Έγγραφα για την πώληση του οχήματός σας

Κατάλογος εγγράφων που απαιτούνται για την επικύρωση της ιδιοκτησίας και του ιστορικού του οχήματος

 • 1. Το πιστοποιητικό τεχνικής επιθεώρησης
 • 2. Το πιστοποιητικό εγγραφής

  Όταν ταξινομείτε το αυτοκίνητό σας στην ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές σας εκδίδουν άδεια κυκλοφορίας. Ανάλογα με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα σας, αυτό το πιστοποιητικό αποτελείται από ένα ή δύο μέρη.

  Άλλες χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να αναγνωρίσουν αυτό το πιστοποιητικό.

 • 3. Το πιστοποιητικό διοικητικής κατάστασης
 • 4. Αποδεικτικό ιδιοκτησίας
  και απόδειξη πληρωμής φόρου
  στην προστιθέμενη αξία

  Τα τιμολόγια που χρησιμοποιούνται ως απόδειξη αγοράς πρέπει να αναφέρουν σαφώς τον ΑΦΜ του αντιπροσώπου.

 • 5. Αποδεικτικό ασφάλισης
 • 6. Η αναφορά ιστορικού οχήματος
 • 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο
  το όχημα δεν έχει υποστεί ατύχημα
 • 8. Έγγραφο της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της
  ελέγχου κατά των ενεχύρων

  Επαλήθευση ότι το όχημα δεν έχει κλαπεί.

  Κάντε κλικ ΕΔΩ

 • 9. Έγγραφο ταυτότητας ή διαβατήριο και
  άδεια οδήγησης
 • 10. Για νέα οχήματα:
  το πιστοποιητικό συμμόρφωσης

  Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, που εκδίδεται από τον κατασκευαστή, αποδεικνύει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας.
  Αυτό μπορεί να είναι ευρωπαϊκό (πιστοποιητικό CE) ή εθνικό πιστοποιητικό.

