ОБЩИ УСЛОВИЯ

По-долу ще намерите Общите условия, които се прилагат за използването на нашия сайт/платформа за търгове и за извършването на покупки чрез този сайт/платформа, при които PISTON ADDICT SA действа само като посредническа платформа.

PISTON ADDICT SA, създадена съгласно законите на Швейцария, регистрирана на адрес Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Швейцария, с регистрационен номер CHE-354.351.695, управлява платформа на https://pistonaddict.com/ (‘“Платформа), което позволява и на двете лица (“Потребители”) и професионалисти, които да предлагат стоки за продажба и да ги свързват с потенциални купувачи, желаещи да се включат. Дейностите на Piston Addict се извършват в цял свят, като основният фокус е в Европа, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия.

Целта на тези условия е да определят вашите права и задължения, когато имате достъп до платформата и я използвате, независимо дали като купувач или продавач, в отношенията си с PISTON ADDICT SA.

Запазваме си правото да променяме тези условия по всяко време, за което ще бъдете информирани при достъп до платформата или чрез изпращане на имейл на адреса, посочен при регистрацията ви.

Достъпът до Платформата и нейното използване означават приемане на действащите условия, на нашата политика за поверителност, достъпна тук, както и на всички специални условия, които могат да бъдат приложени.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Швейцария. Платформа: https://pistonaddict.com/
 2. Търг: интернет търгът се провежда единствено чрез уебсайта на PISTON ADDICT SA.
 3. Участник в търг: участник в търг.
 4. Купувач: участникът в търга, с когото е сключен договор за продажба.
 5. Член купувач: Участник в търга и/или купувач, който се е регистрирал в Платформата.
 6. Потребител: физическо лице, което действа за цели, които са извън неговата стопанска или професионална дейност.
 7. Договор от разстояние: договор между търговския/професионалния член-продавач и потребителя чрез платформата в рамките на организирана система за продажба на стоки от разстояние, като до сключването на договора или включително при сключването му се използват изключително или частично една или повече техники за комуникация от разстояние.
 8. Стоки: стоката (единствено число)/стоките (множествено число), които могат да бъдат предложени за продажба чрез Платформата.
 9. Член: Участник, който се е регистрирал в Платформата.
 10. Образец на формуляр за отказ: европейският образец на формуляр за отказ, включен в приложение I към настоящите Общи условия. Образец на формуляр за отказ: европейският образец на формуляр за отказ, включен в приложение I към настоящите Общи условия. Не е необходимо да се предоставя приложение I, ако не е необходимо да се предоставя приложение I, ако потребителят няма право на оттегляне по отношение на своята поръчка.
 11. Предложител: участникът, който предлага за продажба чрез търг.
 12. Участник : Всички страни, включително участници в търгове, потребители, оференти, купувачи и продавачи, които използват платформата на PISTON ADDICT SA по какъвто и да е начин.
 13. Платформа : de website at https://pistonaddict.com/ управляван от PISTON ADDICT SA.
 14. Период за размисъл или период за размисъл: периодът, през който потребителят може да се възползва от правото си на отказ.
 15. Възнаграждение : Всяко плащане, дължимо в съответствие с чл. 6.
 16. Право на отказ от договора: възможност на потребителя да се откаже от договора от разстояние в рамките на срока за размисъл.
 17. Договор за продажба или Договор: договор, сключен между купувач и продавач.
 18. Продавач: оферентът, с когото е сключен договор за продажба.
 19. Член, който продава: Оферент и/или Продавач, който се е регистрирал в Платформата.
 20. Правила и условия: тези правила и условия.
 21. Потребител: участникът в интернет търг, който използва уебсайта на PISTON ADDICT SA.

 1. Приложимост

1.1 Настоящите Общи условия се прилагат за всички търгове, организирани от PISTON ADDICT SA, в които PISTON ADDICT SA не действа като Продавач.

1.2 Настоящите общи условия се прилагат към правоотношенията между PISTON ADDICT SA, от една страна, и Участниците, от друга страна. Страните могат да се отклоняват от тези условия само в писмена форма.

1.3 Приложимостта на общите или специалните условия, използвани от участниците, е изрично изключена.

1.4 Имаме право едностранно да променяме настоящите Общи условия. Променените общи условия се прилагат от първия търг, следващ деня, в който е извършена промяната на общите условия.

