Doklady na predaj vozidla

Zoznam dokumentov potrebných na potvrdenie vlastníctva a histórie vozidla

 • 1. Osvedčenie o technickej kontrole
 • 2. Osvedčenie o registrácii

  Keď zaregistrujete svoje auto v EÚ, príslušné orgány vám vydajú osvedčenie o registrácii. V závislosti od pravidiel platných vo vašej krajine sa tento certifikát skladá z jednej alebo dvoch častí.

  Ostatné krajiny EÚ sú povinné tento certifikát uznať.

 • 3. Osvedčenie o administratívnom štatúte
 • 4. Doklad o vlastníctve
  a doklad o zaplatení dane
  o pridanej hodnote

  Na faktúrach používaných ako doklad o kúpe musí byť jasne uvedené IČ DPH predajcu.

 • 5. Doklad o poistení
 • 6. Správa o histórii vozidla
 • 7. Čestné vyhlásenie, že
  vozidlo nemalo nehodu
 • 8. Dokument o online službe
  kontroly proti záložnému právu

  Overenie, že vozidlo nie je kradnuté.

  Kliknite tu

 • 9. Doklad totožnosti alebo cestovný pas a
  vodičský preukaz
 • 10. Pre nové vozidlá:
  osvedčenie o zhode

  Osvedčenie o zhode vydané výrobcom dokazuje, že technické vlastnosti vozidla zodpovedajú environmentálnym a bezpečnostným normám.
  Môže to byť európsky (CE certifikát) alebo národný certifikát.

 • Osvedčenie o technickej kontrole
 • Osvedčenie o registrácii. Pri registrácii vozidla v EÚ vám príslušné orgány vydajú osvedčenie o registrácii. V závislosti od pravidiel platných vo vašej krajine sa toto osvedčenie skladá z jednej alebo dvoch častí. Ostatné krajiny EÚ sú povinné uznať toto osvedčenie
 • Osvedčenie o administratívnom štatúte
 • Doklad o vlastníctve
 • Na faktúrach používaných ako dôkaz o nákupe musí byť jasne uvedené číslo DPH predajcu.
 • Doklad o poistení
 • Správa o histórii vozidla
 • Čestné vyhlásenie, že vozidlo nemalo nehodu
 • Dokument z online služby kontroly proti kolateralizácii. Overenie, že vozidlo nebolo odcudzené
 • Doklad totožnosti alebo cestovný pas a vodičský preukaz
 • Pre nové vozidlá: osvedčenie o zhode.
 • Pas majiteľa alebo platný preukaz totožnosti
 • Osvedčenie o zhode, ak sa dováža z EÚ/EZVO (alebo rovnocenné bezpečnostné osvedčenie, ak sa dováža mimo EÚ/EZVO)
 • Doklad o vlastníctve, napr. kúpna zmluva alebo existujúce registračné dokumenty.
 • Platné poistenie auta
 • Kúpna zmluva alebo predajná zmluva, v ktorej sú uvedené podrobné informácie o stave vozidla vrátane známych závad. Vzor zmluvy môžete nájsť. Je dobré hľadať autá, ktoré sa dodávajú s komplexnou servisnou knihou alebo servisnou knižkou ( Scheckheftgepflegt ).
 • Existujúce registračné doklady ( der Fahrzeugschein )
 • Údaje o poslednej kontrole Technischer Überwachungsverein (TUV), ak je vozidlo staršie ako tri roky
 • Získajte informácie o vozidle: https://www.carfax.eu/ (platená služba)
 • Pas majiteľa alebo platný preukaz totožnosti
 • Kúpna zmluva alebo faktúra
 • Dve registračné osvedčenia (časť I a časť II)
 • Európsky certifikát zhody (COC)
 • Dobrovoľná MOT
 • Získajte informácie o vozidle: https://vinspy.eu/vin -check-austria/ (platená služba) alebo ou https://www.carfax.eu/de (platená služba)
 • Pas majiteľa alebo platný preukaz totožnosti
 • faktúra, ktorá obsahuje údaje o vozidle, dohodnutú cenu, ponúkanú záruku na predaj, ako aj údaje o predchádzajúcich majiteľoch a predajcoch vozidla
 • Potvrdenie o tom, že vozidlo prešlo technickou kontrolou (autokurz/kontrolná technika ) v priebehu dvoch mesiacov pred predajom
 • Správa o stave vozidla po technickej kontrole
 • Osvedčenie o zhode (gelijkvormigheidattest/certificate de conformity), ktoré preukazuje, že vozidlo spĺňa technické špecifikácie definované belgickými zákonmi.
 • Car-Pass s údajom o počte kilometrov, ktoré vozidlo prešlo
 • Ružový formulár (roze formulier/formulaire rose ) na registráciu vozidla
 • Získajte informácie o vozidle: https://www.carvertical.com/be (platená služba) alebo https://www.carfax.eu/fr (platená služba)
 • Pas majiteľa alebo platný preukaz totožnosti
 • Doklad o tom, že vozidlo je spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách.
 • NIE/NIF Osobný preukaz totožnosti
 • Registrácia vozidla
 • Potvrdenie o zaplatení miestnej dane z motorových vozidiel
 • Získajte informácie o vozidle: https://www.carfax.eu/es (platená služba)
 • Pas majiteľa alebo platný preukaz totožnosti
 • Listina o predaji (Atto di Vendita)
 • Doklady o vozidle (Certificato di Proprietà)
 • Osvedčenie o evidencii vozidla (Carta di Circolazione)
 • Získajte informácie o vozidle: https://www.carfax.eu/it (platená služba)
 • Pas majiteľa alebo platný preukaz totožnosti
 • Registračný preukaz vozidla ( kentekencard )
 • Tenaamstellingscode alebo kód nehnuteľnosti

