VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Zemāk ir izklāstīti noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz mūsu izsoles vietnes/platformas izmantošanu un pirkumu veikšanu, izmantojot šo vietni/platformu, kurā PISTON ADDICT SA darbojas tikai kā starpnieks.

PISTON ADDICT SA, kas dibināta saskaņā ar Šveices tiesību aktiem, reģistrēta adresē Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Šveice, ar IDE reģistrācijas numuru CHE-354.351.695, izmanto platformu, kas atrodas https://pistonaddict.com/ (‘“Platforma””), kas ļauj abām personām (“Patērētāji”) un profesionāļiem, lai piedāvātu preces pārdošanai un sazinātos ar potenciālajiem pircējiem, kas vēlas iesaistīties. Piston Addict aktivitātes notiek visā pasaulē, bet galvenā uzmanība tiek pievērsta Eiropai, izņemot Apvienoto Karalisti un Īriju.

Šo noteikumu mērķis ir noteikt jūsu tiesības un pienākumus, kad jūs kā pircējs vai pārdevējs piekļūstat platformai un izmantojat to attiecībās ar PISTON ADDICT SA.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šos nosacījumus, un tādā gadījumā jūs par to tiksiet informēts, kad piekļūsiet platformai vai nosūtot e-pasta vēstuli uz reģistrēšanās brīdī norādīto adresi.

Piekļuve Platformai un tās izmantošana nozīmē, ka piekrītat spēkā esošajiem nosacījumiem, mūsu konfidencialitātes politikai, kas pieejama šeit, kā arī visiem īpašajiem nosacījumiem, kas var tikt piemēroti.

DEFINĪCIJAS:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Šveice. Platforma: https://pistonaddict.com/
 2. Izsole: interneta izsole, kas notiek tikai PISTON ADDICT SA tīmekļa vietnē.
 3. Solītājs: Izsoles dalībnieks.
 4. Pircējs: solītājs, ar kuru ir noslēgts pārdošanas līgums.
 5. Pircējs: solītājs un/vai pircējs, kas ir reģistrējies Platformā.
 6. Patērētājs: fiziska persona, kas rīkojas nolūkos, kuri nav saistīti ar tās uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.
 7. Distances līgums: līgums starp komerciālo/profesionālo tirdzniecības dalībnieku un patērētāju, izmantojot platformu organizētas preču tālpārdošanas sistēmas ietvaros, kurā līdz pat līguma noslēgšanai, izmantojot tikai vai daļēji vienu vai vairākas distances saziņas metodes.
 8. Preces: prece (vienskaitlī)/preces (daudzskaitlī), ko var piedāvāt pārdošanai, izmantojot platformu.
 9. Dalībnieks: Dalībnieks, kas ir reģistrējies Platformā.
 10. Atteikuma veidlapas paraugs: Eiropas atteikuma veidlapas paraugs, kas iekļauts šo Noteikumu un nosacījumu I pielikumā. Atteikuma veidlapas paraugs: Eiropas atteikuma veidlapas paraugs, kas iekļauts šo Noteikumu un nosacījumu I pielikumā. I pielikums nav jādara pieejams, ja I pielikums nav jādara pieejams, ja patērētājam nav atteikuma tiesību attiecībā uz viņa pasūtījumu.
 11. Piedāvātājs: dalībnieks, kas piedāvā pārdošanai izsolē.
 12. Dalībnieks : Visas puses, tostarp solītāji, lietotāji, piedāvātāji, pircēji un pārdevēji, kas jebkādā veidā izmanto PISTON ADDICT SA platformu.
 13. Platforma : de tīmekļa vietne https://pistonaddict.com/ ekspluatē PISTON ADDICT SA.
 14. Pārdomu periods vai atteikuma periods : laika periods, kurā patērētājs var izmantot atteikuma tiesības.
 15. Atalgojums : Jebkurš maksājums, kas pienākas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 6.
 16. Atteikuma tiesības: patērētāja iespēja atteikties no distances līguma atteikuma termiņa laikā.
 17. Pirkuma līgums vai līgums: līgums, kas noslēgts starp pircēju un pārdevēju.
 18. Pārdevējs: piedāvātājs, ar kuru ir noslēgts pārdošanas līgums.
 19. Pārdošanas dalībnieks: Piedāvātājs un/vai Pārdevējs, kas ir reģistrējies Platformā.
 20. Noteikumi un nosacījumi : šie noteikumi un nosacījumi.
 21. Lietotājs: interneta izsoles dalībnieks, kurš izmanto PISTON ADDICT SA tīmekļa vietni.

 1. Piemērojamība

1.1 Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz visām PISTON ADDICT SA rīkotajām Izsolēm, kurās PISTON ADDICT SA nerīkojas kā Pārdevējs.

1.2 Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz tiesiskajām attiecībām starp PISTON ADDICT SA, no vienas puses, un Dalībniekiem, no otras puses. Puses var atkāpties no šiem noteikumiem un nosacījumiem tikai rakstiski.

1.3. Dalībnieku izmantoto vispārējo vai īpašo noteikumu un nosacījumu piemērojamība ir skaidri izslēgta.

1.4 Mums ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus un nosacījumus. Grozītie vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir spēkā no pirmās izsoles, kas seko dienai, kad tika izdarītas izmaiņas vispārīgajos noteikumos un nosacījumos.

1.5 Pašreizējie PISTON ADDICT SA vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir pieejami un lejupielādējami PISTON ADDICT SA izsoles tīmekļa vietnē.

