonser när det är möjligt.

6.2 Om försäljningen leder till att ett avtal sluts mellan en säljande medlem och en köpande medlem, samtycker köparen till att betala oss en provision som motsvarar 3,5 % av försäljningspriset, med ett minimum på 500 € och ett maximum på 5 000 € om inget reservpris fastställs och +10 % av beloppet mellan reservpriset och slutpriset om slutpriset är högre än reservpriset (vilket pris inkluderar inte kostnader för leverans av varorna, enligt definitionen i artikel 9.2) .

6.3 En spärr på 3,5 % av det ursprungliga budet kommer att placeras på varje köpares medlemskort, med ett minimum på 500 € och ett maximum på 5000 €, för att garantera att medlemmarna har medel för att delta i auktionen. Rätten till återbetalning kommer att frigöras omedelbart när auktionen är avslutad. Kunden är medveten om att det kan ta upp till sju dagar innan spärren frigörs, beroende på bankens storlek.

6.4 Om någon moms eller liknande skatt är tillämplig på ersättningen kommer den att beräknas på det ovan nämnda beloppet för ersättningen och debiteras den säljande medlemmen eller den köpande medlemmen, beroende på vad som är tillämpligt.

 1. Betalningsvillkor

7.1 Betalning av avgifter

7.1.1 Medlemmarna samtycker till att betala alla tillämpliga avgifter (“Köp”) som anges på vår plattform, inklusive, utan begränsning, alla tillämpliga skatter (särskilt moms) eller avgifter.

7.1.2 Vi använder Stripe, Inc. som en tredjeparts betalningsförmedlingstjänst; förutsatt att vi dock inte behandlar någon transaktion som en köpare kan göra direkt med en säljare om en sådan säljare väljer en betalningsförmedlingsmetod som använder en tredje part för att behandla betalningen. All information som medlemmarna lämnar i samband med en auktion måste vara korrekt, fullständig och aktuell.

7.2.3 De priser som anges för fordon eller andra produkter eller tjänster som anges av säljare på vår plattform fastställs av säljarna och vi ansvarar inte för att fastställa eller förhandla om priser eller relaterade avgifter. Köparmedlemmar förstår och godkänner att en säljare kan lägga till någon eller några av ovanstående eller andra skatter och avgifter till det angivna priset när han eller hon beräknar det slutliga försäljningspriset för att debitera en köpare.

7.2.3 Alla belopp som anges i de digitala tjänsterna är i euro.

7.2 Ingen återbetalning

Alla köp som görs från en Säljare med hjälp av Plattformen är mellan den aktuella Köparen och Säljaren; om du vill ha återbetalning av ett köp eller har några frågor måste du därför kontakta den aktuella Säljaren direkt.

7.3 Budgivning och auktion

7.3.1 Reserv och publicering

För att kunna använda vår plattform för att lista ett fordon eller annan produkt måste en säljare ange om det finns ett minimipris för vilket säljaren är villig att överväga en försäljning till en köpare (“reserv”) eller om inget sådant minimibud krävs (“ingen reserv”). Säljaren kan minska eller avstå från reserv under auktionen genom att meddela oss en sådan ändring via e-post eller, om tillgängligt, via våra webbaserade anmälningsverktyg som säljaren har tillgång till. Vi godkänner en annons för publicering på vår plattform först när en säljare har valt en reserv eller valt “Ingen reserv” för den aktuella annonsen.

7.3.1 Säljarens bekräftelse

Säljande medlemmar är i alla avseenden ansvariga för allt uppladdat innehåll och all information som rör fordon, produkter eller tjänster som säljande medlemmar väljer att sälja. De är också fullt ansvariga i alla avseenden för att genomföra transaktionen med den aktuella köparen i enlighet med avtalet.