1.5 Настоящите общи условия на PISTON ADDICT SA могат да бъдат разгледани и изтеглени от уебсайта за търгове на PISTON ADDICT SA.

1.6 Участниците трябва да се регистрират, за да могат да изпращат стоки или да правят предложения чрез търг. С регистрацията си участникът се съгласява с настоящите Общи условия.

1.7 Текстът на настоящите Общи условия ще бъде предоставен на Потребителя по такъв начин, че той да може лесно да го запази на траен носител на информация. Ако това не е разумно възможно, преди сключването на договора от разстояние се посочва къде могат да се видят Общите условия в електронен вид и че по искане на потребителя те ще бъдат изпратени безплатно по електронен или друг начин.

 1. Основни принципи

2.1 Ние предоставяме само Платформата, която позволява свързването на Продавач с един или повече потенциални Купувачи, регистрирани в платформата като Членове.

2.2 Сключването и изпълнението на договора, който може да възникне между членовете, е тяхна единствена и пълна отговорност.

2.3 В това си качество вие разбирате, че ние по никакъв начин не сме страна по договора за продажба, който можете да сключите чрез платформата с член на платформата, и че ние носим отговорност за спазването на тези условия само по отношение на нашите членове, като изключваме всякакви други ангажименти и само до степента, предвидена в настоящите Общи условия.

2.4 Членовете могат да действат като потребители и като търговски/професионални участници. Търговските членове-продавачи трябва да вземат предвид, че договор може да бъде сключен между тях като търговски член-продавач и потребител като член-купувач. В това отношение членовете на търговската продажба трябва да спазват приложимото законодателство за защита на потребителите. В случай на договор между двама потребители това законодателство за защита на потребителите не се прилага.

2.5 Ние не позволяваме на членовете, които са търговски/професионални участници, базирани извън Европа, да продават стоки чрез Платформата, които вече са представени в Европа.

2.6 Членовете се задължават да имат достъп до платформата и да я използват в съответствие с нейното предназначение, а именно да позволяват свързването и продажбата, съответно покупката на стоки. В този смисъл на Потребителите е забранено да:

 1. а) нарушава правата на трети страни, независимо дали става въпрос за права върху интелектуална собственост (съдържание, принадлежащо на трета страна), лични права (посегателства върху честта, кражба на самоличност), вещни права (липса на право върху предлаганите за продажба стоки, принадлежащи на трета страна) или договорни права (право на използване на стоките, принадлежащи на трета страна);
 2. б) да застрашават стабилността на нашите компютърни системи и сървъри и правилното им функциониране по какъвто и да е начин, по-специално чрез разпространение на злонамерени кодове (вируси, троянски коне, зловреден софтуер и др.);
 3. в) да променяте без наше съгласие и по какъвто и да е начин нашия уебсайт и платформата или да демонстрирате каквато и да е разрушителна дейност в тази област;
 4. г) предлагане за продажба на съдържание, различно от стоките, посочени на уебсайта като стоки, които могат да бъдат предлагани за продажба чрез Платформата;
 5. д) по какъвто и да е начин да се държи в противоречие със закона в контекста на достъпа до и използването на платформата, включително при обмена, който може да се осъществи между членовете;
 6. е) да рекламира свои собствени услуги, различни от предлаганите за продажба стоки;
 7. ж) да използвате автоматизиран софтуер или друг робот или подобна система като част от тръжния процес, която позволява на потребителя да наддава по друг начин, освен ръчно;
 8. з) използване на системата за незаконни цели, по-специално за целите на изпирането на пари или други дейности от престъпен характер. Запазваме си правото да правим справки в тази връзка.

  3. Регистрация

3.1 Публикуването на обява и възможността за придобиване на стоки, предлагани за продажба в платформата, изискват регистрацията ви като член – процес, по време на който се съгласявате да ни съобщите необходимите лични данни, както е посочено в нашата политика за поверителност.

3.2 Регистрацията Ви като Продавач изисква, в допълнение към обичайните данни, да ни предоставите копие от документа си за самоличност и документа за регистрация на предлаганите за продажба стоки, за да се уверим, че сте собственик на стоките по най-добрия възможен начин.

3.3 Регистрацията ви е безплатна.

3.4 Вие носите пълната отговорност за информацията, която ни предоставяте, и за това тази информация да остане актуална, докато акаунтът Ви не бъде закрит.