1.6 Lai iesniegtu preces vai solītu Izsolē, Dalībniekiem ir jāreģistrējas. Reģistrējoties Dalībnieks piekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

1.7. Šo Noteikumu un nosacījumu teksts patērētājam tiks darīts pieejams tādā veidā, lai patērētājs to varētu viegli saglabāt uz pastāvīga datu nesēja. Ja tas nav saprātīgi iespējams, pirms distances līguma noslēgšanas norāda, kur Noteikumi un nosacījumi ir pieejami elektroniski un ka pēc patērētāja pieprasījuma tie tiks nosūtīti bez maksas elektroniski vai kādā citā veidā.

 1. Pamatprincipi

2.1. Mēs nodrošinām tikai platformu, kas ļauj savienot Pārdevēju ar vienu vai vairākiem potenciālajiem Pircējiem, kuri ir reģistrēti platformā kā Dalībnieki.

2.2. Par līguma noslēgšanu un izpildi, kas var rasties starp Dalībniekiem, ir atbildīgi tikai un vienīgi Dalībnieki.

2.3. Jūs saprotat, ka mēs nekādā veidā neesam puse pārdošanas līgumā, ko jūs, izmantojot platformu, varat noslēgt ar platformas Dalībnieku, un ka mēs esam atbildīgi par šo noteikumu ievērošanu tikai attiecībā uz mūsu Dalībniekiem, izslēdzot jebkādas citas saistības, un tikai tādā apmērā, kā to paredz šie Noteikumi un nosacījumi.

2.4. Dalībnieki var darboties kā Patērētāji un kā komerciāli/profesionāli Dalībnieki. Komercpārdošanas dalībnieki ņem vērā, ka Līgumu var noslēgt starp viņiem kā komercpārdošanas dalībniekiem un patērētāju kā Pircēju dalībnieku. Šajā sakarā komerciālās pārdošanas dalībnieki ievēro piemērojamos tiesību aktus patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Ja Līgums noslēgts starp diviem Patērētājiem, šie patērētāju tiesību akti nav piemērojami.

2.5. Mēs neļaujam Dalībniekiem, kas ir komerciāli/profesionāli Dalībnieki, kuri atrodas ārpus Eiropas un vēlas pārdot preces, izmantojot Platformu, kas jau atrodas Eiropā.

2.6. Dalībnieki apņemas piekļūt platformai un izmantot to saskaņā ar tās mērķi, proti, lai nodrošinātu preču pieslēgšanu un pārdošanu vai attiecīgi pirkšanu. Tādējādi Lietotājiem ir aizliegts:

 1. a) pārkāpt trešo personu tiesības, neatkarīgi no tā, vai tās ir intelektuālā īpašuma tiesības (saturs, kas pieder trešai personai), personības tiesības (uzbrukumi cieņai, identitātes zādzība), lietu tiesības (nav tiesību uz pārdošanai piedāvātajām precēm, kas pieder trešai personai) vai līgumiskās tiesības (tiesības izmantot preces, kas pieder trešai personai);
 2. b) jebkādā veidā apdraudēt mūsu datorsistēmu un serveru stabilitāti un to pareizu darbību, jo īpaši izplatot ļaunprātīgus kodus (vīrusus, Trojas zirgus, ļaunprātīgu programmatūru u.c.);
 3. c) bez mūsu piekrišanas jebkādā veidā modificēt mūsu tīmekļa vietni un platformu vai veikt jebkādas traucējošas darbības šajā jomā;
 4. d) piedāvāt pārdošanai saturu, kas nav preces, kuras tīmekļa vietnē uzskaitītas kā preces, kuras var piedāvāt pārdošanai, izmantojot platformu;
 5. e) jebkādā veidā rīkoties pretēji likumam saistībā ar piekļuvi platformai un tās izmantošanu, tostarp saistībā ar apmaiņu, kas var notikt starp dalībniekiem;
 6. f) reklamēt savus pakalpojumus, kas nav pārdošanai piedāvātās preces;
 7. g) Izsoles procesā izmantot automatizētu programmatūru vai jebkuru citu robotu vai līdzīgu sistēmu, kas ļauj lietotājam solīt citādi, nevis manuāli;
 8. h) izmantot sistēmu nelikumīgiem mērķiem, jo īpaši nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vai citām noziedzīga rakstura darbībām. Mēs paturam tiesības šajā sakarā veikt izmeklēšanu.

  3. Reģistrācija

3.1 Lai publicētu sludinājumu un varētu iegādāties platformā piedāvātās preces, ir nepieciešama jūsu kā dalībnieka reģistrācija, kuras laikā jūs piekrītat mums paziņot nepieciešamos personas datus, kā norādīts mūsu privātuma politikā.

3.2. Jūsu kā Pārdevēja reģistrācijai papildus parastajiem datiem ir nepieciešams, lai jūs mums iesniegtu savu personu apliecinoša dokumenta kopiju un pārdošanai piedāvāto preču reģistrācijas dokumenta kopiju, lai mēs pēc iespējas labāk pārliecinātos, ka jūs esat preču īpašnieks.

3.3 Jūsu reģistrācija ir bezmaksas.

3.4 Jūs esat pilnībā atbildīgs par mums sniegto informāciju un par to, lai šī informācija būtu aktuāla, kamēr jūsu konts nav slēgts.

