WEBOVÁ PREZENTACE

V souladu s článkem 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku a při uplatňování Obecná ochrana údajů Nařízení [nařízení (EU) 2016/679], je uživatelům stránek upřesněno: https://www.pistonaddict.com, totožnost různých zúčastněných stran v souvislosti s jeho realizací a jeho sledováním.

 • Majitel: Piston Addict SA
 • SA se základním kapitálem 400 000 CHF
 • Číslo IDE: CHE-354.351.695
 • Číslo DPH: CHE-354.351.695TVA a EU528667635 (číslo OSS mimo EU)
 • Kancelář : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Švýcarsko
 • Telefon: 00 41 22 342 03 55
 • Tvůrce/správce webu: KUBIWEB
 • SAS se základním kapitálem 21 320 €
 • Číslo SIRET: 53018964600025
 • Sídlo společnosti: 46-48 Chemin de la Bruyère – 69570 DARDILLY
 • Řízení : Pan Castelain Kevin.

Aktivity Piston Addict probíhají po celém světě s hlavním zaměřením na Evropu, kromě Velké Británie a Irska.

OBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A NABÍZENÝCH SLUŽEB

Používání stránek https://www.pistonaddict.com znamená plný souhlas s níže popsanými obecnými podmínkami používání. Tyto podmínky používání mohou být kdykoli změněny nebo doplněny, proto se uživatelé stránek https://www.pistonaddict.com vyzývají, aby se s nimi pravidelně seznamovali.

Tyto stránky jsou uživatelům běžně přístupné kdykoli. O přerušení z důvodu technické údržby však může rozhodnout společnost Piston Addict, která se pak bude snažit sdělit uživatelům data a časy zásahu dříve.

Stránky https://www.pistonaddict.com pravidelně aktualizuje Piston Addict. Stejně tak mohou být právní upozornění kdykoli změněna: přesto se však uživateli vnucují, aby se s nimi co nejčastěji seznamoval.

POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Účelem stránek https://www.pistonaddict.com je poskytovat informace o všech činnostech společnosti. Piston Addict se snaží poskytovat na stránkách https://www.pistonaddict.com co nejpřesnější informace.

Nemůže však nést odpovědnost za opomenutí, nepřesnosti a nedostatky v aktualizaci, ať už je způsobí sama nebo partneři třetích stran, kteří jí tyto informace poskytují.

Veškeré informace uvedené na stránkách https://www.pistonaddict.com jsou orientační a pravděpodobně se budou vyvíjet. Informace na stránkách https://www.pistonaddict.com navíc nejsou vyčerpávající. Uvádějí se s výhradou změn, které byly provedeny po jejich zveřejnění na internetu.

SMLUVNÍ OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

Stránky používají technologii JavaScript.

Webové stránky nemohou nést odpovědnost za hmotné škody související s používáním stránek. Kromě toho se uživatel stránek zavazuje, že bude na stránky přistupovat pomocí nejnovějších zařízení, která neobsahují viry, a s aktualizovaným prohlížečem nejnovější generace.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A PORUŠOVÁNÍ PRÁV

Společnost Piston Addict je vlastníkem práv duševního vlastnictví nebo držitelem práv na užívání všech prvků přístupných na těchto stránkách, zejména textů, obrázků, grafiky, loga, ikon, zvuků a softwaru.

Jakákoli reprodukce, reprezentace, úprava, publikace, adaptace všech nebo části prvků webu, ať už jakýmkoli způsobem nebo postupem, je zakázána, s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti Piston Addict.

Jakékoli neoprávněné použití těchto stránek nebo jakéhokoli jejich prvku bude považováno za porušení práv a bude stíháno v souladu s ustanoveními článku L.335-2 a následujících zákoníku o duševním vlastnictví.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Piston Addict nemůže nést odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené na zařízení uživatele při přístupu na stránky https://www.pistonaddict.com, které vyplývají buď z použití zařízení, které neodpovídá specifikacím uvedeným v bodě 4, nebo z výskytu chyby či nekompatibility.

Společnost Piston Addict rovněž nenese odpovědnost za následné škody (jako je ztráta trhu nebo ztráta příležitostí), které vznikly v důsledku používání stránek https://www.pistonaddict.com. Uživatelé mají k dispozici interaktivní prostory (možnost klást otázky v kontaktním prostoru).

Piston Addict si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat jakýkoli obsah zveřejněný v tomto prostoru, který by byl v rozporu s platnými právními předpisy Francie, zejména s ustanoveními týkajícími se ochrany osobních údajů.

Společnost Piston Addict si rovněž vyhrazuje právo zpochybnit občanskoprávní a/nebo trestněprávní odpovědnost uživatele, zejména v případě rasistické, urážlivé, hanlivé nebo pornografické zprávy, a to bez ohledu na použité médium (text, fotografie atd.).

SPRÁVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve Francii jsou osobní údaje chráněny zejména zákonem č. 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článkem L. 226-13 trestního zákoníku a evropskou směrnicí ze dne 24. října 1995 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Při používání stránek https://www.pistonaddict.com mohou být shromažďovány následující údaje: adresa URL odkazů, přes které uživatel vstoupil na stránky https://www.pistonaddict.com , poskytovatel internetového připojení uživatele, adresa internetového protokolu (IP) uživatele.

