Účelom zásad ochrany osobných údajov je ukázať vám, ako Piston Addict používa, spravuje a chráni osobné údaje, ktoré ste mohli spoločnosti odovzdať v súvislosti s používaním jej webovej stránky: https://www.pistonaddict.com. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú založené na povinnostiach editora webovej stránky, ako sú definované všeobecnými nariadeniami o ochrane údajov (GDPR), pre všetky záležitosti týkajúce sa súhlasu so zhromažďovaním osobných údajov, ochrany a bezpečnosti osobných údajov, rešpektovania vaše práva, pokiaľ ide o prístup, opravu, spracovanie, prenosnosť a vymazanie vašich údajov.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Piston Addict môžu byť upravené podľa možných zmien v legislatívnych (RGPD), regulačných a jurisprudenciálnych rámcoch, ktoré určujú jej vývoj a aplikáciu.

1° ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV

Stránku https://www.pistonaddict.com je celkom možné prehliadať bez toho, aby ste zverejnili svoje osobné údaje vydavateľovi webovej stránky, s obmedzeniami, ktoré to ukladá z hľadiska prístupu k časti ponúkaných informácií a služieb.

Poskytnutie osobných údajov (priezvisko a meno, názov spoločnosti, funkcia v spoločnosti, e-mailová adresa, číslo profesionálnej telefónnej linky a pod.) spoločnosti Piston Addict je povinnosťou, ak si želáte zaslať cenovú ponuku, kontaktovať alebo požiadať o informácie.

Prijímate teda princíp ich zhromažďovania na účely opísané vo formulároch, ako aj v odseku „Účely spracovania údajov“. Vydavateľ získava osobné údaje aj prostredníctvom nasadzovania súborov pripojenia v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa používania cookies.

2° ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Piston Addict implementuje rôzne bezpečnostné opatrenia na udržanie bezpečnosti vašich osobných údajov:

 • používanie najmodernejšieho šifrovania na ochranu vašich osobných údajov prenášaných online,
 • analytické cookies umožňujú počítať používateľov internetu pri analýze ich správania počas návštevy webovej stránky za účelom generovania štatistík návštevnosti,
 • používanie počítačov a serverov v bezpečnom prostredí na ukladanie a spracovanie vašich údajov,
 • obmedzený prístup k osobným informáciám pre zamestnancov, ktorí potrebujú vykonávať konkrétnu prácu (fakturácia a pod.).

3° SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Piston Addict má veľmi prísnu politiku spracovania osobných údajov, ktorá spočíva v tom, že ich nikdy nepostúpi, nepožičiava, neprenajíma ani nepredáva organizáciám tretích strán.

Všetko spracovanie vašich osobných údajov zhromaždených na webovej stránke https://www.pistonaddict.com vykonávajú priamo členovia tímu Efficiencies , ktorí sú na tento účel oprávnení.

Súhlasíte teda so zásadou spracovania vašich osobných údajov na účely opísané v kontaktných formulároch, vytvorení/správe účtu ako aj v odseku nižšie, aby sme lepšie porozumeli vašim potrebám v oblasti produktov a služieb.

4° ÚČELY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Piston Addict vykonáva manuálne alebo automatizované spracovanie vašich osobných údajov podľa konkrétnych účelov:

 • Údaje zhromaždené prostredníctvom formulárov na zadávanie informácií na webovej stránke (kontakt, žiadosť o cenovú ponuku, nábor) sa používajú na zasielanie cenových ponúk, vytváranie alebo rozvíjanie obchodného vzťahu, nábor stážistov a/alebo zamestnancov.
 • Údaje zhromaždené počas prehrávania videí zverejnených na špecializovaných platformách sú potrebné na to, aby ste mohli pristupovať k týmto stránkam tretích strán a vykonávať ich požiadavky.
 • Údaje zhromaždené pri používaní prístupových tlačidiel sociálnych sietí sú potrebné na to, aby bolo možné vykonávať požiadavky týchto stránok tretích strán.