3.5. Reģistrējoties kā Pārdevējs, jums ir jānorāda, vai jūs rīkojaties kā Patērētājs vai kā profesionāls/komerciāls Pārdevējs. Kā profesionāls/komerciāls Pārdevējs jūs esat pakļauts īpašiem pienākumiem, jo īpaši attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem, kā arī nodokļu jomā saistībā ar PVN nomaksu, jūs apņematies atbildēt saskaņā ar patiesību šajā jautājumā un atbrīvot mūs un atlīdzināt mums, kā arī mūsu pārstāvjiem jebkādus zaudējumus, kas mums var rasties, ja jūs neatbildēsiet patiesību.

3.6 Jūs garantējat mums, ka:

 1. a) Jūsu sniegtā informācija ir precīza, un tā būs precīza tik ilgi, kamēr jūsu konts netiks slēgts, un jebkādas izmaiņas jums nekavējoties jāveic savā kontā;
 2. b) Jums ir tiesības reģistrēties mūsu Platformā saskaņā ar jums piemērojamajiem tiesību aktiem, jo īpaši, ka esat sasniedzis pilngadību savā dzīvesvietas valstī, jo mūsu Platformas izmantošana nepilngadīgām personām ir aizliegta;
 3. c) preču pārdošana, attiecīgi tās iegāde notiek saskaņā ar valstī, kurā ir jūsu domicils, spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem;
 4. d) Kopumā jūs ievērojat jums piemērojamos likumus un noteikumus.

Jūs piekrītat atlīdzināt mums un mūsu pārstāvjiem un darbiniekiem visus zaudējumus, kas mums var rasties iepriekš minēto saistību pārkāpumu dēļ.

3.7 Jūs varat brīvi uzstāties ar pseidonīmu. Šajā gadījumā izvēlētais pseidonīms nedrīkst būt neķītrs, aizskarošs vai šokējošs; turklāt tas nedrīkst saturēt norādes, kas attiecas uz e-pasta adresi vai interneta vietni, kā arī nedrīkst pārkāpt trešās personas tiesības vai atbilst trešās personas identitātei.

3.8. Jūs piekrītat saglabāt savu lietotājvārdu un paroli kā konfidencialitāti un nekādā veidā tos neizpaust citiem. Jūs saprotat, ka mums, tāpat kā mūsu Lietotājiem, ir tiesības uzskatīt, ka jebkura jūsu konta izmantošana ir jūsu vai jūsu pilnvarotas personas rīcība. Ļaunprātīgas izmantošanas vai aizdomu par ļaunprātīgu izmantošanu gadījumā jūs piekrītat nekavējoties mūs informēt, un tādā gadījumā jūs saprotat, ka mēs varam apturēt jūsu kontu uz nepieciešamo laiku.

3.9. Vienai un tai pašai personai ir aizliegts atvērt vairākus kontus kā Iegūstošajam dalībniekam.

3.10 Mums ir tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem atteikt jebkādu reģistrāciju, apturēt konta darbību vai izslēgt Dalībnieku.

 1. Paziņojums

4.1. Reklāmas saturs ir tikai un vienīgi attiecīgā Pārdošanas dalībnieka iniciatīva, un par to tas ir pilnībā atbildīgs. Viņš var brīvi noteikt rezerves cenu, zemākas par kuru darījums nevar notikt, vai arī nolemt, ka pārdošana notiks par fiksētu cenu bez iespējamas izsoles. Ja pārdodošais dalībnieks izmanto noteikumus un nosacījumus attiecībā uz paredzēto pārdošanu, viņam šie nosacījumi jānorāda sludinājumā.

4.2 Ja Pārdošanas dalībnieks izvēlas citu publicēšanas datumu, viņa sludinājums tiek publicēts, tiklīdz ir samaksāta tam pienākošā atlīdzība, un publicēšana ir līdzvērtīga 7 (septiņu) dienu publicēšanas sākumam.

4.3 Pārdodošais dalībnieks piekrīt, ka viņa sludinājumā ir iekļauti visi elementi, kurus viņš var pamatoti uzskatīt par būtiskiem potenciālajam pircējam, tostarp jo īpaši:

 1. a) pārdošanas cena fiksētas cenas gadījumā vai minimālā cena izsoles gadījumā;
 2. b) datums, kad preces pirmo reizi laistas tirgū un kad pārdevējs tās iegādājies;
 3. c) jebkādus pārdošanai piedāvāto preču defektus vai remontdarbus;
 4. d) preču pārdošanas vieta un, attiecīgā gadījumā, transportēšanas un piegādes veids.
 5. e) likumā noteiktais pārdomu periods un patērētājiem piemērojamās atteikuma tiesības.
 6. f) vai Pārdodošais dalībnieks darbojas kā patērētājs vai kā komerciāls/profesionāls dalībnieks.

4.4. Pārdošanas dalībniekam ir pienākums ievērot piemērojamos patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus.

4.5. Pārdošanas dalībniekam ir aizliegts saistībā ar savu sludinājumu jebkādā veidā ievietot URL saites vai tīmekļa adreses, kā arī jebkādu citu saturu reklāmas nolūkos.

4.6 Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma uzraudzīt Sludinājuma saturu, tā patiesumu vai noteikumu pamatotību, un pēc saviem ieskatiem varam atteikties publicēt jebkuru Sludinājumu vai dzēst to bez iepriekšēja brīdinājuma un bez tiesībām saņemt jebkādu kompensāciju.