3.5 В случай на регистрация като Продавач от вас се изисква да посочите дали действате като Потребител или като професионален/търговски Продавач. В качеството си на професионален/търговски продавач вие сте обект на специфични задължения, особено по отношение на разпоредбите за защита на потребителите, както и на фискално ниво по отношение на плащането на ДДС, като се задължавате да отговорите в съответствие с истината по този въпрос и да ни освободите от отговорност и да обезщетите нас, както и нашите представители, за всички вреди, които можем да претърпим, ако не отговорите вярно.

3.6 Вие ни гарантирате, че:

 1. а) Информацията, която сте ни предоставили, е точна и ще остане такава, докато профилът ви не бъде закрит, като всички промени трябва да бъдат направени от вас незабавно в профила ви;
 2. б) Имате право да се регистрирате в нашата платформа съгласно приложимото за вас законодателство, по-специално, че сте навършили пълнолетие в страната си на пребиваване, като използването на нашата платформа е забранено за непълнолетни;
 3. в) Продажбата на стоки, респективно придобиването им, се извършва в съответствие със закона и разпоредбите, приложими в държавата, в която сте установени;
 4. г) като цяло спазвате приложимите за вас закони и разпоредби.

Вие се съгласявате да обезщетите нас, нашите представители и служители за всички вреди, които могат да възникнат за нас от нарушаването на горепосочените ангажименти.

3.7 Можете да се появявате под псевдоним. В този случай избраният псевдоним не трябва да бъде неприличен, обиден или шокиращ; освен това той не трябва да съдържа указания, свързани с адрес на електронна поща или интернет сайт, нито да нарушава правата на трета страна или да отговаря на самоличността на трето лице.

3.8 Вие се съгласявате да пазите поверителността на своето потребителско име и парола и да не ги споделяте по никакъв начин. Вие разбирате, че ние имаме право, както и нашите членове, да считаме, че всяко използване на вашия акаунт е дело на вашето собствено лице или на упълномощено от вас лице. В случай на злоупотреба или подозрение за злоупотреба се съгласявате да ни информирате незабавно, като в този случай разбирате, че можем да спрем профила ви за необходимото време.

3.9 Забранява се откриването на няколко сметки от едно и също лице в качеството му на член-купувач.

3.10 Имаме право по всяко време и по свое усмотрение да откажем каквато и да е регистрация, да спрем акаунт или да изключим член.

 1. Обявление

4.1 Съдържанието на рекламата е изцяло по инициатива на съответния член-продавач и е под негова изключителна и пълна отговорност. Той е свободен да определи резервна цена, под която не може да се осъществи сделка, или да реши, че продажбата ще бъде на фиксирана цена, без да е възможен търг. Ако членът-продавач използва срокове и условия по отношение на предвидената продажба, той трябва да посочи тези условия в обявата.

4.2 При условие че продаващият член избере друга дата за публикуване, неговата обява се публикува веднага след като бъде платено дължимото за тази цел възнаграждение, като публикуването е равносилно на началото на 7 (седем) дни.

4.3 Продаващият член се съгласява, че рекламата му съдържа всички елементи, които той може разумно да счита за съществени за потенциалния купувач, включително по-специално:

 1. а) Продажната цена в случай на фиксирана или минимална цена в случай на търг;
 2. б) датата на първото пускане на стоките на пазара и на придобиването им от продавача;
 3. в) всякакви дефекти или ремонти, които са възникнали по стоките, предлагани за продажба;
 4. г) Мястото на продажба на стоките и начина на транспортиране и доставка, ако е приложимо.
 5. д) Законоустановеният срок за размисъл и правото на отказ, приложими за потребителите.
 6. е) дали продаващият член действа като потребител или като търговски/професионален участник.

4.4 Продавачът е длъжен да спазва приложимите разпоредби за защита на потребителите.

4.5 На Продаващия член е забранено да вмъква URL връзки или уеб адреси, както и всякакво друго съдържание с рекламна цел по какъвто и да е начин във връзка със своята обява.

4.6 Запазваме си правото, но нямаме задължението да следим съдържанието на рекламата, нейната истинност или разумността на условията ѝ, и можем по свое усмотрение да откажем да публикуваме дадена реклама или да я премахнем без предизвестие и без да даваме право на членовете на каквато и да е компенсация.

