VEEBISAIDI ESITLUS

Vastavalt 21. juuni 2004. aasta seaduse nr 2004-575 (usalduse kohta digitaalmajanduses) artiklile 6 ja kohaldades Üldine andmekaitse Määrus [määrus (EL) 2016/679], on täpsustatud saidi kasutajatele: https://www.pistonaddict.com, erinevate sidusrühmade identiteet selle realiseerimise ja järelevalve kontekstis.

 • Omanik: Piston Addict SA
 • SA aktsiakapitaliga 400 000 CHF
 • IDE number: CHE-354.351.695
 • Käibemaksunumber: CHE-354.351.695TVA ja EU528667635 (mitte EL OSS number).
 • Büroo : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Šveits
 • Telefon: 00 41 22 342 03 55
 • Looja/Webmaster: KUBIWEB
 • SAS aktsiakapitaliga 21 320 €
 • SIRET number: 53018964600025
 • Peakorter: 46-48 Chemin de la Bruyère – 69570 DARDILLY
 • Juhtimine : Castelain Kevin.

Piston Addict tegutseb kogu maailmas, keskendudes peamiselt Euroopale, välja arvatud Ühendkuningriigile ja Iirimaale.

VEEBILEHE JA PAKUTAVATE TEENUSTE KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

Veebisaidi https://www.pistonaddict.com kasutamine tähendab täielikku nõusolekut allpool kirjeldatud üldiste kasutustingimustega. Neid kasutustingimusi võib igal ajal muuta või täiendada, mistõttu palutakse veebilehe https://www.pistonaddict.com kasutajatel nendega regulaarselt tutvuda.

See sait on kasutajatele tavaliselt igal ajal kättesaadav. Tehnilise hoolduse tõttu toimuva katkestuse võib siiski otsustada Piston Addict, kes püüab siis kasutajatele enne sekkumise kuupäevi ja kellaaegu teatada.

Saiti https://www.pistonaddict.com uuendab regulaarselt Piston Addict. Samamoodi võib õiguslikke teateid igal ajal muuta: need on siiski kasutajale kohustuslikuks, keda kutsutakse üles nendega tutvumiseks võimalikult sageli tutvuma.

OSUTATAVATE TEENUSTE KIRJELDUS

Veebisaidi https://www.pistonaddict.com eesmärk on anda teavet kogu ettevõtte tegevuse kohta. Piston Addict püüab anda veebilehel https://www.pistonaddict.com võimalikult täpset teavet.

Siiski ei saa ta vastutada ajakohastuses esinevate puuduste, ebatäpsuste ja puuduste eest, mis on tehtud kas tema enda või teda varustavate kolmandate osapoolte poolt, kes seda teavet edastavad.

Kogu teave, mis on esitatud veebilehel https://www.pistonaddict.com, on esitatud soovituslikuna ja tõenäoliselt areneb. Lisaks ei ole veebilehel https://www.pistonaddict.com esitatud teave ammendav. Need on esitatud tingimusel, et pärast nende internetti ülespanekut on tehtud muudatusi.

TEHNILISTE ANDMETE LEPINGULISED PIIRANGUD

Sait kasutab JavaScript-tehnoloogiat.

Veebileht ei vastuta veebilehe kasutamisega seotud materiaalse kahju eest. Lisaks nõustub veebilehe kasutaja kasutama veebilehte uuemaid seadmeid, mis ei sisalda viiruseid ja millel on uuendatud viimase põlvkonna veebilehitseja.

INTELLEKTUAALOMAND JA RIKKUMISED

Piston Addict on intellektuaalomandi õiguste omanik või omab kasutusõigust kõigile veebilehel kättesaadavatele elementidele, eelkõige tekstidele, piltidele, graafikale, logole, ikoonidele, helidele ja tarkvarale.

Veebisaidi kõigi või osade elementide reprodutseerimine, esitamine, muutmine, avaldamine, kohandamine, olenemata kasutatud vahenditest või protsessist, on keelatud, välja arvatud juhul, kui selleks on saadud eelnev kirjalik luba Piston Addict‘ilt.