4.7. No brīža, kad prece tiek izvietota pārdošanai platformā, Pārdodošā dalībnieka pienākums ir nodrošināt tās pieejamību un to, ka to nevar iegādāties trešā persona citā platformā vai jebkādā citā veidā. Līdz brīdim, kad izsole ir atvērta, Pārdošanas dalībniekam ir atļauts reklamēties citā platformā, ja vien tas nav pretrunā ar Pārdošanas dalībnieka pienākumiem saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem (jo īpaši 7.3.1. pantu). Izvietojot savu sludinājumu tiešsaistē, Pārdošanas dalībnieks garantē preču (ar skaidri norādītiem defektiem un remontdarbiem) un to darbību labā stāvoklī.

4.8. Ja tiek pārkāpts Konvencijas 4. panta 3. punkts. 4.7. punktu, attiecīgais Pārdošanas dalībnieks apņemas atlīdzināt mums, mūsu pārstāvjiem un darbiniekiem, kā arī Pircējam jebkādu kaitējumu, kas var rasties tā rezultātā.

4.9. Pārdošanas dalībniekam ir tiesības mainīt rezervācijas cenu un/vai informāciju, kas minēta viņa sludinājumā, kamēr nav iesniegts neviens Pircēja dalībnieka piedāvājums.

 1. Līguma noslēgšana

5.1. Pārdošanas perioda sākums, ko izvēlējies Pārdošanas dalībnieks, ievietojot savu sludinājumu tiešsaistē, ir līdzvērtīgs saistošam piedāvājumam pārdot attiecīgās preces (1) pirmajam Pircējam, kurš piedāvā samaksāt noteikto fiksēto cenu, vai ( 2) visaugstākajam solītājam, ja pārdošana notiek izsolē, un tad tiek izdarīta atruna, ja preces tiktu izliktas pārdošanai ar rezervēto cenu, pieņemot, ka piedāvājuma stingrība ir atkarīga no tā, vai augstākais piedāvājums ir augstāks par Pārdošanas dalībnieka paziņoto rezervācijas cenu.

5.2 Pārdošanas termiņš ir 7 (septiņas) dienas no pārdošanas perioda sākuma. Ja pēc šā termiņa beigām nav iesniegts neviens piedāvājums un līgums nav noslēgts, Pārdošanas dalībnieks var brīvi atkārtoti piedāvāt preces saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem.

5.3. Pārdodošajam dalībniekam ir tiesības atsaukt savu piedāvājumu, kamēr nav iesniegts neviens Pircēja dalībnieka piedāvājums.

5.4. Pircēja dalībnieka iesniegtais piedāvājums ir līdzvērtīgs stingrai piekrišanai iegādāties preces, ja tiek samaksāta (1) pārdošanas cena, kas norādīta pārdošanas par fiksētu cenu gadījumā, vai (2) summa, par kuru viņš uzvarējis izsolē, ja tiek rīkota izsole, un tad tiek izmantota hipotēze, ka preces tiek izliktas pārdošanai ar rezerves cenu, hipotēze, kurā Pircēja dalībnieka iesniegtais piedāvājums ir saistošs Pārdošanas dalībniekam tikai tad, ja piedāvātā summa ir lielāka par rezerves cenu.

5.5. Līgums ir noslēgts brīdī, kad Patērētājs saskaņā ar 5.4. punktu pieņem piedāvājumu un tajā paredzētos nosacījumus, kā noteikts 5.1. punktā. Līgums tiek noslēgts starp Pārdevēju, kas darbojas savā vārdā, un Patērētāju. Platforma nav šī Līguma puse un nevienā brīdī nekļūst par īpašnieku vai likumīgu prasītāju attiecībā uz precēm, kuras Pārdevējs piegādājis Patērētājam.

5.6. Ieteicams, lai pircēja dalībvalsts domicils būtu tajā valstī, kurā atrodas pārdevēja dalībvalsts vai attiecīgās preces. Ja tas tā nav, pircējs tiek aicināts pirms pasūtīšanas noskaidrot izmaksas, kas viņam varētu rasties, piegādājot preces no ārzemēm, – vai nu transporta izmaksas, vai ar preču importu saistītos nodokļus, kas tiks pieskaitīti pārdošanas cenai. Ja patērētājs rīkojas kā Pircējs, šo informāciju patērētājam sniedz pārdodošais dalībnieks.

Šajā gadījumā un atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 5.5. panta pirmo teikumu, pircēja dalībnieka veiktā likme ir pieņemšana tikai ar atkāpes nosacījumu, ka tas piekrīt kopējai pārdošanas cenai, ko tam paziņos pārdevējs dalībnieks, kā noteikts 5.5. panta pirmajā teikumā. 8.2. un 8.3. punktā.

5.7. Dalībniekiem, kuru pieslēgšanās notikusi, izmantojot platformu, ir aizliegts slēgt līgumu ārpus platformas, lai apietu savas saistības attiecībā uz platformas atlīdzību, vai veikt jebkādas darbības, kuru mērķis ir apiet platformas maksas struktūru.

Jebkurš šī punkta pārkāpums var novest pie tūlītējas jūsu konta slēgšanas un jūsu pienākuma samaksāt mums kompensāciju vienreizējā summā EUR 1000 (viens tūkstotis eiro) par katru pārkāpumu. Visi zaudējumi un tiesiskās darbības pret jums tiek rezervētas.