4.7 От момента, в който стоките са обявени за продажба в платформата, продаващият член е длъжен да гарантира тяхната наличност и да не допуска придобиването им от трета страна в друга платформа или по какъвто и да е начин. Докато търгът е на живо, членът-продавач има право да рекламира в друга платформа, стига това да не противоречи на задълженията на члена-продавач съгласно настоящите Общи условия (по-специално член 7.3.1). С публикуването на своята обява онлайн продаващият член гарантира доброто състояние на стоките (при ясно посочени дефекти и ремонти) и тяхната експлоатация.

4.8 В случай на нарушение на чл. 4.7 съответният член-продавач се задължава да обезщети нас, нашите представители и служители, както и купувача за всички вреди, които могат да произтекат от това.

4.9 Членът-продавач има право да променя резервната цена и/или информацията, посочена в неговата обява, докато не бъде подадена оферта от член-купувач.

 1. Сключване на договор

5.1 Началото на периода на продажба, избран от Продаващия член при пускането на обявата му онлайн, е равносилно на обвързващо предложение за продажба на съответните стоки (1) на първия Купуващ член, който предложи да плати договорената фиксирана цена, или ( 2) на участника, предложил най-високата цена, в случай че продажбата се извършва чрез търг, като тогава се прави резервация в случай, че стоките бъдат изложени за продажба с резервна цена, при което твърдото естество на офертата е обусловено от факта, че най-високата оферта е по-висока от резервната цена, съобщена от Продаващия член.

5.2 Продължителността на продажбата е 7 (седем) дни от началото на периода на продажбата. Ако след изтичането на този срок не е подадена оферта и не е сключен договор, продаващият член е свободен да предложи отново стоките в съответствие с приложимите разпоредби.

5.3 Продаващият член има право да оттегли офертата си, докато не бъде подадена оферта от член-купувач.

5.4 Офертата, направена от члена купувач, е равностойна на твърдо съгласие за придобиване на стоките при условие на заплащане на (1) посочената продажна цена в случай на продажба на фиксирана цена или (2) сумата, за която е спечелил търга в случай на търг, като тогава се прави резерва в хипотезата, при която стоките ще бъдат изложени за продажба с резервна цена, хипотеза, при която офертата, направена от члена купувач, обвързва члена продавач само ако предложената сума е по-висока от резервната цена.

5.5 Договорът е сключен в момента, в който Потребителят приеме в съответствие с точка 5.4 офертата и предвидените в нея условия, както е посочено в точка 5.1. Договорът се сключва между Продавача, действащ от свое име, и Потребителя. Платформата не е страна по този договор и в нито един момент не става собственик или законен претендент на стоките, доставени на потребителя от Продавача.

5.6 Препоръчително е членът купувач да е с местожителство в държавата, в която се намира членът продавач, съответно съответните стоки. В случай че случаят не е такъв, членът купувач се приканва да се информира преди пускането на поръчката за разходите, които биха могли да произтекат за него от доставка от чужбина, независимо дали става въпрос за транспортни разходи или за данъци, свързани с вноса на стоките, които ще бъдат добавени към продажната цена. В случай че потребителят действа като член-купувач, членът-продавач ще предостави тази информация на потребителя.

В този случай и в отклонение от чл. 5.5, първо изречение, залогът, направен от члена купувач, представлява приемане само при отлагателно условие, че той приема общата продажна цена, която ще му бъде съобщена от члена продавач, както е предвидено в чл. 8.2 и 8.3.

5.7 На членовете, чието свързване се е осъществило чрез платформата, се забранява да сключват договор извън нея, за да заобиколят задълженията си за възнаграждение по отношение на платформата, или да предприемат каквито и да било действия, целящи заобикаляне на структурата на таксите на платформата.

Всяко нарушение на тази клауза може да доведе до прекратяване на акаунта ви с незабавен ефект и до задължението ви да ни заплатите обезщетение в размер на 1000 EUR (хиляда евро) за всяко нарушение. Всички щети и правни действия срещу вас са запазени.