Veebisaidi või selle mis tahes elementide loata kasutamine loetakse rikkumiseks ja selle eest võetakse vastutusele vastavalt intellektuaalomandi seadustiku artiklitele L.335-2 ja järgnevatele sätetele.

VASTUTUSE PIIRANGUD

Kolbisõltlane ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on põhjustatud kasutaja seadmetele, kui nad pääsevad veebilehele https://www.pistonaddict.com ja mis tulenevad kas punktis 4 osutatud spetsifikatsioonidele mittevastavate seadmete kasutamisest, vigu või ühildamatust.

Piston Addict ei vastuta ka veebilehe https://www.pistonaddict.com kasutamisest tulenevate kaudsete kahjude eest (näiteks turu või võimaluste kaotamine). Kasutajatele on kättesaadavad interaktiivsed ruumid (võimalus esitada küsimusi kontaktiväljas).

Piston Addict jätab endale õiguse kustutada ilma ette teatamata igasugune sellesse ruumi postitatud sisu, mis on vastuolus Prantsusmaal kehtivate õigusaktidega, eelkõige andmekaitsega seotud sätetega.

Vajaduse korral jätab Piston Addict endale ka õiguse seada kasutaja tsiviil- ja/või kriminaalvastutusele, eelkõige rassistliku, solvava, laimava või pornograafilise sõnumi korral, olenemata kasutatavast meediumist (tekst, foto jne).

ISIKUANDMETE HALDAMINE

Prantsusmaal kaitstakse isikuandmeid eelkõige 6. jaanuari 1978. aasta seadusega nr 78-87, 6. augusti 2004. aasta seadusega nr 2004-801, karistusseadustiku artikliga L. 226-13 ja 24. oktoobri 1995. aasta Euroopa direktiiviga ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679.

Veebisaidi https://www.pistonaddict.com kasutamisel võidakse koguda järgmisi andmeid: nende linkide URL, mille kaudu kasutaja sisenes veebilehele https://www.pistonaddict.com , kasutaja Interneti-teenuse pakkuja, kasutaja IP-aadress.

Igal juhul kogub Piston Addict ainult kasutaja isiklikke andmeid, mis on seotud veebilehe https://www.pistonaddict.com poolt pakutavate teatud teenuste vajadusega.

Kasutaja esitab selle teabe, olles täielikult teadlik faktidest, eelkõige siis, kui ta sisestab selle ise. Seejärel täpsustatakse veebilehe https://www.pistonaddict.com kasutajale, kas ta on kohustatud seda teavet esitama või mitte. Vastavalt 6. jaanuari 1978. aasta seaduse 78-17 artiklite 38 ja järgnevate artiklite sätetele, mis käsitlevad andmetöötlust, toimikuid ja vabadusi, ning andmekaitse üldmääruste 3. peatüki sätetele on kõigil kasutajatel õigus tutvuda teda puudutavate isikuandmetega, neid parandada ja esitada vastuväiteid, esitades selleks kirjaliku ja allkirjastatud taotluse, millele on lisatud dokumendi omaniku allkirjaga isikut tõendava dokumendi koopia, milles on märgitud aadress, kuhu vastus tuleb saata.

Veebisaidi https://www.pistonaddict.com kasutaja isikuandmeid ei avaldata kasutaja teadmata, ei vahetata, edastata, loovutata ega müüda kolmandatele isikutele.

Ainult Piston Addict ‘i lunastamise ja selle õiguste ülevõtmine võimaldaks selliste andmete edastamist potentsiaalsele ostjale, kes omakorda oleks seotud sama kohustusega säilitada ja muuta andmeid saidi kasutaja kohta. https://www.pistonaddict.com.

Veebisait ei ole CNILile deklareeritud, sest see ei kogu isikuandmeid ilma asjaomaste isikute nõusolekuta. Andmebaasid on kaitstud 1. juuli 1998. aasta seadusega, millega võetakse üle 11. märtsi 1996. aasta direktiiv 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta.