5.8. Pārdošanas dalībnieks ne vēlāk kā preču piegādes brīdī sniedz šādu informāciju rakstveidā vai tādā veidā, lai patērētājs to varētu saglabāt pieejamā veidā uz pastāvīga datu nesēja:

 1. Pārdevēja pārstāvniecības apmeklējuma adrese, uz kuru patērētājs var vērsties ar savām sūdzībām.
 2. Nosacījumi, ar kādiem patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, un veids, kādā patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, vai skaidrs paziņojums par atteikuma tiesību izslēgšanu.
 3. Informācija par garantijām un esošo pēcpārdošanas servisu
 4. Preces, pakalpojuma cena, ieskaitot visus nodokļus; ciktāl piemērojams, piegādes izmaksas; un maksāšanas veids, preces piegāde.
 5. Ja patērētājam ir atteikuma tiesības, atteikuma veidlapas paraugs.
 1. Atalgojums

6.1 Cena par reklāmas ievietošanu tiešsaistē, ko veic Pārdošanas dalībnieks, ir:

 1. a) 99 EUR (deviņdesmit deviņi eiro) par klasisko formulu (tiešsaistē platformā);
 2. b) 349 EUR (trīs simti četrdesmit deviņi eiro) par premium formulu, kas ietver reklāmas priviliģētu virzīšanu platformā, mūsu informatīvajā biļetenā, mūsu sociālajās lapās un preses reklāmās, ja iespējams.

6.2. Ja pārdošanas rezultātā tiek noslēgts līgums starp Pārdošanas dalībnieku un Pircēju, Pircējs piekrīt mums maksāt komisijas maksu 3,5 % apmērā no pārdošanas cenas, vismaz 500 € un maksimāli 5 000 €, ja nav noteikta rezerves cena, un + 10 % no summas starp rezerves cenu un galīgo cenu, ja galīgā cena pārsniedz rezerves cenu (šajā cenā nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi, kā noteikts 9.2. pantā).

6.3. Jebkura Pircēja biedra kartei tiks uzlikta drošības nauda 3,5 % apmērā no sākotnējā solījuma, kuras minimālais apmērs ir 500 €, bet maksimālais – 5000 €, lai garantētu, ka biedriem ir līdzekļi, lai piedalītos izsolē. Aizturētā summa tiks atbrīvota uzreiz pēc izsoles beigām. Klients ir informēts, ka šī aizturējuma atbrīvošana atkarībā no bankas var ilgt līdz 7 dienām.

6.4. Ja Atlīdzībai ir piemērojams PVN vai līdzīgs nodoklis, tas tiks aprēķināts no iepriekšminētās Atlīdzības summas un papildus iekasēts no Pārdodošā dalībnieka vai attiecīgi Pircēja dalībnieka.

 1. Maksājuma noteikumi

7.1 Maksājumu veikšana

7.1.1. Dalībnieki piekrīt maksāt visas piemērojamās maksas (“Pirkumi”), kas norādītas mūsu Platformā, tostarp, bet ne tikai, visus piemērojamos nodokļus (jo īpaši PVN) vai maksājumus.

7.1.2. Mēs izmantojam Stripe, Inc. kā trešās puses maksājumu apstrādes pakalpojumu; tomēr mēs neapstrādājam nevienu darījumu, ko Pircējs var tieši veikt ar Pārdevēju, ja šāds Pārdevējs izvēlas maksājumu apstrādes metodi, kas maksājumu apstrādei izmanto trešo pusi. Visai informācijai, ko dalībnieki sniedz saistībā ar izsoli, jābūt precīzai, pilnīgai un aktuālai.

7.2.3 Cenas, kas norādītas transportlīdzekļiem vai citiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus Pārdevēji ir iekļāvuši mūsu Platformā, nosaka paši Pārdevēji, un mēs neesam atbildīgi par cenu vai saistīto maksu noteikšanu vai pārrunām par tām. Pircēji Dalībnieki saprot un piekrīt, ka, aprēķinot galīgo pārdošanas cenu, ko iekasēt no Pircēja, Pārdevējs var pievienot jebkuru vai visus iepriekš minētos vai jebkurus citus nodokļus un nodevas cenai.

7.2.3. Visas Digitālajos pakalpojumos norādītās summas ir norādītas eiro.

7.2 Kompensācijas netiek atmaksātas

Visi pirkumi, kas veikti no Pārdevēja, izmantojot Platformu, tiek veikti starp attiecīgo Pircēju un Pārdevēju; šī iemesla dēļ, ja jūs pieprasāt atmaksāt naudu saistībā ar pirkumu vai jums ir kādi jautājumi, jums ir tieši jāsazinās ar attiecīgo Pārdevēju.

7.3 Solīšana un izsole

7.3.1 Rezerve un publicēšana

Lai izmantotu mūsu Platformu transportlīdzekļa vai cita produkta izvietošanai, Pārdevējam ir jānorāda, vai ir noteikta minimālā cena, par kādu Pārdevējs ir gatavs apsvērt pārdošanu Pircējam (“Rezerve”), vai arī šāda minimālā cena nav nepieciešama (“Bez rezerves”). Pārdevējs var samazināt vai atcelt rezervi izsoles laikā, paziņojot mums par šādām izmaiņām pa e-pastu vai, ja iespējams, izmantojot mūsu Pārdevējam pieejamos tīmekļa paziņošanas rīkus. Mēs apstiprināsim sludinājumu publicēšanai mūsu platformā tikai pēc tam, kad Pārdevējs būs izvēlējies rezervi vai būs izvēlējies “Bez rezerves” attiecīgajam sludinājumam.