V každém případě Piston Addict shromažďuje osobní údaje týkající se uživatele pouze pro potřeby určitých služeb nabízených stránkou https://www.pistonaddict.com.

Uživatel poskytuje tyto informace s plnou znalostí skutečností, zejména když je sám zadává. Uživateli stránek https://www.pistonaddict.com je pak stanovena povinnost tyto informace poskytnout nebo neposkytnout. V souladu s ustanoveními článků 38 a následujících zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978, které se týkají zpracování údajů, souborů a svobod, jakož i s ustanoveními kapitoly 3 obecného nařízení o ochraně údajů, mají všichni uživatelé právo na přístup k osobním údajům, které se jich týkají, na jejich opravu a vznesení námitky, a to prostřednictvím písemné a podepsané žádosti, ke které je přiložena kopie dokladu totožnosti s podpisem držitele dokladu, s uvedením adresy, na kterou má být zaslána odpověď.

Žádné osobní údaje uživatele stránek https://www.pistonaddict.com nejsou bez vědomí uživatele zveřejňovány, vyměňovány, předávány, přidělovány nebo prodávány na jakémkoli médiu třetím stranám.

Pouze převzetí odkupu společnosti Piston Addict a jejích práv by umožnilo předání těchto informací potenciálnímu kupujícímu, který by byl následně vázán stejnou povinností uchovávat a upravovat údaje týkající se uživatele stránek. https://www.pistonaddict.com.

Stránky nejsou ohlášeny CNIL, protože neshromažďují osobní údaje bez souhlasu dotčených osob. Databáze jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, kterým se provádí směrnice 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

Chcete-li uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů nebo v případě dotazů k nim, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adrese: dpo@pistonaddict.com.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY A SOUBORY COOKIE

Stránky https://www.pistonaddict.com obsahují určitý počet hypertextových odkazů na jiné stránky, které byly vytvořeny s povolením společnosti Piston Addict. Společnost Piston Addict však nemá možnost ověřit obsah takto navštívených stránek, a proto za tuto skutečnost nenese žádnou odpovědnost.

Prohlížení stránek https://www.pistonaddict.com pravděpodobně způsobí instalaci souborů cookie do počítače uživatele. Soubor cookie je malý soubor, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale zaznamenává informace týkající se navigace počítače na webu.

Takto získané údaje mají usnadnit následnou navigaci na webu a také umožnit různá měření návštěvnosti.

Odmítnutí instalace souboru cookie může znemožnit přístup k některým službám. Uživatel však může svůj počítač nastavit tak, aby instalaci souborů cookie odmítl:

 • V aplikaci Internet Explorer: karta Nástroje (piktogram v podobě ozubeného kolečka vpravo nahoře) / Možnosti internetu. Klikněte na možnost Soukromí a vyberte možnost Blokovat všechny soubory cookie. Ověřte na Ok.
 • V prohlížeči Firefox: v horní části okna prohlížeče klikněte na tlačítko Firefox a přejděte na kartu Možnosti. Klikněte na kartu Soukromí. Pravidla uchovávání nastavte na: Použít vlastní nastavení pro historii. Nakonec zrušte zaškrtnutí a zakažte soubory cookie.
 • V Safari: V pravém horním rohu prohlížeče klikněte na ikonu nabídky (symbolizovanou ozubeným kolečkem). Vyberte možnost Nastavení. Klikněte na možnost Zobrazit rozšířená nastavení. V části Soukromí klikněte na Nastavení obsahu. V části “Soubory cookie” můžete soubory cookie zablokovat.
 • V prohlížeči Chrome: V prohlížeči Chrome klikněte vpravo nahoře na ikonu nabídky (symbolizovanou třemi vodorovnými čarami). Vyberte možnost Nastavení. Klikněte na možnost Zobrazit rozšířená nastavení. V části “Soukromí” klikněte na předvolby. Na kartě “Soukromí” můžete zablokovat soubory cookie.

ROZHODNÉ PRÁVO A URČENÍ SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

Případné spory v souvislosti s používáním stránek https://www.pistonaddict.com podléhají švýcarskému právu. Výlučná příslušnost je dána příslušným soudům v Ženevě.

HLAVNÍ DOTČENÉ ZÁKONY

Zákon č. 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zejména pozměněný zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 o zpracování údajů, souborech a svobodách. Zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku. Oddíly 2, 3, 4 a 5 kapitoly 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

LEXICON

Uživatel: připojující se uživatel internetu, který používá výše uvedenou stránku.

Osobní údaje: Osobní údaje: “informace, které umožňují v jakékoli formě, přímo či nepřímo, identifikovat fyzické osoby, jichž se týkají” (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).

COPYRIGHT

Klíčové ikony vytvořené společností Good Ware – Flaticon

Piston Addict je registrovaná ochranná známka, všechna práva vyhrazena.

Newsletter

Připojte se k naší komunitě, buďte informováni o nových aukcích a získejte slevový kód pro bezplatné nahrání vašeho vozidla na naše evropské aukční tržiště.