WEBOVÁ PREZENTÁCIA

Podľa článku 6 zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálnu ekonomiku a pri uplatňovaní Všeobecná ochrana údajov Nariadenie [nariadenie (EÚ) 2016/679], sa používateľom stránky uvádza: https://www.pistonaddict.com, totožnosť rôznych zainteresovaných strán v súvislosti s jej realizáciou a monitorovaním.

 • Majiteľ: Piston Addict SA
 • SA so základným imaním 400 000 CHF
 • Číslo IDE: CHE-354.351.695
 • Číslo DPH: CHE-354.351.695TVA a EU528667635 (číslo OSS mimo EÚ)
 • Kancelária : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Švajčiarsko
 • Telefón: 00 41 22 342 03 55
 • Tvorca/Webmaster: KUBIWEB
 • SAS so základným imaním 21 320 €
 • Číslo SIRET: 53018964600025
 • Sídlo spoločnosti: 46-48 Chemin de la Bruyère – 69570 DARDILLY
 • Hostiteľ: HOSTINGER
 • Sídlo spoločnosti: HOSTINGER INTERNATIONAL LTD, 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaka, Cyprus
 • Kontakt: https://www.hostinger.fr/contact
 • Manažment : Pán Castelain Kevin.

Aktivity Piston Addict prebiehajú po celom svete s hlavným zameraním na Európu, okrem Spojeného kráľovstva a Írska.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNKY A PONÚKANÝCH SLUŽIEB

Používanie stránky https://www.pistonaddict.com znamená úplný súhlas s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami používania. Tieto podmienky používania sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, preto používateľov stránky https://www.pistonaddict.com vyzývame, aby sa s nimi pravidelne oboznamovali.

Táto stránka je používateľom bežne prístupná kedykoľvek. O prerušení z dôvodu technickej údržby však môže rozhodnúť spoločnosť Piston Addict, ktorá sa potom bude snažiť oznámiť používateľom dátumy a časy zásahu.

Stránku https://www.pistonaddict.com pravidelne aktualizuje spoločnosť Piston Addict. Rovnako sa môžu právne upozornenia kedykoľvek zmeniť: napriek tomu sa však používateľovi vnucujú, aby sa s nimi oboznámil čo najčastejšie.

OPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Cieľom stránky https://www.pistonaddict.com je poskytovať informácie o všetkých činnostiach spoločnosti. Spoločnosť Piston Addict sa snaží poskytovať na stránke https://www.pistonaddict.com čo najpresnejšie informácie.

Nemôže však niesť zodpovednosť za opomenutia, nepresnosti a nedostatky v aktualizácii, či už zo svojej strany alebo zo strany partnerov tretích strán, ktorí jej tieto informácie poskytujú.

Všetky informácie uvedené na stránke https://www.pistonaddict.com sú orientačné a pravdepodobne sa budú vyvíjať. Okrem toho informácie na stránke https://www.pistonaddict.com nie sú vyčerpávajúce. Uvádzajú sa s výhradou zmien, ktoré boli vykonané po ich zverejnení na internete.

ZMLUVNÉ OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA TECHNICKÝCH ÚDAJOV

Stránka používa technológiu JavaScript.

Webová stránka nenesie zodpovednosť za materiálne škody súvisiace s používaním stránky. Okrem toho používateľ stránky súhlasí s tým, že bude na stránku pristupovať pomocou najnovšieho zariadenia, ktoré neobsahuje vírusy, a s aktualizovaným prehliadačom najnovšej generácie.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A PORUŠOVANIE PRÁV

Spoločnosť Piston Addict je vlastníkom práv duševného vlastníctva alebo vlastní práva na používanie všetkých prvkov prístupných na stránke, najmä textov, obrázkov, grafiky, loga, ikon, zvukov a softvéru.