Oma õiguste kasutamiseks oma isikuandmete suhtes või neid puudutavate küsimuste korral võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga järgmisel aadressil: dpo@pistonaddict.com.

HÜPERTEKSTILINKID JA KÜPSISED

Veebisait https://www.pistonaddict.com sisaldab teatud arvu hüpertekstilinde teistele saitidele, mis on loodud Piston Addict‘i loal. Piston Addictil ei ole siiski võimalik kontrollida sel viisil külastatud veebilehtede sisu ja seetõttu ei võta ta selle eest mingit vastutust.

Veebisaidi https://www.pistonaddict.com sirvimine põhjustab tõenäoliselt küpsiste paigaldamist kasutaja arvutisse. Küpsis on väike fail, mis ei võimalda kasutajat tuvastada, kuid mis salvestab teavet, mis on seotud arvuti navigeerimisega veebilehel.

Sel viisil saadud andmed on mõeldud selleks, et hõlbustada hilisemat navigeerimist saidil ja võimaldada ka erinevaid külastatavuse mõõtmisi.

Küpsise paigaldamisest keeldumine võib muuta teatud teenustele juurdepääsu võimatuks. Kuid kasutaja võib oma arvuti seadistada küpsiste paigaldamisest keeldumiseks järgmiselt:

 • Internet Exploreri all: tööriistade vahekaart (piktogramm hammasratta kujul üleval paremal) / Interneti-valikud. Klõpsake nupule Privaatsus ja valige kõik küpsised blokeerida. Kinnita Ok.
 • Firefoxi all: klõpsake brauseri akna ülaosas Firefoxi nupule, seejärel minge vahekaardile Options (Valikud). Klõpsake vahekaardil Privaatsus. Seadistage säilitamisreegliteks: kasutage ajaloo jaoks kohandatud seadeid. Lõpuks eemaldage märkeruut, et keelata küpsised.
 • Safari all: Klõpsake brauseri paremas ülaosas menüü ikoonil (mida sümboliseerib hammasratas). Valige Seaded. Klõpsake nuppu Näita täiustatud seadeid. Jaotises “Privaatsus” klõpsake nupule Sisu seaded. Jaotises “Küpsised” saate küpsised blokeerida.
 • Chrome’is: Klõpsake brauseri paremas ülaosas menüü ikoonil (mida sümboliseerivad kolm horisontaalset joont). Valige Seaded. Klõpsake nuppu Näita täiustatud seadeid. Klõpsake jaotises “Privaatsus” nupule “Eelistused”. Vahekaardil “Privaatsus” saate küpsised blokeerida.

KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUSE MÄÄRAMINE

Veebisaidi https://www.pistonaddict.com kasutamisega seotud vaidluste suhtes kohaldatakse Šveitsi õigust. Ainupädevus on antud Genfi pädevatele kohtutele.

PEAMISED ASJAOMASED ÕIGUSAKTID

6. jaanuari 1978. aasta seadus nr 78-87, mida on eelkõige muudetud 6. augusti 2004. aasta seadusega nr 2004-801 andmetöötluse, failide ja vabaduste kohta. 21. juuni 2004. aasta seadus nr 2004-575 usalduse kohta digitaalmajanduses. Andmekaitse üldmääruse 3. peatüki 2., 3., 4. ja 5. jagu.

LEXICON

Kasutaja: Internetikasutaja, kes ühendub, kasutades eespool nimetatud saiti.

Isiklik teave: “teave, mis võimaldab mis tahes kujul, otseselt või kaudselt tuvastada füüsilisi isikuid, kelle suhtes see kehtib” (6. jaanuari 1978. aasta seaduse nr 78-17 artikkel 4).

COPYRIGHT

Good Ware loodud peamised ikoonid – Flaticon

Piston Addict on registreeritud kaubamärk, kõik õigused kaitstud.

Infoleht