5.8 Най-късно при доставката на стоките членът-продавач ще предостави следната информация в писмен вид или по такъв начин, че потребителят да може да я съхранява по достъпен начин на траен носител на информация:

 1. Адресът на обекта на продаващия член, на който потребителят може да подаде жалбите си.
 2. Условията, при които потребителят може да се възползва от правото на отказ, и начинът, по който може да се възползва от него, или ясно уведомление относно изключването на правото на отказ.
 3. Информация за гаранциите и съществуващото следпродажбено обслужване
 4. Цената, включително всички данъци, на стоката, услугата; доколкото е приложимо, цената на доставката; и начина на плащане, доставката на стоката.
 5. Ако потребителят има право на отказ, образецът на формуляра за отказ.
 1. Възнаграждение

6.1 Цената за пускане на онлайн реклама от страна на Продаващия член е:

 1. а) 99 EUR (деветдесет и девет евро) за класическата формула (онлайн в платформата);
 2. б) 349 EUR (триста четиридесет и девет евро) за премиум формулата, която включва популяризиране на рекламата с предимство в платформата, в нашия бюлетин, в нашите социални страници и в реклами в пресата, когато това е възможно.

6.2 В случай че продажбата води до сключване на договор между член-продавач и член-купувач, купувачът се съгласява да ни плати комисиона в размер на 3,5% от продажната цена, като минималната сума е 500 евро, а максималната – 5 000 евро, ако не е определена резервна цена, и +10% от сумата между резервната и крайната цена, ако крайната цена надхвърля резервната цена (която цена не включва разходите, свързани с доставката на стоките, както е определено в член 9.2) .

6.3 Върху картата на всеки член купувач ще бъде наложен запор в размер на 3,5 % от първоначалната оферта, като минималната сума е 500 EUR, а максималната – 5000 EUR, за да се гарантира, че членовете разполагат със средства за участие в търга. Задържаната сума се освобождава незабавно след края на търга. Клиентът е наясно, че в зависимост от банката, в която оперира, задържането може да отнеме до 7 дни.

6.4 Ако към възнаграждението е приложим ДДС или друго подобно задължение, то ще бъде изчислено върху горепосочената сума на възнаграждението и ще бъде начислено допълнително на Продаващия член или на Купуващия член, в зависимост от случая.

 1. Условия на плащане

7.1 Плащане на такси

7.1.1 Членовете се съгласяват да заплащат всички приложими такси (“Покупки”), посочени в нашата Платформа, включително, без ограничение, всички приложими данъци (по-специално ДДС) или такси.

7.1.2 Използваме Stripe, Inc., като услуга за обработка на плащания от трета страна; при условие обаче, че не обработваме транзакции, които Купувачът може да извърши директно с Продавач, ако този Продавач избере метод за обработка на плащания, който използва трета страна за обработка на плащането. Цялата информация, която членовете предоставят във връзка с даден търг, трябва да бъде точна, пълна и актуална.

7.2.3 Цените, посочени за превозни средства или други продукти или услуги, посочени от Продавачите в нашата Платформа, се определят от Продавачите и ние не носим отговорност за определянето или договарянето на каквито и да било цени или свързани с тях такси. Членовете на Купувача разбират и се съгласяват, че Продавачът може да добави всички или някои от горепосочените или други данъци и такси към обявената цена при изчисляване на крайната продажна цена, която да наложи на Купувача.

7.2.3 Всички суми, посочени в цифровите услуги, са в евро.

7.2 Не се възстановяват суми

Всички покупки, извършени от Продавач чрез Платформата, се осъществяват между съответния Купувач и Продавач; поради тази причина, в случай че поискате възстановяване на суми, свързани с дадена покупка, или имате някакви въпроси, трябва да се свържете директно със съответния Продавач.

7.3 Наддаване и търг

7.3.1 Резерв и публикуване

За да използва нашата Платформа за обявяване на превозно средство или друг продукт, Продавачът трябва да посочи дали има минимална цена, на която Продавачът е готов да обмисли продажба на Купувач (“Резерв”), или не се изисква такава минимална оферта (“Без резерв”). Продавачът може да намали или да се откаже от резерва по време на търга, като ни уведоми за такава промяна по имейл или, ако има възможност, чрез нашите уеббазирани инструменти за уведомяване, които са на разположение на продавача. Ние ще одобрим дадена обява за публикуване в нашата платформа само след като Продавачът е избрал Резерва или е избрал “Без резерва” за съответната обява.

7.3.1 Потвърждение от продавача

Продаващите членове носят отговорност във всяко отношение за всяко качено съдържание и информация, свързани с всяко превозно средство, продукт или услуга, които продаващите членове решат да продадат. Те също така носят пълна отговорност във всяко отношение за изпълнението на сделката със съответния купувач в съответствие със споразумението.