OM EN SÄLJANDE MEDLEM FÅR TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDER PLATTFORMEN FÖR ATT SÄLJA ETT FORDON ELLER EN ANNAN PRODUKT ELLER TJÄNST SOM “SÄLJARE”, BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER EN SÅDAN SÄLJANDE MEDLEM HÄRMED ATT EFTER OFFENTLIGGÖRANDET OCH UNDER DEN PERIOD SOM SÄLJARENS LISTA GÖRS TILLGÄNGLIG PÅ ELLER VIA PLATTFORMEN, FÅR SÄLJAREN INTE LISTA, LÄGGA UPP ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRA DET TILLÄMPLIGA FORDONET ELLER DEN TILLÄMPLIGA PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN TILLGÄNGLIG PÅ NÅGON ANNAN AUKTIONS-, ÅTERFÖRSÄLJAR- ELLER LISTNINGSTJÄNST. DESSUTOM GODKÄNNER OCH SAMTYCKER VARJE SÄLJARE HÄRMED ATT VI NÄR SOM HELST EFTER OFFENTLIGGÖRANDET KAN TA BORT SÄLJARENS LISTA.

7.3.2 Bekräftelse från köparen

Varje medlemsköpare erkänner och samtycker till att (i) Köparnas avgifter i samband med varje bud som lämnas in via vår plattform är bindande och därmed förfallna och betalbara till oss i enlighet med avtalet, och (ii) Köparen är ansvarig för alla tillämpliga statliga avgifter och skatter för tillämpliga fordon som listas via plattformen. Om medlemsköpare beslutar sig för att lägga ett bud på ett fordon som har listats av en säljare på vår plattform, bekräftar och godkänner sådana medlemmar att deras bud utgör det första icke-bindande steget i att uttrycka ditt intresse för en säljare i det listade fordonet och att det inte i sig självt skapar ett formellt avtal mellan dig som köpare och en sådan säljare. Det är köparens respektive säljarens ansvar att förhandla om villkoren för en bindande transaktion och ingå ett formellt avtal. Detta avtal ligger utanför tillämpningsområdet för detta avtal och plattformen, som inte binder parterna till varandra. Köparens ansvar för eventuella frakt- eller leveransavgifter ska anges i det formella avtalet mellan den tillämpliga säljaren och köparen.

Vi inspekterar inte fordon eller andra varor som en säljare listar på plattformen. Du bekräftar och godkänner att vi inte tar någon risk i samband med att du köper ett fordon från en säljare som är listad via plattformen.

7.4 I händelse av att (1) den provision som ska betalas till oss inte betalas, (2) försäljningspriset inte betalas av den köpande medlemmen inom den överenskomna tiden eller (3) varorna inte levereras, har vardera parten rätt att säga upp avtalet, i vilket fall vi åtar oss att återlämna den betalda provisionen till den köpande medlemmen inom 30 (trettio) dagar efter att ha informerats om denna uppsägning, och den säljande medlemmen åtar sig att på sin sida återbetala försäljningspriset till den köpande medlemmen om han inte kan leverera det.

 1. Leverans av varorna

8.1 Köparens identitet och kontaktuppgifter meddelas till den säljande medlemmen efter det att provisionen enligt art. 8.1 har betalats till oss.

8.2 Den säljande medlemmen ska informera den köpande medlemmen om leveransvillkoren inom 10 (tio) dagar efter att ha fått kännedom om hans identitet. Om leveransen kräver att varorna exporteras informerar den säljande medlemmen köparen särskilt om transportkostnaderna och eventuella tillämpliga skatter, så att den köpande medlemmen kan känna till det totala priset för transaktionen. Om inte annat avtalas mellan den köpande medlemmen och den säljande medlemmen är den köpande medlemmen ansvarig för att organisera och genomföra transporten av varorna; den information som den säljande medlemmen ska lämna till den köpande medlemmen enligt denna klausul ska därför anses vara en indikation på kostnaderna för den köpande medlemmen. Eftersom vi inte är en part i avtalet har vi ingen inblandning i transporten av varorna.

8.3 När varorna ska exporteras bekräftar den köpande medlemmen sitt godkännande av det globala priset inom 10 (tio) dagar efter att ha informerats av den säljande medlemmen. Om detta pris inte accepteras informerar den köpande medlemmen oss om detta; försäljningen avslutas då och vi åtar oss att återbetala den provision som betalats i enlighet med art. 8.2 inom 10 (tio) dagar efter det att vi informerats.

8.4 Den köpande medlemmen förbinder sig att betala försäljningspriset inom 30 (trettio) dagar (1) efter det att den säljande medlemmen har informerat köparen om leveransvillkoren i enlighet med art. 9.2, respektive (2) efter det att den köpande medlemmen har bekräftat sitt godkännande av det totala priset när varorna ska exporteras, såvida inte köparen och säljaren har kommit överens om något annat.