7.3.1 Pārdevēja apstiprinājums

Pārdošanā iesaistītie dalībnieki ir pilnībā atbildīgi par visu augšupielādēto saturu un informāciju, kas saistīta ar jebkuru transportlīdzekli, produktu vai pakalpojumu, ko Pārdošanā iesaistītie dalībnieki nolemj pārdot. Viņi ir arī pilnībā atbildīgi visos aspektos par darījuma ar attiecīgo Pircēju izpildi saskaņā ar Līgumu.

JA PĀRDODOŠAIS DALĪBNIEKS PIEKĻŪST PLATFORMAI VAI IZMANTO TO, LAI PĀRDOTU TRANSPORTLĪDZEKLI VAI CITU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU KĀ “PĀRDEVĒJS”, JEBKURŠ ŠĀDS PĀRDODOŠAIS DALĪBNIEKS AR ŠO APLIECINA UN PIEKRĪT, KA PĒC PUBLICĒŠANAS UN LAIKPOSMĀ, KAD ŠĀDA PĀRDEVĒJA PIEDĀVĀJUMS IR PIEEJAMS PLATFORMĀ VAI AR TĀS STARPNIECĪBU, ŠĀDS PĀRDEVĒJS NEDRĪKST UZSKAITĪT, PUBLICĒT VAI CITĀDI DARĪT PIEEJAMU ATTIECĪGO TRANSPORTLĪDZEKLI VAI CITU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU NEVIENĀ CITĀ IZSOLĒ, DĪLERU VAI PIEDĀVĀJUMU DIENESTĀ. TURKLĀT KATRS PĀRDEVĒJS AR ŠO ATZĪST UN PIEKRĪT, KA JEBKURĀ LAIKĀ PĒC PUBLICĒŠANAS MĒS VARAM DZĒST PĀRDEVĒJA PIEDĀVĀJUMU.

7.3.2 Pircēja apstiprinājums

Katrs Dalībnieks Pircējs atzīst un piekrīt, ka (i) Pircēja maksa, kas saistīta ar katru piedāvājumu, kurš iesniegts, izmantojot mūsu Platformu, ir saistoša un tādējādi saskaņā ar Līgumu ir maksājama mums, un (ii) Pircējs ir atbildīgs par visām piemērojamām valsts nodevām un nodokļiem, kas attiecas uz Platformā uzskaitītajiem transportlīdzekļiem. Ja Dalībnieki Pircēji nolemj solīt par transportlīdzekli, ko Pārdevējs ir iekļāvis mūsu Platformā, šādi Dalībnieki atzīst un piekrīt, ka viņu solījums ir pirmais nesaistošais solis, ar kuru Pārdevējam tiek izrādīta jūsu interese par sarakstā iekļauto transportlīdzekli, un pats par sevi tas nerada oficiālu līgumu starp jums kā Pircēju un šādu Pārdevēju. Pircēja un pārdevēja pienākums ir vienoties par saistoša darījuma noteikumiem un noslēgt oficiālu līgumu. Šī līgumu slēgšana ir ārpus šī Līguma un Platformas darbības jomas, kas pusēm nav savstarpēji saistoši. Pircēja atbildība par jebkādām nosūtīšanas vai piegādes nodevām ir noteikta oficiālajā līgumā starp attiecīgo Pārdevēju un Pircēju.

Mēs nepārbaudām nevienu transportlīdzekli vai citu preci, ko Pārdevējs piedāvā Platformā. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neuzņemamies nekādu risku, kas saistīts ar transportlīdzekļa iegādi no Pārdevēja, kas iekļauts Platformas sarakstā.

7.4. Gadījumā, ja (1) netiek samaksāta mūsu labā pienākošā komisijas maksa, (2) Pircējs biedrs nesamaksā pārdošanas cenu noteiktajā termiņā vai (3) preces netiek piegādātas, tad katrai pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, un tādā gadījumā mēs apņemamies atmaksāt Pircējam biedram samaksāto komisijas maksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad esam informēti par Līguma izbeigšanu, bet Pārdošanas biedrs apņemas atmaksāt Pircējam biedram pārdošanas cenu, ja viņš nevar to piegādāt.

 1. Preču piegāde

8.1. Pircēja identitāte un kontaktinformācija tiek paziņota Pārdošanas dalībniekam pēc tam, kad ir samaksāta komisijas maksa saskaņā ar Līguma 8.2. pantu. 8.1. punktā minēto summu.

8.2. Pārdošanas dalībnieks 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad viņam kļuvis zināms par savu identitāti, informē Pircēju par piegādes nosacījumiem. Ja šī piegāde paredz preču eksportu, Pārdošanas dalībnieks jo īpaši informē Pircēju par transporta izmaksām un piemērojamiem nodokļiem, lai Pircējs varētu uzzināt darījuma kopējo cenu. Ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi, Pircējs ir atbildīgs par preču transportēšanas organizēšanu un veikšanu; tādēļ informācija, kas Pārdevējam saskaņā ar šo punktu jāsniedz Pircējam, uzskatāma par Pircēja izmaksu norādēm. Tā kā mēs neesam Līguma puse, mēs neesam iesaistīti preču transportēšanā.