В СЛУЧАЙ ЧЕ ЧЛЕН НА ПЛАТФОРМАТА ИМА ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВА ПЛАТФОРМАТА, ЗА ДА ПРОДАДЕ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ИЛИ ДРУГ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА В КАЧЕСТВОТО СИ НА “ПРОДАВАЧ”, ВСЕКИ ТАКЪВ ЧЛЕН НА ПЛАТФОРМАТА С НАСТОЯЩОТО ПОТВЪРЖДАВА И СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО И ЗА ПЕРИОДА, ПРЕЗ КОЙТО ОБЯВАТА НА ТОЗИ ПРОДАВАЧ Е ДОСТЪПНА НА ПЛАТФОРМАТА ИЛИ ЧРЕЗ НЕЯ, ТОЗИ ПРОДАВАЧ НЯМА ПРАВО ДА ОБЯВЯВА, ПУБЛИКУВА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА ПРЕДОСТАВЯ ПРИЛОЖИМОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ИЛИ ДРУГ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА НА ДРУГ ТЪРГ, ДИЛЪРСТВО ИЛИ УСЛУГА ЗА ОБЯВЯВАНЕ. ОСВЕН ТОВА ВСЕКИ ПРОДАВАЧ С НАСТОЯЩОТО ПРИЗНАВА И СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО МОЖЕМ ДА ПРЕМАХНЕМ ОБЯВАТА НА ПРОДАВАЧА.

7.3.2 Потвърждение от купувача

Всеки член-купувач признава и се съгласява, че (i) таксите на купувача, свързани с всяка оферта, подадена чрез нашата платформа, са обвързващи и следователно са дължими и платими на нас в съответствие със Споразумението, и (ii) Купувачът е отговорен за всички приложими държавни такси и данъци за приложимите превозни средства, изброени чрез Платформата. Ако Купувачите-членове решат да наддават за превозно средство, което е обявено от Продавач в нашата Платформа, тези членове признават и се съгласяват, че тяхната оферта представлява първата необвързваща стъпка в изразяването на интереса ви към обявеното превозно средство пред Продавача и сама по себе си не създава официален договор между вас като Купувач и този Продавач. Купувачът и продавачът са отговорни за договарянето на условията на обвързваща сделка и сключването на официален договор. Това договаряне е извън обхвата на настоящото Споразумение и Платформата, които не обвързват страните една с друга. Отговорността на Купувача за всякакви такси за доставка или доставяне се определя в официалното споразумение между съответния Продавач и Купувача.

Ние не проверяваме никакви превозни средства или други стоки, които Продавачът обявява в Платформата. Вие потвърждавате и се съгласявате, че не носим никакъв риск, свързан със закупуването на автомобил от Продавач, посочен в Платформата.

7.4 В случай че (1) дължимата в наша полза комисиона не бъде платена, (2) продажната цена не бъде платена от члена-купувач в уговорения срок или (3) стоките не бъдат доставени, всяка от страните ще има право да прекрати договора, като в този случай ние се задължаваме да върнем на члена-купувач платената комисиона в срок от 30 (тридесет) дни, след като бъдем информирани за това прекратяване, а членът-продавач се задължава да възстанови на члена-купувач продажната цена, ако не е в състояние да я достави.

 1. Доставка на стоките

8.1 Самоличността и данните за контакт на Купувача се съобщават на Продаващия член след изплащането на дължимата комисиона съгласно чл. 8.1 ни е изплатена.

8.2 Членът-продавач информира члена-купувач в рамките на 10 (десет) дни от узнаването на неговата самоличност за условията на доставка. Когато тази доставка изисква стоките да бъдат изнесени, продаващият член информира купувача по-специално за транспортните разходи и всички приложими данъци, за да може купуващият член да знае общата цена на сделката. Освен ако не е договорено друго между члена купувач и члена продавач, членът купувач е отговорен за организацията и извършването на транспорта на стоките; следователно информацията, която членът продавач трябва да предостави на члена купувач съгласно настоящата клауза, се счита за посочване на разходите на члена купувач. Тъй като не сме страна по договора, ние няма да участваме в транспортирането на стоките.