5° ZBER SÚHLASU NA ZBER ÚDAJOV

Pre všetky typy zhromažďovania osobných údajov prostredníctvom svojej webovej stránky používa Piston Addict zariadenia na získanie vášho výslovného súhlasu:

 • za súhlas so zberom údajov pri vypĺňaní kontaktných formulárov,
 • na akceptovanie cookies pri zobrazení varovného bannera.

Piston Addict ukladá zbierky súhlasov so zberom osobných údajov, aby ich mohol na jednoduchú žiadosť sprístupniť CNIL a akémukoľvek inému kontrolnému orgánu.

6° TRVANIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba uchovávania vašich osobných údajov sa líši v závislosti od ich povahy a technológie použitej na ich zhromažďovanie:

 • pre všetky vaše osobné údaje zhromaždené pomocou cookies je doba uchovávania maximálne 13 mesiacov,
 • pre všetky vaše údaje zhromaždené prostredníctvom formulára nesmie doba uchovávania presiahnuť 36 mesiacov.

7° PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Piston Addict neprenáša vaše osobné údaje do tretích krajín, či už sa nachádzajú v Európskej únii alebo mimo nej.

8° AUTORIZOVANÍ POSKYTOVATELIA

Piston Addict využíva služby autorizovaných poskytovateľov služieb na uľahčenie spracovania osobných údajov, ktoré používate na webovej stránke.

9° VÝKON PRÁV POUŽÍVATEĽOV INTERNETU

V súlade so Všeobecnými nariadeniami o ochrane osobných údajov prijatými Európskym parlamentom dňa 14. apríla 2016 a novelizovaným zákonom o ochrane údajov zo 6. januára 1978 máte súbor práv týkajúcich sa vašich osobných údajov.

Tieto práva môžete uplatniť priamo u vydavateľa webovej stránky:

 • poštou: Piston Addict
 • telefonicky:
 • e-mailom :

9.1° Právo na prístup k údajom

V rámci právneho rámca definovaného RGPD môžete kedykoľvek písomne požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov.

Na tento účel môžete použiť vzorový list vytvorený Komisiou Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.2° Právo na opravu údajov

Právne predpisy týkajúce sa osobných údajov Vám umožňujú požiadať o úpravu alebo opravu neúplných, nepresných alebo neaktuálnych údajov týkajúcich sa Vašej osoby alebo zosnulej blízkej osoby.

Na tento účel môžete použiť vzorový list vytvorený Komisiou Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou – expirovaná.

9.3° Právo na námietku z legitímnych dôvodov

V rámci legislatívneho rámca definovaného GDPR môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z nasledujúcich dôvodov:

 • nesúhlas s používaním údajov zozbieraných v kontexte komerčných vyhľadávacích operácií,
 • opozícia na základe legitímnych dôvodov.

Na tento účel môžete použiť vzorový list vypracovaný komisiou Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposing-lutilisation-commercee-de-ses- coordonnees .

9.4° Právo na prenosnosť údajov

V rámci legislatívneho rámca definovaného RGPD môžete kedykoľvek požiadať o obnovu vašich osobných údajov v otvorenom a strojovo čitateľnom formáte za účelom ich uloženia na iné médium alebo ich prenosu do iného informačného systému na ich opätovné použitie.

Na tento účel môžete použiť vzorový list navrhnutý Komisiou Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.5° Právo na vymazanie údajov

Legislatíva v oblasti osobných údajov vám umožňuje požiadať o vymazanie všetkých vašich údajov, ktoré boli uložené na webovej stránke Piston Addict .

Na tento účel môžete použiť vzorový list navrhnutý Komisiou Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun -webová stránka.

9.6° Spracovanie vašich požiadaviek

Piston Addict sa zaväzuje odpovedať na vaše žiadosti týkajúce sa osobných údajov v primeranej lehote, ktorá nesmie presiahnuť 1 mesiac od ich prijatia.

Piston Addict si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosti týkajúce sa údajov, ktoré sa vyznačujú buď zjavne zlým úmyslom alebo opakujúcou sa a urážlivou povahou.

9.7° Osoba zodpovedná za osobné údaje

Pán.
E-mail:
Telefón:

Newsletter