Akákoľvek reprodukcia, prezentácia, úprava, publikovanie, adaptácia všetkých alebo časti prvkov stránky, bez ohľadu na použité prostriedky alebo postupy, je zakázaná, s výnimkou predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Piston Addict.

Akékoľvek neoprávnené použitie stránky alebo niektorého z prvkov, ktoré obsahuje, sa bude považovať za porušenie a bude sa stíhať v súlade s ustanoveniami článkov L.335-2 a nasledujúcich zákonníka o duševnom vlastníctve.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

Závislosť na piestoch nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené na zariadení používateľa pri prístupe na stránku https://www.pistonaddict.com, ktoré vyplývajú buď z používania zariadenia, ktoré nespĺňa špecifikácie uvedené v bode 4, alebo z výskytu chyby alebo nekompatibility.

Spoločnosť Piston Addict tiež nenesie zodpovednosť za následné škody (ako je strata trhu alebo strata príležitosti) vyplývajúce z používania stránky https://www.pistonaddict.com. Používatelia majú k dispozícii interaktívne priestory (možnosť klásť otázky v kontaktnom priestore).

Spoločnosť Piston Addict si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vymazať akýkoľvek obsah uverejnený v tomto priestore, ktorý by bol v rozpore s platnými právnymi predpismi vo Francúzsku, najmä s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany údajov.

Spoločnosť Piston Addict si tiež v prípade potreby vyhradzuje právo spochybniť občianskoprávnu a/alebo trestnoprávnu zodpovednosť používateľa, najmä v prípade rasistickej, urážlivej, hanlivej alebo pornografickej správy, bez ohľadu na použité médium (text, fotografia atď.).

SPRÁVA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo Francúzsku sú osobné údaje chránené najmä zákonom č. 78-87 zo 6. januára 1978, zákonom č. 2004-801 zo 6. augusta 2004, článkom L. 226-13 trestného zákonníka a európskou smernicou z 24. októbra 1995 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Pri používaní stránky https://www.pistonaddict.com sa môžu zhromažďovať tieto údaje: adresa URL odkazov, prostredníctvom ktorých používateľ vstúpil na stránku https://www.pistonaddict.com , poskytovateľ internetových služieb používateľa, adresa internetového protokolu (IP) používateľa.

V každom prípade Piston Addict zhromažďuje osobné údaje týkajúce sa používateľa len pre potreby určitých služieb ponúkaných na stránke https://www.pistonaddict.com.

Používateľ poskytuje tieto informácie s plnou znalosťou skutočností, najmä keď ich sám zadáva. Používateľovi stránky https://www.pistonaddict.com sa potom určí, či je povinný tieto informácie poskytnúť alebo nie. V súlade s ustanoveniami článkov 38 a nasledujúcich zákona 78-17 zo 6. januára 1978 o spracovaní údajov, súboroch a slobodách, ako aj ustanoveniami kapitoly 3 všeobecných predpisov o ochrane údajov majú všetci používatelia právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, na ich opravu a na podanie námietky, a to prostredníctvom písomnej a podpísanej žiadosti, ku ktorej je priložená kópia dokladu totožnosti s podpisom držiteľa dokladu, s uvedením adresy, na ktorú sa má zaslať odpoveď.

Žiadne osobné údaje používateľa stránky https://www.pistonaddict.com nie sú zverejňované bez vedomia používateľa, vymieňané, prenášané, prideľované alebo predávané na akomkoľvek médiu tretím stranám.

Iba prevzatie odkúpenia spoločnosti Piston Addict a jej práv by umožnilo prenos týchto informácií potenciálnemu kupujúcemu, ktorý by bol následne viazaný rovnakou povinnosťou uchovávať a upravovať údaje týkajúce sa používateľa stránky. https://www.pistonaddict.com.

Táto stránka nie je nahlásená CNIL, pretože nezhromažďuje osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb. Databázy sú chránené ustanoveniami zákona z 1. júla 1998, ktorým sa transponuje smernica 96/9 z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz.

