WEBSITE PRESENTATIE

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie en de toepassing van de Algemene gegevensbescherming Regeling [Verordening (EU) 2016/679], wordt het gespecificeerd aan de gebruikers van de site: https://www.pistonaddict.com, de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de realisatie en het toezicht.

 • Eigenaar: Piston Addict SA
 • SA met een aandelenkapitaal van 400 000 CHF
 • IDE nummer: CHE-354.351.695
 • BTW-nummer : CHE-354.351.695TVA en EU528667635 (niet-EU OSS-nummer)
 • Kantoor : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Zwitserland
 • Telefoon : 00 41 22 342 03 55
 • Schepper/webmaster: KUBIWEB
 • SAS met een aandelenkapitaal van 21 320 €
 • SIRET-nummer: 53018964600025
 • Hoofdkantoor: 46-48 Chemin de la Bruyère – 69570 DARDILLY
 • Management : Mr. Castelain Kevin.

De activiteiten van Piston Addict vinden wereldwijd plaats met de nadruk op Europa, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

Het gebruik van de site https://www.pistonaddict.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de site https://www.pistonaddict.com worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door Piston Addict, die er dan naar zal streven de gebruikers voor de data en uren van de interventie op de hoogte te brengen.

De site https://www.pistonaddict.com wordt regelmatig bijgewerkt door Piston Addict. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij leggen zich echter op aan de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

Het doel van de site https://www.pistonaddict.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. Piston Addict streeft ernaar op de site https://www.pistonaddict.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken.

Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en gebreken in de update, noch door haarzelf, noch door de derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://www.pistonaddict.com is indicatief en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site https://www.pistonaddict.com niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in de site te betreden met recente apparatuur die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN INBREUKEN

Piston Addict is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Piston Addict.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Zuigerverslaafde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij toegang tot de site https://www.pistonaddict.com, die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, uit het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Piston Addict kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site https://www.pistonaddict.com. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers.

Piston Addict behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming.

In voorkomend geval behoudt Piston Addict zich tevens het recht voor de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 en door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Bij gebruik van de site https://www.pistonaddict.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site https://www.pistonaddict.com , de ISP van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Piston Addict alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de noodzaak van bepaalde diensten aangeboden door de site https://www.pistonaddict.com.

De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site https://www.pistonaddict.com de verplichting opgelegd om deze informatie al dan niet te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, alsmede de bepalingen van hoofdstuk 3 van het algemeen reglement voor de bescherming van gegevens, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.pistonaddict.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden.

Alleen de overname van de overname van Piston Addict en haar rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de kandidaat-koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site op te slaan en te wijzigen. https://www.pistonaddict.com.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat hij geen persoonsgegevens verzamelt zonder toestemming van de betrokken personen. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Om uw rechten op uw persoonsgegevens uit te oefenen of in geval van vragen hierover, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: dpo@pistonaddict.com.

HYPERLINKS EN COOKIES

De site https://www.pistonaddict.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van Piston Addict zijn opgezet. Piston Addict heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Browsen op de site https://www.pistonaddict.com kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert.

De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de aanwezigheid mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te installeren, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

 • Onder Internet Explorer: tabblad gereedschap (pictogram in de vorm van een radertje rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.
 • Onder Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Haal het vinkje weg om cookies uit te schakelen.
 • Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een radertje). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op Inhoudsinstellingen. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.
 • In Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

TOEPASSELIJK RECHT EN TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.pistonaddict.com is onderworpen aan het recht van Zwitserland. Uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Genève zijn bevoegd.

DE BELANGRIJKSTE BETROKKEN WETTEN

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie. De afdelingen 2, 3, 4 en 5 van hoofdstuk 3 van de algemene verordening gegevensbescherming.

LEXICON

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt en de bovengenoemde site gebruikt.

Persoonsgegevens: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie zij betrekking heeft” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

COPYRIGHT

Sleuteliconen gemaakt door Good Ware – Flaticon

Piston Addict is een geregistreerd handelsmerk, alle rechten voorbehouden.

Nieuwsbrief