 1. Garanti

9.1 Eftersom vi inte är en part i försäljningsavtalet mellan den säljande medlemmen och den köpande medlemmen ger vi ingen som helst garanti för de varor som erbjuds till försäljning och lägger aldrig ut varor till försäljning på plattformen. Vi (1) är alltså aldrig ägare till de varor som erbjuds till försäljning på plattformen, (2) har inte utfört någon inspektion av de varor som erbjuds till försäljning på plattformen och (3) har inte haft någon av de varor som erbjuds till försäljning.

9.2 Köparen har rätt att vidta åtgärder mot säljaren genom att hävda de rättigheter som föreskrivs i tillämplig lag, respektive de rättigheter som skulle ha kunnat avtalas och beviljas direkt till den köpande medlemmen av den säljande medlemmen i händelse av att de köpta varorna inte överensstämmer med beskrivningen av försäljningen eller skulle uppvisa fel som ger köparen rättigheter, med angivande av att den köpande medlemmen förbinder sig att inspektera varorna vid mottagandet och informera säljaren om eventuella fel som konstaterats inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet.

 1. Skatter

10.1 Som medlem samtycker du till att uppfylla dina rättsliga skyldigheter genom att betala alla avgifter eller skatter som kan behöva betalas i samband med försäljningen eller förvärvet av varor via plattformen, särskilt när det gäller moms om du av en slump är en professionell säljare.

 1. Ägande av rättigheter

11.1 Vi innehar respektive har alla nödvändiga rättigheter, i synnerhet immateriella rättigheter, i fråga om plattformen.

11.2 Din registrering som medlem ger dig ingen rätt till plattformen, förutom rätten att få tillgång till den och använda den enligt villkoren i dessa villkor.

11.3 Du garanterar att du innehar alla rättigheter till (1) de annonser, texter och illustrationer (“innehåll”) som du lägger ut på nätet i din egenskap av medlem, respektive att du har erhållit tillstånd för att göra detta på ett dokumenterat sätt och att du kan förse oss med sådana dokument på vår begäran, (2) på de varor som erbjuds till försäljning, som inte är föremål för någon begränsad eller avtalsenlig verklig rättighet som en tredje part skulle kunna hävda för att förhindra försäljningen.

11.4 Du ger oss en licens till innehållet i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå det önskade målet, nämligen försäljning av varor på plattformen i syfte att sälja dem till en köparmedlem, med uteslutande av alla andra syften, och denna licens inkluderar också i premiumformeln rätten att använda detta innehåll i vårt nyhetsbrev, sociala sidor och presspublikationer.

11.5 Vid överträdelse av art. 11.3 kommer innehållet omedelbart att tas bort och du samtycker till att hålla oss skadeslösa och ersätta oss, våra representanter och anställda för eventuella skador som vi kan drabbas av, oavsett om det rör sig om advokatarvoden till följd av en sådan överträdelse, rättegångskostnader eller ett föreläggande om att betala skadestånd.

11.6 Vi har rätt att använda alla yttranden eller åsikter som du meddelar oss i samband med plattformen utan att detta ger dig rätt att göra några som helst anspråk, särskilt ekonomiska, mot oss.

 1. Uppgiftsskydd

12.1 Tillgång till och användning av plattformen kräver insamling och behandling av vissa av dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med vår sekretesspolicy som vi hänvisar till här: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Avsaknad av garanti och friskrivning från [platform operating company]

13.1 Tillgång till och användning av plattformen tillhandahålls “i befintligt skick”, utan garanti för att den inte kommer att drabbas av fel eller datorbuggar, i vilket fall vi kommer att försöka åtgärda dem utan att du kan göra några anspråk i detta avseende.

13.2 Vår plattform kan innehålla olika länkar och URL:er till webbplatser från tredje part som vi inte har någon kontroll över. Vi uppmanar våra medlemmar att iaktta försiktighet när det gäller dessa länkar, att läsa de villkor som kan gälla och vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella skador som kan uppstå för våra medlemmar i samband med tillgång till och användning av dessa länkar och URL-adresser.