Ak chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov alebo v prípade otázok v súvislosti s nimi, môžete sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov na tejto adrese: dpo@pistonaddict.com.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY A SÚBORY COOKIE

Stránka https://www.pistonaddict.com obsahuje určitý počet hypertextových odkazov na iné stránky, ktoré boli vytvorené s povolením spoločnosti Piston Addict. Spoločnosť Piston Addict však nemá možnosť overiť obsah takto navštívených stránok, a preto za túto skutočnosť nenesie žiadnu zodpovednosť.

Prehliadanie stránky https://www.pistonaddict.com pravdepodobne spôsobí inštaláciu súborov cookie do počítača používateľa. Súbor cookie je malý súbor, ktorý neumožňuje identifikáciu používateľa, ale zaznamenáva informácie týkajúce sa navigácie počítača na webovej lokalite.

Takto získané údaje majú uľahčiť následnú navigáciu na stránke a tiež umožniť rôzne merania návštevnosti.

Odmietnutie inštalácie súboru cookie môže znemožniť prístup k určitým službám. Používateľ však môže svoj počítač nakonfigurovať nasledovne, aby odmietol inštaláciu súborov cookie:

 • V aplikácii Internet Explorer: karta Nástroje (piktogram v podobe ozubeného kolieska vpravo hore) / Možnosti internetu. Kliknite na položku Ochrana osobných údajov a vyberte možnosť Blokovať všetky súbory cookie. Overte na Ok.
 • V prehliadači Firefox: v hornej časti okna prehliadača kliknite na tlačidlo Firefox a potom prejdite na kartu Možnosti. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov. Nastavenie pravidiel uchovávania na: použiť vlastné nastavenia pre históriu. Nakoniec zrušte začiarknutie, aby ste zakázali súbory cookie.
 • Pod Safari: V pravom hornom rohu prehliadača kliknite na ikonu menu (symbolizovanú ozubeným kolieskom). Vyberte položku Nastavenia. Kliknite na položku Zobraziť rozšírené nastavenia. V časti Súkromie kliknite na Nastavenia obsahu. V časti “Súbory cookie” môžete zablokovať súbory cookie.
 • V prehliadači Chrome: V prehliadači kliknite v pravom hornom rohu na ikonu ponuky (symbolizovanú tromi vodorovnými čiarami). Vyberte položku Nastavenia. Kliknite na položku Zobraziť rozšírené nastavenia. V časti “Ochrana osobných údajov” kliknite na nastavenia. Na karte “Ochrana osobných údajov” môžete zablokovať súbory cookie.

ROZHODNÉ PRÁVO A URČENIE PRÁVOMOCI

Akékoľvek spory v súvislosti s používaním stránky https://www.pistonaddict.com podliehajú švajčiarskemu právu. Výlučnú právomoc majú príslušné súdy v Ženeve.

HLAVNÉ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY

Zákon č. 78-87 zo 6. januára 1978, zmenený najmä zákonom č. 2004-801 zo 6. augusta 2004 o spracovaní údajov, súboroch a slobodách. Zákon č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálne hospodárstvo. Oddiely 2, 3, 4 a 5 kapitoly 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

LEXICON

Používateľ: používateľ internetu, ktorý sa pripája pomocou vyššie uvedenej stránky.

Osobné údaje: “informácie, ktoré umožňujú v akejkoľvek forme, priamo alebo nepriamo, identifikovať fyzické osoby, ktorých sa týkajú” (článok 4 zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978).

AUTORSKÉ PRÁVA

Kľúčové ikony vytvorené spoločnosťou Good Ware – Flaticon

Piston Addict je registrovaná ochranná známka, všetky práva vyhradené.

Newsletter

Pripojte sa k našej komunite, buďte informovaní o nových aukciách a získajte zľavový kód na bezplatné nahranie vozidla na naše európske aukčné trhovisko.