8.3. Ja preces ir paredzēts eksportēt, Pircējs 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs par to ir informējis Pircēju, apstiprina, ka piekrīt vispārējai cenai. Ja šī cena netiek pieņemta, Pircējs mūs par to informē; pārdošana tiek pārtraukta, un mēs apņemamies atmaksāt komisijas maksu, kas samaksāta saskaņā ar Civilkodeksa 6. panta 1. punktu. 8.2. punktu 10 (desmit) dienu laikā pēc informēšanas.

8.4. Pircējs apņemas samaksāt pirkuma cenu 30 (trīsdesmit) dienu laikā (1) pēc tam, kad Pārdevējs ir informējis Pircēju par piegādes nosacījumiem saskaņā ar 8.4. pantu. 9.2. punktu, attiecīgi (2) pēc tam, kad Pircējs biedrs ir apstiprinājis, ka piekrīt vispārējai cenai, ja preces tiks eksportētas, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

 1. Garantija

9.1 Neesot Pērkotāja un Pārdevēja līguma puse, mēs nesniedzam nekādas garantijas attiecībā uz pārdošanai piedāvātajām precēm un nekad neiekļaujam preces pārdošanai platformā. Tādējādi (1) mēs nekad neesam platformā pārdošanai piedāvāto preču īpašnieki, (2) neesam veikuši nekādu platformā pārdošanai piedāvāto preču pārbaudi un (3) neesam bijuši nevienas no pārdošanai piedāvātajām precēm īpašnieki.

9.2. Pircējs ir tiesīgs vērsties pret Pārdevēju, izmantojot spēkā esošajos tiesību aktos paredzētās tiesības, attiecīgi tās tiesības, par kurām Pārdevējs būtu varējis vienoties un kuras Pircējam būtu piešķīris tieši Pērkotājam, ja iegādātā prece neatbilst pārdošanas aprakstam vai tai būtu defekti, kas dod tiesības Pircējam, norādot, ka Pircējs apņemas pārbaudīt preci tās saņemšanas brīdī un 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tās saņemšanas informēt Pārdevēju par atklātajiem defektiem.

 1. Nodokļi

10.1. Jūs kā Dalībnieks piekrītat pildīt savas juridiskās saistības, samaksājot jebkādu maksu vai nodokli, kas var būt jāmaksā saistībā ar preču pārdošanu vai iegādi, izmantojot Platformu, jo īpaši attiecībā uz PVN, ja nejauši esat profesionāls Pārdevējs.

 1. Tiesību īpašumtiesības

11.1. Mums pieder visas nepieciešamās tiesības, jo īpaši intelektuālā īpašuma tiesības, attiecībā uz Platformu.

11.2. Reģistrējoties par Dalībnieku, jums netiek piešķirtas nekādas tiesības uz Platformu, izņemot tiesības piekļūt tai un izmantot to saskaņā ar šajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.

11.3. Jūs garantējat, ka jums pieder visas tiesības uz (1) reklāmām, tekstiem un ilustrācijām (“Saturs”), ko jūs ievietojat tiešsaistē kā Dalībnieks, attiecīgi, ka jums ir dokumentāri apstiprinātas atļaujas to darīt un ka jūs varat mums pēc mūsu pieprasījuma iesniegt šādus dokumentus, (2) uz pārdošanai piedāvātajām precēm, uz kurām neattiecas nekādas ierobežotas vai līgumā noteiktas lietu tiesības, uz kurām trešā persona varētu pretendēt, lai izjauktu pārdošanu.

11.4. Jūs piešķirat mums licenci uz Saturu tādā apmērā, kas nepieciešams vēlamā mērķa sasniegšanai, proti, preču pārdošanai platformā, lai tās pārdotu Pircējam biedram, izslēdzot jebkādus citus mērķus, un šī licence premium formulā ietver arī tiesības izmantot minēto saturu mūsu biļetenā, sociālajās lapās un preses publikācijās.

11.5. Ja tiek pārkāpts Regulas (EK) Nr. 11.3, minētais saturs tiks nekavējoties noņemts, un jūs piekrītat pasargāt mūs, mūsu pārstāvjus un darbiniekus no kaitējuma un atlīdzināt mums, mūsu pārstāvjiem un darbiniekiem jebkādus zaudējumus, kas mums var rasties, neatkarīgi no tā, vai tie ir advokātu honorāri, kas radušies šāda pārkāpuma rezultātā, tiesas izdevumi vai rīkojums par zaudējumu atlīdzināšanu.

11.6 Mēs esam tiesīgi izmantot jebkuru jūsu mums paziņoto viedokli vai viedokli saistībā ar platformu, nedodot jums tiesības izvirzīt pret mums jebkādas, jo īpaši finansiālas, pretenzijas.

 1. Datu aizsardzība

12.1 Lai piekļūtu platformai un to izmantotu, ir nepieciešams vākt un apstrādāt dažus jūsu personas datus, kas tiek darīts saskaņā ar mūsu privātuma politiku, uz kuru ir atsauce šeit: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Garantijas neesamība un atteikšanās no garantijas [platform operating company]

13.1. Piekļuve Platformai un tās izmantošana tiek nodrošināta “tāda, kāda tā ir”, bez garantijas, ka tā necietīs no darbības traucējumiem vai datora kļūdām, un tādā gadījumā mēs centīsimies tās novērst, bet jūs nevarēsiet iesniegt nekādas pretenzijas par šo jautājumu.