8.3 Когато стоките трябва да бъдат изнесени, членът купувач потвърждава приемането на глобалната цена в рамките на 10 (десет) дни след като е бил информиран от члена продавач. В случай че тази цена не бъде приета, членът купувач ни уведомява за това; тогава продажбата се прекратява и ние се задължаваме да възстановим платената комисиона съгласно чл. 8.2 в срок от 10 (десет) дни след като сме били информирани.

8.4 Членът купувач се задължава да заплати продажната цена в срок от 30 (тридесет) дни (1) след като членът продавач е информирал купувача за условията на доставка съгласно чл. 9.2, респективно (2) след като Купуващият член е потвърдил приемането на глобалната цена, когато стоките трябва да бъдат изнесени, освен ако Купувачът и Продавачът не са се договорили за друго.

 1. Гаранция

9.1 Тъй като не сме страна по договора за покупко-продажба между продаващия член и купуващия член, ние не предоставяме никаква гаранция по отношение на предлаганите за продажба стоки и никога не излагаме стоки за продажба на платформата. Следователно (1) никога не сме били собственици на стоките, предлагани за продажба на платформата, (2) не сме извършвали никаква проверка на стоките, предлагани за продажба на платформата, и (3) не сме притежавали нито една от предлаганите за продажба стоки.

9.2 Купувачът има право да предприеме действия срещу Продавача, като упражни правата, предвидени в приложимото законодателство, съответно тези, които биха могли да бъдат договорени и предоставени пряко на Купувача от Продавача, в случай че закупената стока не съответства на описанието при продажбата или има недостатъци, даващи права на Купувача, като се уточнява, че Купувачът се задължава да прегледа стоката при получаването й и да информира Продавача за всички установени недостатъци в срок от 14 (четиринадесет) дни след получаването й.

 1. Данъци

10.1 В качеството си на Член се съгласявате да изпълните законовите си задължения, като заплатите всички такси или данъци, които може да се наложи да бъдат дължими във връзка с извършването на продажба или придобиване на стоки чрез Платформата, особено по отношение на ДДС, ако случайно сте професионален Продавач.

 1. Притежание на права

11.1 Ние притежаваме, респективно притежаваме всички необходими права, в частност на интелектуална собственост, по отношение на Платформата.

11.2 Регистрацията Ви като Член не Ви дава никакви права върху Платформата, освен правото на достъп до нея и използването й при условията, предвидени в настоящите условия.

11.3 Вие гарантирате, че притежавате всички права върху (1) рекламите, текстовете и илюстрациите (“Съдържание”), които публикувате онлайн в качеството си на член, съответно че сте получили документално необходимите разрешения за това и че сте в състояние да ни предоставите тези документи при поискване от наша страна, (2) върху предлаганите за продажба стоки, които не са предмет на ограничено или договорно вещно право, за което трета страна би могла да претендира, за да осуети продажбата.

11.4 Предоставяте ни лиценз за съдържанието до степента, необходима за постигане на желаната цел, а именно продажбата на стоки в платформата с оглед на продажбата им с член на купувача, като се изключват всякакви други цели , като този лиценз включва във формулата Premium и правото да използваме посоченото съдържание в нашия бюлетин, социални страници и публикации в пресата.

11.5 В случай на нарушение на чл. 11.3, посоченото съдържание ще бъде незабавно премахнато, а вие се съгласявате да ни предпазите от вреди и да обезщетите нас, нашите представители и служители за всички вреди, които можем да претърпим, независимо дали става въпрос за адвокатски хонорари, произтичащи от такова нарушение, съдебни разноски или заповед за заплащане на обезщетение.

11.6 Имаме право да използваме всяко мнение или становище, което сте ни съобщили във връзка с платформата, без това да ви дава право да предявявате каквито и да било претенции, по-специално финансови, към нас.

 1. Защита на данните

12.1 Достъпът до платформата и нейното използване изискват събирането и обработката на някои Ваши лични данни, което се извършва в съответствие с нашата политика за поверителност, към която е направена препратка тук: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Липса на гаранция и отказ от гаранция [platform operating company]

13.1 Достъпът до и използването на Платформата се предоставят “както са”, без гаранция, че няма да има неизправности или компютърни грешки, като в този случай ние ще се постараем да ги отстраним, без да можете да предявявате каквито и да било претенции по този въпрос.