Tí, ktorí majú doklady vydané pred januárom 2014, môžu predložiť iné dokumenty:

 • Tenaamstellingsbewijs alebo doklad o vlastníctve, ktorý preukazuje, že vozidlo je registrované na meno vlastníka, vrátane mena, dátumu narodenia a bydliska vlastníka, ako aj dátumu registrácie
 • Overschrijvingsbewijs alebo “doklad o prevode”, čo je osvedčenie o evidencii, ktoré preukazuje vlastníctvo vozidla.
 • Získajte informácie o vozidle: https://ovi.rdw.nl/ (platená služba) alebo https://www.carfax.eu/nl (platená služba)
 • Pas majiteľa alebo platný preukaz totožnosti
 • Vyplniť a podpísať formulár o prevode vlastníctva 2
 • Registračné doklady vozidla: V tomto prípade ide buď o univerzálny doklad DUA (Documento Único Automóvel ), známy aj ako osvedčenie o evidenčnom čísle ( Certificado de Matrícula ) , alebo o dva doklady:
  • Doklad o registrácii vozidla (Título de Registo de Propriedade)
  • Denník na palube
 • Dôkaz o MOT: Platný certifikát IPO (Inspecção Periódica Obrigatória)
 • Zelená karta/osvedčenie MOT (Calendário das Inspecções Técnicas de Veículo, tiež nazývané: Carta Inspecção Técnica Periódica), ktorý obsahuje podrobné údaje o histórii kontrol vozidla a dátum nasledujúcej kontroly
 • Doklady alebo preukaz vlastníka o zaplatení dane z motorových vozidiel (Imposto Municipal de Veiculo ) ako doklad o zaplatení dane z motorových vozidiel
 • Získajte informácie o vozidle: https://www.carfax.eu/ (platená služba)
 • Pas majiteľa alebo platný preukaz totožnosti
 • Vo Švajčiarsku sa vozidlo pravidelne podrobuje povinnej technickej kontrole na výzvu odboru motorových vozidiel. Pre väčšinu vozidiel, automobilov a motocyklov sa kontroly vykonávajú v týchto intervaloch: 1. kontrola: 2. kontrola: 5 rokov od dátumu prvej registrácie: Po 3 rokoch. Potom: každé 2 roky. Zmena vlastníka nemá na tieto lehoty žiadny vplyv
 • Doklady o evidencii vozidla predchádzajúceho majiteľa (dopravné povolenie/Fahrzeugausweis ) v prípade ojazdeného vozidla alebo znalecký posudok 13.20A/Pruefungsbericht 13 . 20A, ak ide o nové alebo dovezené vozidlo
 • Získajte informácie: https://www.carfax.eu/fr (platená služba)
 • Pas majiteľa alebo platný preukaz totožnosti
 • História vozidla
 • Doklad o registrácii vozidla V5C (ktorý potvrdzuje, že ste registrovaným vlastníkom a že vozidlo je vaše).
 • osvedčenia o technickej prehliadke (pre vozidlá staršie ako tri roky, v ktorých sú uvedené všetky absolvované technické prehliadky a poznámky o problémoch, ktoré môžu spôsobiť problémy pri budúcich technických prehliadkach).
 • faktúry za servis (bonusom sú ročné servisné potvrdenia a servisná knižka s pečiatkami hlavných predajcov)
 • riadne opečiatkovaná servisná knižka
 • Získanie informácií o vozidle: https://www.gov.uk/get-vehicle-information-from-dvla alebo https://www.carfax.eu/ (platená služba)
Newsletter