 • Το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου
 • Το πιστοποιητικό εγγραφής. Όταν ταξινομείτε το αυτοκίνητό σας στην ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές σας χορηγούν πιστοποιητικό ταξινόμησης. Ανάλογα με τους κανόνες της χώρας σας, το πιστοποιητικό αυτό αποτελείται από ένα ή δύο μέρη. Άλλες χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να αναγνωρίζουν το πιστοποιητικό αυτό
 • Το πιστοποιητικό διοικητικής κατάστασης
 • Απόδειξη ιδιοκτησίας
 • Τα τιμολόγια που χρησιμοποιούνται ως απόδειξη αγοράς πρέπει να αναγράφουν σαφώς τον αριθμό ΦΠΑ του μεταπωλητή.
 • Απόδειξη ασφάλισης
 • Η έκθεση ιστορικού του οχήματος
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα δεν έχει υποστεί ατύχημα
 • Έγγραφο από την ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου κατά της εξασφάλισης. Επαλήθευση ότι το όχημα δεν έχει κλαπεί
 • Έγγραφο ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια οδήγησης
 • Για νέα οχήματα: το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
 • Διαβατήριο ή έγκυρη ταυτότητα του ιδιοκτήτη
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εάν εισάγεται από την ΕΕ/ΕΖΕΣ (ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ασφαλείας εάν προέρχεται από χώρα εκτός ΕΕ/ΕΖΕΣ)
 • Απόδειξη ιδιοκτησίας, π.χ. συμβόλαιο αγοράς ή υφιστάμενα έγγραφα εγγραφής
 • Έγκυρη ασφάλιση αυτοκινήτου
 • Συμβόλαιο αγοράς ή σύμβασης πώλησης που περιγράφει λεπτομερώς την κατάσταση του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των γνωστών ελαττωμάτων. Μπορείτε να βρείτε ένα υπόδειγμα σύμβασης. Είναι καλή ιδέα να αναζητάτε αυτοκίνητα που συνοδεύονται από ένα πλήρες βιβλίο σέρβις ή βιβλίο σέρβις ( Scheckheftgepflegt ).
 • Υπάρχοντα έγγραφα εγγραφής ( der Fahrzeugschein )
 • Λεπτομέρειες της πιο πρόσφατης επιθεώρησης του Technischer Überwachungsverein (TUV), εάν το όχημα είναι ηλικίας άνω των τριών ετών
 • Λάβετε πληροφορίες για το όχημα: https://www.carfax.eu/ (υπηρεσία επί πληρωμή)
 • Διαβατήριο ή έγκυρη ταυτότητα του ιδιοκτήτη
 • Σύμβαση αγοράς ή τιμολόγιο
 • Τα δύο πιστοποιητικά εγγραφής (μέρος Ι και μέρος ΙΙ)
 • Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης (COC)
 • Εθελοντική ΚΤΕΟ
 • Λήψη πληροφοριών για το όχημα: https://vinspy.eu/vin -check-austria/ (επί πληρωμή υπηρεσία) ή ou https://www.carfax.eu/de (επί πληρωμή υπηρεσία)
 • Διαβατήριο ή έγκυρη ταυτότητα του ιδιοκτήτη
 • Το τιμολόγιο, το οποίο περιέχει τα στοιχεία του αυτοκινήτου, τη συμφωνηθείσα τιμή, την προσφερόμενη εγγύηση πώλησης, καθώς και τα στοιχεία των προηγούμενων ιδιοκτητών και πωλητών του αυτοκινήτου.
 • Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι το αυτοκίνητο έχει υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο (autokeuring/controle technique) εντός των δύο μηνών που προηγούνται της πώλησης.
 • Έκθεση για την κατάσταση του αυτοκινήτου μετά τον τεχνικό έλεγχο
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (gelijkvormigheidattest/certificate de conformity), από το οποίο προκύπτει ότι το αυτοκίνητο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η βελγική νομοθεσία.
 • Ένα Car-Pass που δείχνει τον αριθμό των χιλιομέτρων που έχει διανύσει το αυτοκίνητο
 • Το ροζ έντυπο (roze formulier/formulaire rose) για την ταξινόμηση αυτοκινήτων
 • Λήψη πληροφοριών οχήματος: https://www.carvertical.com/be (υπηρεσία επί πληρωμή) ou https://www.carfax.eu/fr (υπηρεσία επί πληρωμή)
 • Διαβατήριο ή έγκυρη ταυτότητα του ιδιοκτήτη
 • Απόδειξη ότι το όχημα είναι αξιόπλοο
 • NIE/NIF Προσωπική ταυτότητα
 • Εγγραφή οχήματος
 • Απόδειξη δημοτικού φόρου οχημάτων
 • Λάβετε πληροφορίες για το όχημα: https://www.carfax.eu/es (υπηρεσία επί πληρωμή)
 • Διαβατήριο ή έγκυρη ταυτότητα του ιδιοκτήτη
 • Πράξη πώλησης (Atto di Vendita)
 • Έγγραφα οχήματος (Certificato di Proprietà)
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης οχήματος (Carta di Circolazione)
 • Λάβετε πληροφορίες για το όχημα: https://www.carfax.eu/it (υπηρεσία επί πληρωμή)
 • Διαβατήριο ή έγκυρη ταυτότητα του ιδιοκτήτη
 • Κάρτα κυκλοφορίας οχήματος ( kentekencard )
 • Tenaamstellingscode ή κωδικός ιδιοκτησίας

Όσοι έχουν έγγραφα που εκδόθηκαν πριν από τον Ιανουάριο του 2014 μπορούν να προσκομίσουν άλλα έγγραφα:

 • Tenaamstellingsbewijs, ή απόδειξη ιδιοκτησίας, από την οποία προκύπτει ότι το αυτοκίνητο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα του ιδιοκτήτη, με το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο κατοικίας του ιδιοκτήτη, καθώς και την ημερομηνία ταξινόμησης
 • Overschrijvingsbewijs, ή “απόδειξη μεταβίβασης”, η οποία είναι ένα πιστοποιητικό ταξινόμησης που αποδεικνύει την κυριότητα του αυτοκινήτου
 • Λήψη πληροφοριών για το όχημα: https://ovi.rdw.nl/ (υπηρεσία επί πληρωμή) ή https://www.carfax.eu/nl (υπηρεσία επί πληρωμή)
 • Διαβατήριο ή έγκυρη ταυτότητα του ιδιοκτήτη
 • Να συμπληρωθεί και να υπογραφεί το έντυπο μεταβίβασης ιδιοκτησίας 2
 • Έγγραφα ταξινόμησης οχήματος: (Documento Único Automóvel), επίσης γνωστό ως Πιστοποιητικό πινακίδας κυκλοφορίας ( Certificado de Matrícula), είτε δύο έγγραφα:
  • Έγγραφο ταξινόμησης οχήματος (Título de Registo de Propriedade)
  • Ημερολόγιο επί του σκάφους
 • Απόδειξη της ΚΤΕΟ: Ισχύον πιστοποιητικό δοκιμών IPO (Inspecção Periódica Obrigatória)
 • Πράσινη κάρτα/πιστοποιητικό ΚΤΕΟ (Calendário das Inspecções Técnicas de Veículo, που ονομάζεται επίσης: Carta Inspecção Técnica Periódica), το οποίο αναφέρει λεπτομερώς το ιστορικό του ελέγχου του οχήματος και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου
 • Έγγραφα ή κάρτα εισφοράς δημοτικού φόρου οχημάτων (Imposto Municipal de Veiculo) του ιδιοκτήτη ως απόδειξη πληρωμής του φόρου οχημάτων
 • Λάβετε πληροφορίες για το όχημα: https://www.carfax.eu/ (υπηρεσία επί πληρωμή)
 • Διαβατήριο ή έγκυρη ταυτότητα του ιδιοκτήτη
 • Στην Ελβετία, ένα όχημα υποβάλλεται τακτικά σε υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο μετά από πρόσκληση του Τμήματος Μηχανοκίνητων Οχημάτων. Για την πλειονότητα των οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται στα ακόλουθα διαστήματα: 1η επιθεώρηση: επιθεώρηση: 5 έτη μετά την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης, 2η επιθεώρηση: 3 έτη μετά. Στη συνέχεια: κάθε 2 χρόνια. Η αλλαγή του ιδιοκτήτη δεν επηρεάζει αυτές τις προθεσμίες.
 • Η άδεια κυκλοφορίας του προηγούμενου ιδιοκτήτη (άδεια κυκλοφορίας/Fahrzeugausweis) για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης 13.20A/Pruefungsbericht 13. 20A εάν το όχημα είναι καινούργιο ή εισαγόμενο
 • Πληροφορίες: https://www.carfax.eu/fr (υπηρεσία επί πληρωμή)
 • Διαβατήριο ή έγκυρη ταυτότητα του ιδιοκτήτη
 • Ιστορία του αυτοκινήτου
 • Την άδεια κυκλοφορίας V5C του αυτοκινήτου (η οποία αποδεικνύει ότι είστε ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης και ότι το αυτοκίνητο είναι δικό σας).
 • Πιστοποιητικά MoT (για αυτοκίνητα ηλικίας άνω των τριών ετών, τα οποία θα αναγράφουν όλες τις άδειες και σημειώσεις πληροφοριών σχετικά με προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε μελλοντικούς ελέγχους MoT)
 • Τιμολόγια σέρβις (οι αποδείξεις ετήσιου σέρβις και ένα βιβλίο σέρβις με τις σφραγίδες των μεγάλων αντιπροσώπων θα αποτελέσουν μπόνους εδώ)
 • Ένα σωστά σφραγισμένο βιβλιάριο σέρβις
 • Λήψη πληροφοριών οχήματος: https://www.gov.uk/get-vehicle-information-from-dvla ή https://www.carfax.eu/ (επί πληρωμή υπηρεσία)
Ενημερωτικό δελτίο