13.2 Нашата Платформа може да включва различни връзки и URL адреси към сайтове на трети страни, върху които нямаме контрол. Приканваме нашите Членове да проявяват предпазливост по отношение на тези връзки, да прочетат условията, които могат да се прилагат, и се освобождаваме от всякаква отговорност за вреди, които могат да възникнат за нашите Членове във връзка с достъпа и използването на посочените връзки и URL адреси.

13.3 Освобождаваме се от всякаква отговорност, свързана с вашата регистрация и сключването, съответно изпълнението на договора, който може да възникне в резултат на нея между членовете, до степента, позволена от приложимото законодателство.

По-специално, не гарантираме, че продажбата, съответно придобиването на стоките в държавата, в която пребивавате, е законно или не подлежи на определени условия, които трябва да бъдат изпълнени, по-специално на административно ниво. Членовете на ЕП са длъжни да се информират предварително.

Отговорността ни в никакъв случай не може да надхвърли комбинираната цена на рекламата и комисионата, платена ни във връзка с дадена реклама.

 1. Отговорност и обезщетяване на членовете

14.1 Членовете се задължават да обезщетят нас, както и нашите мениджъри, представители или служители за всички вреди, които можем да претърпим във връзка с техния достъп, използването на платформата, както и във връзка с всяко нарушение на настоящите условия или на закона, приложим към (x) засегнатия(ите) член(и).

 1. Продължителност и прекратяване

15.1 Вашата принадлежност към платформата започва с откриването на сметката ви и приключва с нейното закриване, което можете да извършите онлайн по всяко време.

15.2 Запазваме си правото да закрием сметката Ви по всяко време до края на месеца, като изпратим предварително уведомление от поне седем дни, съответно с незабавно действие, в случай че:

 1. а) спираме да работим с Платформата или като цяло прекратяваме дейността си
 2. б) нарушите някое от настоящите Общи условия;
 3. в) се държите по начин, който накърнява нашата репутация.

15.3 От момента, в който сметката ви бъде закрита поради обстоятелствата, посочени в чл. 15.2 легло. б или в, ви е забранено да откривате нова сметка под вашата самоличност или под друга самоличност.

 1. Нищожност

16.1 В случай че едно или друго от тези условия се окаже невалидно съгласно приложимото право, въпросното условие ще бъде тълкувано възможно най-близко до първоначалната му формулировка, за да се гарантира неговата валидност. Другите условия не са засегнати от тази възможна недействителност и остават напълно валидни.

 1. Жалби

17.1 Всички оплаквания, които Потребителят може да има по отношение на нашите услуги от каквото и да е естество, се изпращат до нас по електронен път на електронния адрес за тази цел.

17.2 Полагаме усилия за адекватно решаване на жалби и се задължаваме да отговорим на жалба в рамките на 14 дни след получаването й. Ако отговорът ни изисква повече време, можем да удължим този период от 14 дни два пъти.

 1. Приложимо право и компетентен съд

18.1 Валидността и изпълнението на настоящите условия се подчиняват на швейцарското право, като се изключва федералното право в областта на международното частно право.

18.2 Всеки спор, произтичащ пряко или косвено от настоящите условия между [company operating the platform] и членовете, ще бъде предмет на изключителната юрисдикция на Първоинстанционния съд на Република и кантон Женева, на която страните се съгласяват неотменимо да се подчинят.

18.3 Всеки спор между членовете, възникнал след сключването на договор, свързан със стоки, предлагани за продажба чрез платформата, ще бъде отнесен до компетентния съд по местоживеене на купувача.

Приложение 1

Образец на формуляр за оттегляне

(попълнете и върнете този формуляр само ако желаете да се откажете от Договора)

До: [ име на предприемача]

[ географски адрес на търговеца]

[ номер на факса на търговеца, ако има такъв]

[ имейл адрес или електронен адрес на търговеца/доставчика]

С настоящото уведомявам, че аз/ние* решихме да прекратим договора за продажба на следните продукти: [ наименование на продукта ]*

доставката на следното цифрово съдържание: [designation digital content]*

предоставянето на следната услуга: [service designation]*,

Поръчано на*/получено на* [date of order for services or date of receipt for products].

[Име на потребителя(ите)

[Адрес на потребителя(ите)

[Signature of consumer(s)] (само ако този формуляр е изпратен на хартия)

[Date]

* Зачеркнете, когато не е приложимо, или попълнете, когато е приложимо

бюлетин