13.3 Vi friskriver oss från allt ansvar i samband med din registrering och ingåendet respektive genomförandet av det avtal som sannolikt kommer att resultera av detta mellan medlemmarna i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

I synnerhet garanterar vi inte att försäljningen respektive förvärvet av varorna i din hemviststat är lagligt eller att det inte finns vissa villkor som först måste uppfyllas, särskilt på administrativ nivå. Det är upp till ledamöterna att fråga i förväg.

Vårt ansvar kan under inga omständigheter överstiga det kombinerade priset för annonsbeloppet och den provision som betalats till oss för en viss annons.

 1. Ledamöternas ansvar och skadestånd

14.1 Medlemmarna åtar sig att ersätta oss samt våra chefer, representanter eller anställda för eventuella skador som vi kan drabbas av i samband med deras åtkomst, användning av plattformen samt i samband med brott mot dessa villkor eller mot den lag som är tillämplig på (x) den/de berörda medlemmen/medlemmarna.

 1. Varaktighet och upphörande

15.1 Din anslutning till plattformen börjar när du öppnar ditt konto och slutar när det avslutas, vilket du kan göra online när som helst.

15.2 Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga ditt konto i slutet av en månad genom att skicka ett förhandsbesked på minst sju dagar, respektive med omedelbar verkan i händelse av att:

 1. a) Vi slutar att driva plattformen eller upphör allmänt med vår verksamhet.
 2. b) Du bryter mot något av dessa villkor;
 3. c) Du beter dig på ett sätt som skadar vårt rykte.

15.3 Från och med det ögonblick då ditt konto avslutas på grund av de omständigheter som nämns i art. 15.2 bed. b eller c, är det förbjudet att öppna ett nytt konto under din eller en annan identitet.

 1. Nollställdhet

16.1 Om ett eller flera av dessa villkor visar sig vara ogiltiga enligt tillämplig lag ska villkoret i fråga tolkas så nära som möjligt till sin ursprungliga lydelse för att garantera dess giltighet. De övriga villkoren påverkas inte av denna eventuella ogiltighet och förblir fullt giltiga.

 1. Klagomål

17.1 Eventuella klagomål som Användaren kan ha med avseende på våra tjänster, oavsett typ, lämnas in till oss elektroniskt på den e-postadress som är avsedd för ändamålet.

17.2 Vi anstränger oss för att lösa klagomål på ett lämpligt sätt och förbinder oss att svara på ett klagomål inom 14 dagar efter mottagandet av det. Om vårt svar kräver mer tid kan vi förlänga denna period på 14 dagar två gånger.

 1. Tillämplig lag och behörig domstol

18.1 Giltigheten och genomförandet av dessa villkor är föremål för tillämpning av schweizisk lag, med undantag för den federala lagen om internationell privaträtt.

18.2 Alla tvister som direkt eller indirekt uppstår på grund av dessa villkor mellan [company operating the platform] och medlemmarna kommer att omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för förstainstansrätten i Republiken och kantonen Genève, som parterna härmed oåterkalleligen samtycker till att underkasta sig.

18.3 Alla tvister mellan medlemmarna som uppstår efter att ett avtal om varor som erbjuds till försäljning via plattformen har ingåtts kommer att hänskjutas till den behöriga domstolen i köparens hemvist.

Bilaga 1

Blankett för återkallelse av en modell

(fyll i och skicka tillbaka den här blanketten endast om du vill häva avtalet)

Till: [ företagarens namn]

[ näringsidkarens geografiska adress]

[ faxnummer till näringsidkaren, om sådant finns].

[ e-postadress eller elektronisk adress till näringsidkaren/leverantören]

Jag/vi* meddelar härmed att jag/vi* har beslutat att säga upp vårt avtal om försäljning av följande produkter: [ produktbeteckning ]*

tillhandahållande av följande digitala innehåll: [designation digital content]*

Tillhandahållande av följande tjänst: [service designation]*,

Beställd*/mottagen* [date of order for services or date of receipt for products].

[Namn på konsumenten/konsumenterna

[Konsumentens/konsumenternas adress

[Signature of consumer(s)] (endast om denna blankett anmäls på papper)

[Date]

* Stryk det som inte är tillämpligt eller fyll i det som är tillämpligt.

Nyhetsbrev