13.2 Mūsu Platformā var būt iekļautas dažādas saites un URL uz trešo personu vietnēm, kuras mēs nekontrolējam. Mēs aicinām mūsu Lietotājus būt piesardzīgiem attiecībā uz šīm saitēm, izlasīt nosacījumus, kas var tikt piemēroti, un mēs atbrīvojam mūs no jebkādas atbildības par jebkādu kaitējumu, kas var rasties mūsu Lietotājiem saistībā ar minēto saišu un URL adrešu piekļuvi un izmantošanu.

13.3 Mēs atbrīvojam sevi no jebkādas atbildības, kas saistīta ar jūsu reģistrāciju un Līguma, kas varētu izrietēt no tās, noslēgšanu vai izpildi starp Dalībniekiem, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Jo īpaši mēs negarantējam, ka preču pārdošana vai iegāde jūsu dzīvesvietas valstī ir likumīga vai nav pakļauta noteiktiem nosacījumiem, kas vispirms ir jāizpilda, jo īpaši administratīvā līmenī. Deputātiem pašiem ir iepriekš jāinteresējas.

Mūsu atbildība nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt kopējo sludinājuma summu un komisijas maksu, kas mums samaksāta saistībā ar konkrēto sludinājumu.

 1. Locekļu atbildība un atlīdzība

14.1. Dalībnieki apņemas atlīdzināt mums, kā arī mūsu vadītājiem, pārstāvjiem vai darbiniekiem visus zaudējumus, kas mums var rasties saistībā ar viņu piekļuvi platformai, platformas izmantošanu, kā arī saistībā ar jebkuru šo noteikumu vai tiesību aktu pārkāpumu, kas piemērojami (x) Skartajam(-iem) Dalībniekam(-iem).

 1. Ilgums un izbeigšana

15.1 Jūsu piederība platformai sākas, kad atverat savu kontu, un beidzas, kad tas tiek slēgts, un jūs to jebkurā laikā varat veikt tiešsaistē.

15.2 Mēs paturam tiesības jebkurā laikā slēgt jūsu kontu mēneša beigās, nosūtot iepriekšēju paziņojumu vismaz septiņas dienas iepriekš, attiecīgi ar tūlītēju spēkā stāšanos gadījumā, ja:

 1. a) Mēs pārtraucam Platformas darbību vai vispār pārtraucam savu darbību.
 2. b) Jūs pārkāpjat jebkuru no šiem Noteikumiem un nosacījumiem;
 3. c) Jūs rīkojaties tā, ka kaitējat mūsu reputācijai.

15.3 No brīža, kad jūsu konts tiek slēgts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 15.2. b vai c, jums ir aizliegts atvērt jaunu kontu ar savu vai citu identitāti.

 1. Nullesums

16.1. Gadījumā, ja viens vai otrs no šiem nosacījumiem izrādās spēkā neesošs saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, attiecīgais nosacījums tiks interpretēts pēc iespējas tuvāk tā sākotnējam formulējumam, lai garantētu tā spēkā esamību. Pārējos nosacījumus šī iespējamā spēkā neesamība neietekmē, un tie paliek spēkā pilnībā.

 1. Sūdzības

17.1 Jebkuras sūdzības, kas Lietotājam var rasties saistībā ar mūsu pakalpojumiem neatkarīgi no to rakstura, tiek iesniegtas mums elektroniski uz šim nolūkam norādīto e-pasta adresi.

17.2 Mēs cenšamies adekvāti atrisināt sūdzības un apņemamies atbildēt uz sūdzību 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja mūsu atbildei ir nepieciešams ilgāks laiks, mēs šo 14 dienu termiņu varam pagarināt divas reizes.

 1. Piemērojamie tiesību akti un kompetentā tiesa

18.1. Šo noteikumu un nosacījumu spēkā esamībai un izpildei piemēro Šveices tiesību aktus, izņemot federālos starptautisko privāttiesību likumus.

18.2 Jebkurš strīds, kas tieši vai netieši izriet no šiem noteikumiem starp [company operating the platform] un Dalībniekiem, būs pakļauts Ženēvas Republikas un Ženēvas kantona Pirmās instances tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai, kurai puses ar šo piekrīt neatsaucami pakļauties.

18.3 Jebkurš strīds starp Dalībniekiem, kas rodas pēc Līguma noslēgšanas saistībā ar precēm, kuras tiek piedāvātas pārdošanai platformā, tiks iesniegts izskatīšanai pircēja domicila kompetentajā tiesā.

1. pielikums

Atteikuma veidlapas paraugs

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no Līguma)

Uz: [ uzņēmēja nosaukums]

[ tirgotāja ģeogrāfiskā adrese]

[ tirgotāja faksa numurs, ja pieejams]

[ tirgotāja/ pakalpojumu sniedzēja e-pasta adrese vai elektroniskā adrese]

Ar šo es/mēs* paziņoju, ka esmu/esam* nolēmis/i izbeigt mūsu līgumu par šādu produktu pārdošanu: [ produkta nosaukums ]*

šāda digitālā satura piegāde: [designation digital content]*

šādu pakalpojumu sniegšanu: [service designation]*,

Pasūtīts*/saņemts* [date of order for services or date of receipt for products].

[Patērētāja(-u) nosaukums

[Patērētāja(-u) adrese

[Signature of consumer(s)] (tikai tad, ja šī veidlapa ir iesniegta papīra formā)

[Date]

* Svītrot, ja nav piemērojams, vai aizpildīt, ja piemērojams

Biļetens